Arbetstider

Våra arbetstider har stor betydelse för hälsan. Arbetstidernas förläggning, möjlighet att påverka och inte minst återhämtning både under arbetspasset och efter, spelar stor roll.

Det kan till exempel handla om övertidsarbete, ständig uppkoppling och tillgänglighet och förekomst av nattarbete. Återhämtningsbehovet bestäms till stor del av den belastning som du utsätts för, både från arbetet och från privatlivet. Några enstaka veckor i följd med otillräcklig återhämtning är sannolikt inte särskilt skadligt för hälsan, utan risken för ohälsa uppstår snarare när bristen på återhämtning pågår vecka efter vecka och månad efter månad. Men i det korta perspektivet kan ändå trötthet öka risken för olyckor och fel och misstag i arbetet samt försämra den kognitiva prestationsförmågan. Till exempel blir det svårare att fatta beslut och lösa problem om man är trött.

Flexibla och gränslösa arbetstider

Gränslöst arbete innebär att arbete kan utföras på arbetsplatsen, i hemmet eller någon annanstans och på nästan vilka tider som helst. Detta är en utveckling som kan kräva både generella riktlinjer och lokala överenskommelser för att undvika arbetsrelaterad ohälsa till följd av att arbetstagare arbetar för mycket. Några råd till dig som chef:

  • ha en korrekt bild över hur mycket och när medarbetarna arbetar
  • omfördela arbetsuppgifter när medarbetare har alltför hög arbetsbelastning och följaktligen arbetar väsentligt mer än normtiden
  • ha en kontinuerlig dialog med medarbetarna, till exempel i samband med utvecklingssamtal, om hur arbetstiderna hanteras och om det finns en bra balans mellan arbetsbelastning och återhämtning.
  • Ta gärna fram en arbetstidspolicy för att fastställa hur till exempel gränslösa (oreglerade) och verksamhetsanpassade arbetstider ska hanteras på arbetsplatsen.

Gränslöst arbete

Skiftarbete

Att inte kunna påverka arbetstiden, kort framförhållning och att få för kort dygnsvila är de största problemen vid skiftarbete. De bästa råden vid schemaläggning av skiftarbete är:

  • Tillämpa medsolsrotation (dag - kväll - natt) med få nattskift i rad och utspridd ledighet.
  • Undvik kort framförhållning, kort dygnsvila och delade turer.
  • Även många skift i rad, periodplanering, långa skift och varierande starttider bör undvikas så gott det går.
  • Minst 11 timmars vila mellan skiften och sen start av morgonskiftet är att föredra.
  • Inflytande på arbetstiden och möjligheten att själv välja tider kan ha en avgörande effekt på människors förmåga att hantera "icke dagtid".
  • Lediga dagar bör användas systematiskt för att befordra återhämtning.

Återhämtning i arbetet

Återhämtning under arbetsdagen är centralt  för vårt välmående. Under Corona-pandemin blev detta extra tydligt, men att få in återhämtning i vardagen, både i arbetet och på fritiden,  är viktigt vare sig vi arbetar under extrem press, eller för att orka i långa loppet. Här har vi samlat material till stöd för att planera för återhämtning på arbetsplatsen och för dig som medarbetare.

Återhämtning i arbetet