Habiliteringens brukarråd den 29 november 2022

Närvarande:

Carin Wass, Attention Göteborg
Kicki Ståhl, Attention Uddevalla
Irma Lindström Kjellberg. Autism- och Aspergerföreningen Göteborg
Sarah Apelgren, Autism- och Aspergerförbundet Skaraborg
Miriam Foss, FUB Mölndal
May-Louise Överås, FUB Härryda och Västra Götaland
Elaine Johansson, FUB och Funktionsrätt Västra Götaland
Roger Lindblom, FUB och Funktionsrätt Mölndal
Dag-Inge Fäger, Hjärnkraft Göteborg
Karin Strömsholm, RBU Bohuslän
Björn Lindqvist, RBU Göteborg med omnejd
Mona Andersson, RBU Skaraborg

Neri Samuelsson, verksamhetschef habilitering barn och ungdom
Annika Waser, verksamhetschef habilitering vuxen
Kenneth Stenberg, enhetschef habilitering Borås barn och ungdom
Arve Opheim, forskningsledare Habilitering & Hälsa
Maja Wennerberg, logoped, habilitering Göteborg

1.    Föregående anteckningar

Genomgång av mötesanteckningar från 2022-09-27.
Mona Andersson påtalar att kunskapen om sjukreseintyg är dålig i verksamheterna. Verksamhetscheferna tar med detta till mottagningarna.

2.  Forskningsprojekt humanoida robotar i svensk hälso- och sjukvård

Forskningsledare Arve Opheim informerar om ett pågående forskningsprojekt där man önskar utveckla och anpassa en dynamisk interaktiv humanoid robot (stor robot i mänsklig storlek).
Arve är tacksam för spridning av informationen för att få deltagare. Kontaktuppgifter finns i bifogad presentation.
Informerar också om en grupp unga studenter som önskar ta fram ett hjälpmedel för handgrepp och behöver kontakt med personer med cerebral pares för att testa. Fördel om man har närhet till Göteborg. 
Se presentation:
Hiro bakgrund och info brukarråd (pdf)
Webbsida:
Delta i forskningsprojekt om robotar i sjukvård och hemmiljö! - Habilitering & Hälsa 

3. Innovationsarbete kring behovsinventering autism

Maja Wennerberg, logoped Habilitering Göteborg, informerar.

Maja har fått pengar från Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen till ett utvecklingsprojekt som handlar om behovskartläggning av vård för vuxna med autism inom habiliteringen.

Maja tar gärna emot reflektioner och vill gärna träffas via teamsavstämning eller fokusgrupp, främst Attention och Autism- och aspergerförbundet, men input från alla organisationer är av värde för den här typen av arbete.

Länk till presentation och kontaktuppgifter till Maja:
Behovskartläggning vård för vuxna med autism inom habilitering Förstudie/fördjupad omvärldsanalys (pdf)

4. Verksamhetsplan 2023

Verksamhetschef Neri Samuelsson presenterar verksamhetsplan för Habilitering & Hälsa som bygger på Västra Götalandsregionens plan. Planen kommer att brytas ner på verksamhetsnivå för barn och ungdom respektive vuxen.

Neri informerar också om att den nationella patientenkäten har gått ut, slumpvis urval. Svaren ger indikationer på hur man ligger till patientperspektiv och handlingsplaner kommer att upprättas härefter. Resultat av enkäten kommer att presenteras för brukarrådet i början av nästa år.

Annika Waser informerar om bra resultat när patienten själv får boka sina tider, då blir det få uteblivna och skapar mer utrymme för fler besök.

Carin Wass informerar om att Socialstyrelsens nya riktlinjer för ADHD och autism visar på brister i samordning och resurser. Synpunkter kan lämnas på Socialstyrelsens hemsida till och med 2023-01-20. Carin uppmanar också att påverka de kanaler man har till exempel politiker.

Verksamhetsplan 2023:
Verksamhetsplan 2023 (pdf)

5. Omställning av vården

Verksamhetschef Annika Waser informerar, se presentation Omställningen (pdf)

En samverkan finns för att använda de resurser som finns oavsett organisation. Till exempel kan så kallad ”omvänd” bokning minska problematiken med uteblivna besök och därmed ge tid åt fler patienter. Annika berättar att patienter nu väljer digitalt möte före fysiskt i stor utsträckning vid gruppbehandling. Regionens intention är digitalt i första hand och fysiskt när det behövs.

Habiliteringen vill gärna ha input, vad fungerar bra och inte? Kan till exempel förmedlas via Maja Wennerberg.

6. Övriga frågor

Rapport från FUB och Funktionsrätt VG

Elaine Johansson informerar om vad som är på gång från FUB och Funktionsrätt VG:
11 maj: Anhörigkonferens för flera organisationer i Dalheimers hus
23 maj: Hjälpmedelsriksdagen på Svenska Mässan

Elaine berättar också att hon medverkar i en grupp som ser över övergången från barn till vuxna, uppdrag om förutsättningar för nationella riktlinjer. Funktionshinderrörelsen har nationellt diskuterat frågor som ska lämnas till Socialstyrelsen i december; bland annat önskemål om en tydlig och enhetlig bild av vad habilitering innebär samt jämlikhet över landet. Problem också med att habiliteringsläkare inte finns på alla håll och att habilitering inte är en specialistgren på läkarlinjen.

Önskemål om information om vad Socialstyrelsen kommit fram till och vilka riktlinjer som är på gång till nästa brukarråd i februari. Svar på detta kommer dock sannolikt inte att finnas förrän till sommaren.

Annika Waser informerar om att Västra Götalandsregionen nu har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att tillhandahålla en utbildning i habilitering för ST-läkare i rehabilitering i samarbete med Göteborgs Universitet. Denna utbildning har habiliteringens läkare varit med och utformat. Det planeras också en utbildning om funktionsnedsättning för Närhälsans läkare i mars för att sprida mer kunskap kring målgrupperna.

6. Vårens möten

Tisdag den 28 februari klockan 17:00 via Teams.
Måndag den 29 maj klockan 17:00 via Teams.
Skicka gärna in frågor till kristina.pehrson@vgregion.se

Vid anteckningarna
Kristina Pehrson, chefssekreterare