Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg

MYNAK har tillsammans med kompetenscentrat för företagshälsa har tagit fram ett arbetshälsoekonomiska analysverktyg, som är upplagt i enlighet med den modell som används i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, och är ett komplement till Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Hur kan arbetsgivare använda analysverktyget?

Ett systematiskt arbete enligt det arbetshälsoekonomiska analysverktyget leder till:

  • Strukturerat och medvetet arbetssätt för att motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
  • Ekonomiskt beslutsunderlag för att kunna prioritera och besluta om insatser.

Analysverktyget ger arbetsgivare stöd i arbetet med psykisk ohälsa genom att identifiera insatser som svarar mot verksamhetens mål och behov. Målet är att stärka insatser mot ohälsa och främja hälsa genom att ge de ekonomiska argument som ofta efterfrågas.

Analysverktyget är strukturerat enligt tre vanliga frågor inför beslut om arbetsmiljö- och hälsoinsatser:

  • Ohälsans påverkan på ekonomin
  • Kostnadsberäkning av insatser
  • Ekonomisk effekt av insatser

Analysverktygets två delar – verksamhetsanalys och kostnadsberäkning.

Verksamhetsanalysen ger stöd i genomförandet av en nulägesanalys och en kartläggning av den egna verksamheten utifrån bland annat chefers förutsättningar och medarbetares arbetssituation. Det kan till exempel handla om balans mellan krav och kontroll och tydliga roller.

Kostnadsberäkning av psykisk ohälsa innebär en ekonomisk analys av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och insatser. Kostnadsberäkningen görs både för kort och längre sjukskrivning. Eftersom forskning visat att majoriteten av de som lider av psykisk ohälsa inte sjukskriver sig är det viktigt att även beräkna produktionsbortfall till följd av sjuknärvaro.

Vem har nytta av det arbetshälsoekonomiska analysverktyget?

Analysverktyget hjälper organisationsledningar, ekonomer, chefer och HR-ansvariga att ta fram bra underlag för beslut om investeringar i verksamheten. Det kan även användas av arbetsmiljögrupper/skyddskommittéer och i samarbete med företagshälsan.

Den som ska genomföra en arbetshälsoekonomisk beräkning behöver inte ha detaljerad kunskap om arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Det är dock lämpligt att känna till de insatser som rekommenderas och redovisas i Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg för psykisk ohälsa på arbetsplatsen (MYNAK)

Nu finns även analysverktyg för andra områden

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg, hälsoundersökningar och levnadsvanor (MYNAK)

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg, ryggbesvär (MYNAK)