Högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård och frikort

Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen innebär att en patient inte ska betala mer än 1 400 kr under en 12-månadersperiod. Betalda patientavgifter och fakturor som patienten har betalat eller ännu inte har betalat ska räknas in i högkostnadsskyddet. Patienten ska informeras om regler för högkostnadsskydd och frikort.

Högkostnadsperioden är alltid en löpande 12-månadersperiod. Den utgår från dagens datum och sträcker sig 12 månader bakåt i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter som är äldre än 12 månader faller bort. Inom högkostnadsperioden är det inte tillåtet att genom taktiska val flytta fram perioden och därigenom flytta fram frikortets giltighetstid.

E-Frikort

Sedan mars 2018 har alla vårdgivare möjlighet att ansluta sig till e-Frikort som innebär automatisk registrering av betalda och fakturerade patientavgifter samt automatskapat frikort. Då alla vårdgivare inte är anslutna innebär det två olika sätt att hantera högkostnadsskyddet för öppen hälso-och sjukvård och frikort på.

www.vgregion.se/efrikort

Registrering av patientavgifter

Vårdgivare anslutna till e-Frikort

Patientavgifter registreras digitalt och beräkning av högkostnadsperioden görs automatiskt för vårdgivare som är anslutna till e-Frikort. Patienten ska vid behov få ett utdrag över de patientavgifter som finns registrerade. Sammanställningen kan t.ex. uppvisas vid besök hos en vårdgivare som inte är ansluten till e-Frikort eller vid sjukvårdsbesök i annan region. Hos en ansluten vårdgivare ska patienten få hjälp med registrering av betalda patientavgifter, betalda fakturor, utfärdade fakturor och utfärdat frikort från en vårdgivare som inte är ansluten.

Vårdgivare som inte är anslutna till e-Frikort

Det gula högkostnadskortet ska ges till patienter. Kvitton på betalda patientavgifter, betalda fakturor och fakturor som utfärdas ska fortfarande klistras in/ stämplas i det gula högkostnadskortet. Patienter ska informeras om att patientavgifter kan registreras hos en vårdgivare som är ansluten till systemet för e-Frikort.

Om vårdgivaren har ingått avtal med Regionservice kan kontakt tas med Patientfakturering på telefon 010 – 441 04 25 för att få besök och frikortet registrerat.

Utfärdande av frikort

Vårdgivare anslutna till e-Frikort - ska erbjuda patienten ett fysiskt frikort

Frikortet är nationellt och gäller hos offentligt finansierade vårdgivare i hela landet. Eftersom alla vårdgivare inte är anslutna till e-Frikort så bör frikort skrivas ut och ges till patienten. Om möjligt ska patienten få ett frikort i samma format som det ”gamla” gula frikortet, dvs i bankkortsformat.

Vårdgivare som inte är anslutna till e-Frikort - ska erbjuda patienten ett gult frikort

En vårdgivare som inte är ansluten till e-frikort ska som tidigare skriva ut ett gult frikort. Patienten ska informeras om att ett utfärdat frikort kan bli registrerat hos en vårdgivare som är ansluten. Om vårdgivaren har gjort avtal med Regionservice så kan du kontakta  patientfakturering på 010 – 441 04 25 för att få frikortet registrerat. Detta för att undvika att det även skapas ett e-frikort.

Släng inte det gula högkostnadskortet.

När ett frikort utfärdas ska patienter som har haft ett gult högkostnadskort informeras om att ha kvar det. Det underlättar för patienten och vårdgivaren ifall patienten skulle förlora ett frikort som inte har blivit registrerat.

Patientavgiftshandboken

Kontaktpersoner i patientavgiftsfrågor, GRIP-gruppen

Faktura och redovisning, Regionservice

Ekonomiservice

Telefonnummer

Mobil: 010-44 10 400
Mellan mån-fre 09:00-12:00