Patient- och personalsäkerhet

Patient- och personalsäkerhet går hand i hand. För att ett bra säkerhetsklimat ska växa fram är det viktigt att man känner tillit till sin chef, att arbetet ger god tillgång till psykosociala arbetsresurser, att arbetskraven är hanterbara och att gruppsammanhållningen är god.

Säkerhetsklimat i vården

Marianne Törner, professor på Arbets- och miljömedicin, Göteborgs Universitet samt Högskolan Väst har bland annat medverkat på ISMs nätverksträffar, senast i september 2022, då hon presenterade aktuell forskning utifrån sjuksköterskors organisatoriska förutsättningar. 

Suntarbetsliv har tagit fram en film om forskningen. Tillsammans med ett antal frågekort kan du tillsammans med din arbetsgrupp utforska er arbetsplats och hur patientsäkerheten ser ut hos er? Suntarbetsliv erbjuder också tips och verktyg för att kunna arbeta återkommande med frågan om patientsäkerhet.

Forskning på 5 - säkerhetsklimat-patientsäkerhet

Hälsobringande sjukvård

I det forskningsprojekt som presenteras i skriften "Hälsobringande sjukvård" ville man bland annat undersöka om "uppfattat organisatoriskt stöd" (POS) stärker sjuksköterskors förmåga att hantera etiska värdekonflikter i arbetet.

  • En av de viktiga faktorer som framkom i studien var att bli sedd och uppskattad både av chef och kollegor och att kunna få använda sin kompetens samt få möjlighet att utvecklas professionellt. 
  • Det kräver bland annat närvaro och tillgänglighet av vårdenhetschefen (VEC), för att proaktivt kunna uppmärksamma och agera på olika behov.
  • Men  VEC behöver i sin tur stöd och en öppen dialog med sin överordnade chef, bra stöd av HR genom långsiktiga relationer med specifik HR-expert och stöd från chefskollegor genom en öppen och tät dialog kring gemensamma problem. 

Marianne Törner presenterade detta på ISM:s nätverksträff den 28 september och summerade resultatet i en figur som beskrev hur stöd till VEC påverkade deras förmåga att ge sjuksköterskorna organisatoriskt stöd, ledde till färre etiska konflikter och positiva effekter både på sjuksköterskornas hälsa och önskan att vara kvar i organisationen, men även på teameffektivitet och patientsäkerhet. 

Läs sammanfattningen från nätverksträffen om Hälsobringande sjukvård

Ladda ned Hälsobringande sjukvård, Törner m.fl. 2022

God arbetsmiljö och patientsäkerhet, rapport från Svenska miljöinstitutet

Att arbeta mer utifrån ett helhetsperspektiv av den vård som bedrivs kan bana väg för möjligheten att arbeta med arbetsmiljön som en del av helheten. Det skulle i slutänden gynna patienterna i form av bättre och säkrare vård och omsorg.

I en rapport från Svenska Miljöinstitutet (IVL) understryks att arbetet med patientsäkerhet och arbetsmiljö har likartad systematik. Det finns stora vinster med att integrera arbete inom dessa båda områden. Rapporten handlar specifikt om hemsjukvården men kan med fördel appliceras i alla typer av vårdorganisationer.

Som underlag för rapporten finns studier som visar att en god arbetsmiljö är starkt kopplad till en bättre patientsäkerhet, men IVL har också genomfört intervjuer med hemsjukvårdsverksamheter i tre kommuner där man jämför hur man rent praktiskt går tillväga för att koppla ihop arbetsmiljö med patientsäkerhet. Några slutsatser från rapporten:

  • En hård specialisering på ett område av patientens vård såsom arbetsmiljö, biståndsbedömning och patientsäkerhet tillsammans med ett ”osmidigt” regelverk upplevs begränsa möjligheterna att ”gå utanför ramarna”.
  • Hemsjukvården organiseras ofta i vad som brukar kallas stuprör, det vill säga funktion för funktion, vilket försvårar integrering av olika perspektiv i det här fallet arbetsmiljöperspektivet och patientsäkerhetsperspektivet.
  • En vanlig föreställning är att arbetsmiljölagen är ”underordnad” andra lagar så som hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. Detta innebär att övriga lagar som styr verksamheten ska prioriteras.
  • Planering av och beslut om vården inkluderar inte på ett naturligt och integrerat sätt arbetsmiljön för de som ska utföra vården.

Rapporten Arbetsmiljö och patientsäkerhet – hinder och möjligheter för att arbeta integrerat, 2020 (Svenska Miljöinsitutet, IVL)

Gröna korset, ett integrerat arbetssätt där man väger ihop patientsäkerhet med arbetsmiljön, 2020 (Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS)