Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ersättningsetablering köp/sälj

Här har vi samlat information om du som fysioterapeut vill sälja eller köpa en ersättningsetablering. Här hittar du även annonsering av ersättningsetableringar och tilldelningsbeslut.

Fysioterapeuter som verkar enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF, har möjlighet att sälja sin rätt till ersättning till annan fysioterapeut.

Annonsering av ersättningsetableringar

Det finns inga annonser för tillfället.

Den som vill sälja sin etablering till annan vårdgivare fyller i blanketten ”Försäljning av ersättningsetablering, fysioterapeut”.

Västra Götalandsregionen (VGR) bedömer om kraven för försäljning är uppfyllda. VGR publicerar en anbudsinbjudan via en elektronisk databas på regionens webbplats samt på TendSign. Anbudsinbjudan (annonsen) ligger ute under cirka 6 veckor.

Av anbudsinbjudan ska det framgå: 

  • Vems etablering som ska överlåtas.
  • Kontaktuppgifter till säljaren. 
  • Vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet.
  • Specifika krav avseende utrustning, lokal m.m. hänvisas till den överlåtande vårdgivaren.
  • Hur ett anbud ska lämnas.
  • Vilken datum anbudet senast ska ha kommit in.

När ansökningstiden har gått ut görs en anbudsöppning och anbuden prövas utifrån gällande regelverk. Inkomna anbud är bindande samt omfattas av anbudssekretess. VGR beslutar om samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för etableringen och som uppfyller angivna krav.

VGR skickar ut tilldelningsbeslut till samtliga sökande. När informationen om tilldelningen gått ut finns möjlighet att inom 10 kalenderdagar överklaga beslutet.

Vid försäljning av din ersättningsetablering måste du uppfylla heltidskravet. Heltidskravet har två komponenter, tid och ersättning. En fysioterapeut anses som heltidsverksam om denne arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Genomsnittssiffran är beräknad utifrån att fysioterapeuten arbetar 40 timmar per vecka, 45 veckor om året.

Eftersom Västra Götalandsregionen inte har möjlighet att mäta faktisk arbetstid bedöms heltidskravet endast utifrån uppburen ersättning.

Heltidskravet uppfylls om fysioterapeuten minst uppnår 85 procent av ersättningstak 1.

Läs igenom "Så här handläggs en försäljning"  för att få information om  försäljningens olika moment. Fyll därefter i och skicka blanketten "Försäljning av ersättningsetablering, fysioterapeut".  

Under rubriken "Annonsering av ersättningsetableringar", finns de ersättningsetableringar som är till försäljning. Där finns en länk till TendSign där du som anbudsgivare kan se annonsen och lägga ett bud. Anbuden omfattas av offentlighets- och sekretesslagsstiftningen.

Begränsningar
För att få teckna ett samverkansavtal måste du som fysioterapeut först säga upp din eventuella anställning i något landsting.

  • Samverkansavtal får inte tecknas om du är verksam inom ramen för ett valfrihetssystem eller annat upphandlat avtal. 
  • Du kan nekas att teckna samverkansavtal om du är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om du inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning vid anbudsutvärderingen.
  • Du kan också uteslutas om du är dömd för brott inom din yrkesutövning, eller om VGR kan visa att du gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen.

Heltidskrav
Heltidskravet har två komponenter, tid och ersättning. En fysioterapeut anses som heltidsverksam om denne arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Genomsnittssiffran är beräknad utifrån att fysioterapeuten arbetar 40 timmar per vecka, 45 veckor om året.

Ersättningskravet uppfylls om fysioterapeuten minst uppnår 85 procent av ersättningstak 1.

Eftersom Västra Götalandsregionen inte har möjlighet att mäta faktisk arbetstid bedöms heltidskravet endast utifrån uppburen ersättning.

Förtydligande av heltidskrav

Vikariat
Blankett och information

Verksamhetsuppföljning
En fysioterapeut som begär fysioterapiersättning ska medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas. Fysioterapeuten ska på begäran av landstinget lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient och som behövs för kontroll av begärd fysioterapiersättning.

Arvodeskategori
Du som ny vårdgivare med samverkansavtal startar alltid med arvodeskategori A. Om du uppfyller kraven för arvodeskategori B kan du ansöka om detta.
Blankett och information

Särskilt arvode
Blankett och information

Kontaktuppgifter till dig som vårdgivare
Vid ändring av kontakt- och utbetalningsuppgifter måste du anmäla detta till Västra Götalandsregionen (VGR).
Kontakt och utbetalningsuppgifter

Fysisk tillgänglighet
Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering. Bristande tillgänglighet är en av dessa. Den som ansvarar för en verksamhet ska vidta skäliga åtgärder för att göra sin verksamhet tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Det handlar om att en person med funktionsnedsättning ska kunna få del av den aktuella verksamheten, även om det inte kan ske på exakt samma sätt som för andra.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Som vårdgivare är du skyldig och förväntas att följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ett ledningssystem ska finnas för verksamheten och bland annat innefatta rutiner för journalföring, avvikelsehantering, hygien- och klagomålshantering. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Patientsäkerhetsberättelse
Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. Den ska beskriva hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Den behöver inte skickas in till VGR, men ska finnas tillgänglig att visas upp vid anmodan.

Patientförsäkring
Patientförsäkringen täcker ersättning för skador som omfattas av Patientskadelagen (1996:799). Vårdgivare anslutna genom LOF omfattas inte av VGR:s patientförsäkring. Du som fysioterapeut verksam enligt LOF bör därför teckna en egen patientskadeförsäkring. Vårdgivare kan utöver detta behöva en egendoms- och ansvarsförsäkring.

Koder
När du tecknar avtal med VGR får du en vårdgivarkod. Vårdgivarkoden används bland annat vid registrering i Privera och ska anges vid kontakt med VGR.

Katalog i Väst (KiV)
De kontaktuppgifter du uppger till VGR registreras i KiV. KiV ligger bland annat till grund för kontaktuppgifter 1177.se Det är därför mycket viktigt att du ser till att VGR har korrekta uppgifter. Eventuella ändringar anmäls via blanketten "Uppgifter till KiV för vårdenhet" samt "Kontakt- och utbetalningsuppgifter".

eTjänstekort
VGR erbjuder privata vårdgivare som har avtal med VGR eTjänstekort. eTjänstekort, Tjänstekort, SITHS, säkert kort, hårda certifikat och TjänsteID+ är alla olika namn på samma typ av kort. Det som är gemensamt för alla dessa kort är att de alla innehåller en e-legitimation och SITHS-certifikat. eTjänstekort är den tjänst som VGR erbjuder.
Mer om eTjänstekort

Privera
Privera är VGR:s ersättningssystem för privata vårdgivare.  Du som vårdgivare rapporterar in underlag och godkänner sedan din ersättning via Priveraportalen. Inrapporteringen sker enligt aktuella filspecifikationer.
Priveraportalen

Patientavgifter och högkostnadsskydd
Patientavgift enligt LOF får tas ut med högst samma belopp som gäller för motsvarande vård inom landstinget.

Vårdgivare med samverkansavtal ska följa VGR:s aktuella Patientavgiftshandbok. Om du behöver hjälp med tolkning av regelverket ring till patientfakturaenheten på telefonnummer: 010-441 04 29.

eFrikort
VGR erbjuder och uppmuntrar anslutning till eFrikort webbapplikation – en digital registrering av högkostnadsgrundande
avgifter. I webbapplikationen kan privata vårdgivare, efter att ha tecknat anslutningsavtal, logga in och registrera patientavgifter samt se om patient har frikort. Webbapplikationen kräver eTjänstekort samt att medarbetaren har ett medarbetaruppdrag och en behörighet till tjänsten.

Hemsida och kontaktuppgifter:
www.vgregion.se/efrikort

Tolk
Tolk beställs via Tolkförmedling Väst. Tjänsten är kostnadsfri för vårdgivare med samverkansavtal. VGR medger ingen ersättning för övriga anlitade tolkförmedlingar.

Hemsida och kontaktuppgifter:
www.tolkformedlingvast.se
0770-813 000 (vardagar 8-17)
Jourservice 010-441 37 00 (övrig tid)

Vårdgivarnytt
Vårdgivarnytt som utkommer några gånger per år är namnet på VGR:s nyhetsbrev till dig som är vårdgivare enligt LOF. Såväl aktuella som gamla nyhetsbrev hittas på Vårdgivarwebben.

Kontaktuppgifter till VGR
Har du frågor eller ärenden som rör din ersättningsetablering ska du vända dig till privatavardgivare@vgregion.se. Frågor som rör din ersättning skickas till ekonomi.privera@vgregion.se

Branschråd
Branschråd är ett dialogforum där Koncernkontoret och företrädare för externa vårdgivare oavsett avtalsform med Västra Götalandsregionen kan mötas. I branschrådet ingår vårdgivare med upphandlade avtal (LOU), vårdgivare som verkar enlig LOL och LOF, samt vårdgivare som verkar i vårdval i Västra Götalandsregionen enligt LOV.

Syftet med Branschrådet är att fokusera på vårdkvalitet och framtidsfrågor som berör vården i hela Västra Götalandsregionen.

Du har möjlighet till representation via Fysioterapeuterna, ett professions- och fackförbund för Sveriges fysioterapeuter.

Vad är en ersättningsetablering?
Om en fysioterapeut som verkar enligt Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) vill sälja sin verksamhet måste fysioterapeuten i samband med detta säga upp sin rätt till ersättning. Det gör det möjligt för den som köpt verksamheten att få rätt till ersättning genom att teckna ett samverkansavtal med landstinget. Begreppet ersättningsetablering innebär att rätten till ersättning övergår från säljaren till köparen.

Kan jag själv utse min efterträdare?
Nej, det går inte.

Är det Västra Götalandsregionen som utser min efterträdare?
Nej, men VGR har som uppgift att under sekretess ta fram den sökande som uppfyller fastställda villkor och som erbjuder det högsta priset på en verksamhet.

Hur lång tid tar det att genomföra försäljning?
När VGR tagit emot en komplett anmälan om försäljning tar det cirka fyra-sex månader tills nytt avtal kan tecknas. 

Får jag annonsera själv, t.ex. i olika tidningar?
Det står vårdgivaren fritt att annonsera ut sin avsikt att sälja verksamheten, exempelvis i tidningar och tidskrifter. I annonsen ska framgå att anbud lämnas till VGR enligt fastställda rutiner. Kostnader för annonsering svarar vårdgivaren själv för.

Hur länge publiceras en anbudsinbjudan?
En anbudsinbjudan publiceras i cirka sex veckor från den dag då den offentliggörs. Uppgiften om sista dag för att lämna in ett anbud framgår av anbudsinbjudan.

Hur kommer jag i kontakt med säljaren?
Säljarens kontaktuppgifter finns i anbudsinbjudan.

Hur länge är mitt anbud giltigt och är det bindande?
Du är bunden av ditt anbud inklusive det anbudspris som lämnats från ansökningstidens utgång till den tidpunkt som angivits i ansökningsinbjudan.

Får man flytta en verksamhet som man tagit över?
Ja, verksamheten får flyttas inom VGR.

När jag köpt en ersättningsetablering, vad gäller då för ersättningstak?
Köparen övertar det ersättningstak som finns kvar för innevarande år efter att säljaren inlämnat sin slutliga debitering (max antalet tolftedelar som är kvar av året).

Går det att ta reda på vilka som lämnat anbud?
Nej, vid ett anbudsförfarande gäller absolut sekretess.

Har jag rätt att återkalla min anmälan om försäljning?
Säljaren har rätt att fram till dess att det nya samverkansavtalet har ingåtts, skriftligen återkalla sin anmälan.

Får jag överklaga tilldelningsbeslutet?
Ja. Du har rätt att överklaga till Förvaltningsrätten inom 10 kalenderdagar efter det att tilldelningsbeslutet är fattat.

Senast uppdaterad: 2019-01-21 10:32