Habiliteringens brukarråd 18 mars 2024

Närvarande

Carin Wass, Attention
Irma Lindström Kjellberg, Autism i Sverige
Gunilla Wallengren, DHR
Elaine Johansson, FUB
Kristina Kindberg, Unga rörelsehindrade
Kerstin Nilsson, Funktionsrätt VGR

Jenny Linder, verksamhetschef Habilitering barn och ungdom
Annika Waser, verksamhetschef Habilitering vuxen
Kenneth Stenberg, enhetschef Habilitering barn och ungdom
Susanna Löfqvist Hjelm, verksamhetsutvecklare Habilitering
Kristina Pehrson, chefssekreterare Habilitering

1.   Föregående anteckningar

Inget.

2.   Dialog med vår styrelse

Brukarrådsrepresentanterna berättar om det möte de hade med styrelsen den 7/3. De hade förberett fem viktiga frågor:  

  1. Hjälpmedelsfrågor. Inför hjälpmedelsriksdag den 14/5, frågan om nationell styrning ang hjälpmedel lyftes.
  2. 6-årsgränsen för barn med autism.
  3. Övergång barn till vuxen. Viktig fråga där styrelsen var medveten om problemet med att man “delas upp” vid 18 års ålder.
  4. Behandlarnas tid för patientkontakt. Styrelsen informerade om att man redan jobbar för att utnyttja resurserna på så bra sätt som möjligt.
  5. Problem med att rekrytera och behålla personal, attraktiva arbetsplatser, lönekonkurrens.

Mötet med styrelsen upplevdes väldigt positivt och representanterna önskade få träffa styrelsen en gång per år. Verksamhetscheferna har fått information om att även politikerna upplevde mötet positivt och att representanterna var väl förberedda.

3. Disputerade medarbetare

Verksamhetscheferna informerade om forskande medarbetare;

Ulrica Jonsson, läkare på Habilitering Göteborg, disputation och avhandling

Jenny Samuelsson, logoped på Habilitering Frölunda barn och ungdom, avhandling

4. Ny organisation barn och ungdom Göteborg

Styrelsen har beslutat om Autismcenter i Göteborg, gäller Habilitering barn och ungdom på Frölunda, Hisingen och Kungälv.

Verksamhetschef Jenny Linder informerade om förutsättningar och tidsplan.
Verksamhetsutvecklare Susanna Löfqvist Hjelm visade en sammanställning.

Dialog fördes med brukarrådet om patientens resa och vad som är viktigt att tänka på. Verksamheten tar med sig representanternas synpunkter och förslag.

Ytterligare tankar får gärna skickas in till Jenny Linder via e-post jenny.linder@vgregion.se

5. Övriga frågor

Innehåll i brukarrådsmöten

Brukarrådsrepresentanterna uppmanas höra av sig vid frågor och önskemål om innehåll till kommande möten. Tänk gärna på tidigare innehåll, t ex omställningen.

RMR-ansvarsfördelning

Fråga från rådet om var man hittar regionala riktlinjer. Länk till Vårdgivarwebben:
Riktlinjer - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen

6. Kommande möten

Måndag 29/4 kl 16:30-19:00 fysiskt på Ekelundsgatan 8, Göteborg
Måndag 10/6 kl 17:00-19:00 digitalt via Teams

Skicka gärna in frågor via kristina.pehrson@vgregion.se

Vid anteckningarna
Kristina Pehrson, chefssekreterare