Habiliteringens brukarråd den 29 maj 2023

Närvarande

Carin Wass, Attention Göteborg
Christina Fält, Attention Mölndal
Rigmor Gunnarsson, Attention Uddevalla
Irma Lindström Kjellberg, Autism Göteborg
Gunilla Wallengren, DHR Västra Götaland
Ingrid Olsson, FUB
Miriam Vos, FUB Mölndal
Roger Lindblom, FUB och Funktionsrätt Mölndal
Kerstin Nilsson, Funktionsrätt VG
Dag-Inge Fäger, Hjärnkraft Göteborg
Mona Andersson, RBU Skaraborg

Jenny Linder, verksamhetschef Habilitering barn och ungdom
Annika Waser, verksamhetschef Habilitering vuxen
Kenneth Stenberg, enhetschef Habilitering Borås barn och ungdom
Sara Werna Rosengren, verksamhetsutvecklare Habilitering

Jenny Linder, ny verksamhetschef för Habilitering barn och ungdom, presenteras.

1. Patientenkäten – Sara Werna Rosengren

Verksamhetsutvecklare Sara Werna Rosengren presenterar patientenkätsresultat för 2022.
Svarsfrekvensen är fortfarande ganska låg. Enkäterna skickas ut via post och 1177.se. Detta var tredje gången varav första gången var en pilot. Kerstin Nilsson, Funktionsrätt, anser att Kontinuitet är ett känsligt område, kan man satsa extra på detta? Verksamhetscheferna informerar om att man satsar på rekrytering som är en viktig faktor för kontinuiteten.
Diskussion om varför det är så låg svarsfrekvens trots mycket information; information har gjorts i samband med vårdbesök samt gått ut på extern webb, till brukarråd, sociala medier, väntrumsskärmar och via 1177.se.
Även inför nästa enkätomgång kommer brukarrådet få information för att kunna ge lite draghjälp och uppmuntra till svar. Verksamhetscheferna uppmuntrar även brukarrådet att inkomma med tankar om hur man kan få upp svarsfrekvensen.
Irma Lindström Kjellberg, Autism Göteborg, tipsar om att man också skulle kunna skicka ut ett fåtal snabba frågor via SMS som en temperaturmätare. Man kunde även göra några intervjuer som komplement. Verksamhetscheferna informerar om att man inte får lov att skicka via SMS.
Nationell patientenkät 2022, presentation (pdf)

2. Vårdprocessen/Processmodellen – Sara Werna Rosengren

Verksamhetsutvecklare Sara Werna Rosengren informerar om patientens flöde i vården. Projektet påbörjades 2020 då den egna vårdprocessen behövde ses över för att bli mer effektiv.
Sara visar också processen och strukturen på habiliteringens intranät. I utredningen utgår man både från patientens berättelse och den professionella bedömningen. Därefter går man vidare med relevant åtgärd.

Sara och sakkunniga har en dialog om områden som är gemensamma för flera professioner, hur man ska undvika dubbelarbete, vad som är bäst och vem som bäst utför åtgärden med mera.
Processmodell, presentation (pdf)

3. Digitala kallelser

Verksamhetschef Annika Waser informerar om att digitala kallelser startar 1 juni. För att få digitala kallelser måste var och en välja detta via 1177.se, de som inte gör detta aktiva val kommer få sina kallelser via papper. För barn kommer kallelserna gå både digitalt och via papper även om man valt digitalt. Om man har valt att få digitala kallelser och dessutom angett att man kan bli nådd via SMS kommer man att få meddelande via SMS om att man har en kallelse i 1177.se. SMS-påminnelse är något som varje verksamhet måste fråga om.
Godkänn aviseringar och välj att få din information digitalt i första hand - 1177.se

4. Föregående anteckningar

Inget.

5. Lokalförändringar Göteborg och Skaraborg

Verksamhetschef Annika Waser informerar om att vi beslutat om nya lokaler i Skaraborg och gör ombyggnationer i Göteborg.
Avtal är nu skrivna – på Ekelundsgatan startar ombyggnation successivt under hösten vilket kan påverka patientbesöken. Det blir främst digitala möten så långt det går och för mottagningsbesök finns lokaler i Mölndal och på Hisingen att tillgå om det behövs. Man kommer att göra detta så smidigt som möjligt för patienten.
Habilitering Skövde barn och ungdom samt vuxen flyttar runt årsskiftet till Skaraborgs Sjukhus i befintliga lokaler som byggs om delvis. Även detta kommer att göras så smidigt det går för patienterna. En stor fördel med flytten är att vissa delar kan samlokaliseras och man kommer få bättre samverkan med andra verksamheter.

6. Suicidriskplan

Verksamhetschef Annika Waser informerar om suicidriskplan utifrån den regiongemensamma handlingsplanen. Där risk finns ska man ha en samverka med psykiatrin. Brukarrådet lyfter bekymret att den psykiska ohälsan har ökat och svårt att få vård och att
förebygga. Tidig samverkan är viktig.
Presentation Suicidriskplan brukarrådet (pdf)

7. Styrelsen bjuder in

Verksamhetschef Annika Waser informerar om att förvaltningens nya styrelse är engagerad och har besökt mottagningar. Brukarrådet har framfört önskemål om att träffa styrelsen och styrelsen har beslutat att bjuda in brukarrådet den 21 september till Borås klockan 9:30-10:00. På respektive styrelsemöte vill man träffa fem representanter från habiliteringens brukarråd, gärna delta fysiskt men det kommer förmodligen finnas möjlighet till digital medverkan. Utskick kommer.
Gunilla Wallengren, DHR, och Kerstin Nilsson, Funktionsrätt VG, framför att det är viktigt att medverkande tänker på att man företräder alla och inte en specifik diagnos, viktigt att alla perspektiv kommer med.
Överenskommer att alla som deltar i detta möte får ett mejl med varandras adresser så att de kan komma överens sinsemellan om vilka som ska delta.

8. Övriga frågor

Medlemstidning

Ingrid Olsson, FUB, har hört att det varit problem med att få ut medlemstidningen i väntrum. Verksamhetschef Annika Waser informerar om att det är beslutat om en särskild plats i väntrummet som brukarrådet själva ansvarar för.

9. Höstens möten

Tisdag den 26 september och tisdag den 21 november klockan 17:00 via Teams.
Skicka gärna in frågor till kristina.pehrson@vgregion.se

Vid anteckningarna
Kristina Pehrson, chefssekreterare