Habiliteringens brukarråd den 7 november 2023

Närvarande

Carin Wass, Attention
Irma Lindström, Kjellberg Autism i Sverige
Gunilla Wallengren, DHR
Elaine Johansson, FUB
Kerstin Nilsson, Funktionsrätt VGR
Marica Hall, RBU
Erik Dahlström, Unga rörelsehindrade
Kristina Kindberg, Unga rörelsehindrade
Jenny Linder, verksamhetschef Habilitering barn och ungdom
Annika Waser, verksamhetschef Habilitering vuxen
Kenneth Stenberg, enhetschef Habilitering Borås barn och ungdom
Susanna Löfqvist Hjelm, verksamhetsutvecklare (punkt 2)
Sara Werna Rosengren, verksamhetsutvecklare (punkt 2)
Kristina Pehrson, chefssekreterare, Habilitering

1. Föregående anteckningar

Inget.

2. Standardiserade vårdförlopp

Verksamhetsutvecklare Susanna Löfqvist Hjelm och Sara Werna Rosengren informerar om standardiserade vårdförlopp, se presentation:
Standardiserade vårdförlopp (pdf)

Brukarrådets representanter påtalar vikten av att få vara med tidigt i processer och få vara med och reflektera och bidra från början. Sara och Susanna informerar om att de kommer att bjuda in bl a Attention och Autism i Sverige när det gäller Små barn med autism.

Jenny informerar om styrdokument Sammanhållen vårdprocess för barn och unga med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser och uppdrag att se över vården för den här gruppen barn. Här har varit ett uppstartsmöte och man kommer att se över nuvarande RMR.

3. Information om förvärvad hjärnskada

Verksamhetschef Annika Waser informerar om att det 2024 blir en beställning för hela förvaltningen. Detta kommer att påverka Skaraborg som hittills haft ett särskilt uppdrag för patienter med förvärvad hjärnskada oavsett personkretstillhörighet enligt LSS.

Detta särskilda uppdrag tas bort och det blir samma uppdrag för hela regionen, dvs endast för personer med personkretstillhörighet två enligt LSS. Det gäller cirka 20 patienter med lindrigare besvär vars insatser kommer att avslutas i en strukturerad övergång, de kommer inte kastas ut.

Alla med lättare skador kommer tas om hand likvärdigt inom regionen. Ny RMR för förvärvad hjärnskada är på gång.

En beställning får även effekter på Knoppaliden som tidigare haft främst uppdrag för Skaraborg men nu kommer att ha hela regionen som upptagningsområde.

Annika informerar också om att Vårdöverenskommelsen nu byter namn till Uppdrag.

4. Huvuddrag i omställningen

Verksamhetschef Jenny Linder informerar, se presentation:
Brukarråd 231107 (pdf)

Brukarrådsrepresentanterna är över lag positiva; Det blir tydligare för patienten.

Skattningsformulären kan underlätta för patient och anhörig och vara tidsbesparande. Viktigt att lyssna på patientens verkliga behov och ge rätt insatser.

Se patienten som en resurs, här finns erfarenhet. Bra med möjligheter till insatser på distans.

Kan habiliteringen minska administrativ tid och möten?

Verksamhetscheferna informerar om att här finns en förhoppning om att nya journalsystemet ska minska administrationen och generera mer patienttid för behandlaren.

Viktigt med personal med respektfullt bemötande och rätt erfarenhet av att jobba med människor;

Enhetschef Kenneth Stenberg informerar om att stor vikt läggs på detta vid rekrytering och att det ibland blir vakans för att det är få sökande och man inte hittar rätt person. Habiliteringen anställer endast legitimerade eller specificerade behandlare. Generellt får habiliteringen höga värden i patententenkäter när det gäller bemötande.

Det är också viktigt att få personal att stanna kvar – ny personal tar tid och skapar mer köer. Ytterligare diskussion förs om habiliteringens synlighet och framtid.

5. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

6. Kommande möten

Tisdag den 12 december kl 17:00 via Teams. Inför 2024 planeras möten ungefär var sjätte vecka. Skicka gärna in frågor via kristina.pehrson@vgregion.se

Vid anteckningarna
Kristina Pehrson, chefssekreterare