Medarbetarenkät som bygger på OSA

ISM fick 2017 i uppdrag att ta fram en ny Medarbetarenkät åt Sveriges största offentliga arbetsgivare, Västra Götalandsregionen (VGR). Enkäten har fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Använd gärna frågorna men vänligen tydliggör i er organisation att det är frågor framtagna av Västra Götalandsregionen.

Om enkäten

Utgångspunkten är Arbetsmiljöverkets Föreskrift 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö och aktuell forskning inom området. Viktiga områden är arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Utöver att frågorna skall bygga på vetenskaplig evidens har strävan varit att formulera frågor som är lätta att förstå samt att minska antalet frågor, jämfört med tidigare medarbetarenkät för VGR. Framtagandet av frågor har skett i en process där både HR, chefer och medarbetare på olika sätt lämnat synpunkter.

Man har även tagit hjälp för att granska enkäten utifrån klarspråk- och jämlikhetsperspektiv. Enkäten skall vara lätt att förstå och inkludera alla! En annan ambition har varit att formulera frågorna så positivt som möjligt, för att även fokusera på de resurser som finns på arbetsplatsen och därifrån diskutera hur dessa kan bibehållas och stärkas.

I förberedelsearbetet har även VGRs interna företagshälsovård (FHV) spelat en viktig roll, och än viktigare blir den när enkätens skall omsättas till handling. Enkäten genomförs samtidigt med en enkät om hur medarbetarna inom hälso- och sjukvården upplever arbetet för en ökad patientsäkerhet.

Från enkät till arbetsmiljöinsatser

Den nya Medarbetarenkäten genomfördes första gången 2017och upprepas vartannat år med samma frågor. Resultaten återkopplas i de olika förvaltningarna, för att sedan diskuteras ute på arbetsplatserna. Resultatet från frågorna presenteras så att det ger en bild av hur nuläget är på varje arbetsplats.

De får själva diskutera vilket önskat läge de vill sikta på och sätta mål, så som det beskrivs i OSA-föreskriften. Det viktiga är inte hur man ligger till jämfört med andra verksamheter, enkätens resultat ger snarare en grund för att successivt förflytta sig i riktning mot de egna målen för bättre hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Till stöd för chefernas arbete tillsammans med medarbetarna finns HR och FHV i samarbete, samt ISM som kunskapscentrum och FoU-resurs, verksam inom VGR och i samma förvaltning som FHV.

Frågor i medarbetarenkäten, VGR

Guide - Metod för arbete med Medarbetarundersökningen, VGR

10 tips för bra medarbetarenkäter

  • Tänk på att det kan vara svårt att garantera anonymiteten i grupper med färre än tio personer. Gå då igenom frågorna tillsammans i grupp istället.
  • Ställ konkreta frågor som inte missförstås och ger tydliga svar.
  • Håll språket enkelt i enkäten.
  • Undvik ledande frågor som får svarspersonerna att svara på ett visst sätt.
  • Ha de viktigaste frågorna först. Svarspersonerna kan tröttna en bit in i enkäten och är då kanske inte lika benägna att svara.
  • “Alltid” är ett knepigt svarsalternativ. Välj istället exempelvis “ofta” eller “stämmer helt”. Undvik också “instämmer”, eftersom det är mer påstående än svar.
  • Svarsalternativen måste utesluta varandra.
  • Formulera gärna frågor istället för påståenden. Det blir mer naturligt att svara då.
  • Fråga om typ av anställning (heltid, visstid och så vidare), för att kunna jämföra resultatet i olika grupper.
  • Om man gör flera medarbetarenkäter över tid gäller det att ha samma frågor så det går att jämföra resultaten och se förändringar.

Källa; Suntarbetsliv.se

10 tips för en bra medarbetarenkät, suntarbetsliv.se

Kontakt

Emina Hadžibajramović, Statistiker och Medicine doktor

emina.hadzibajramovic@vgregion.se