Högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård och frikort

Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård innebär i Västra Götalandsregionen att när en patient inom en 12-månaders period har betalat 1 100 kr ska ett frikort utfärdas.

Det gula högkostnadskortet – registrering av besök

Högkostnadskortet ska fortfarande fyllas i vid samtliga besök som är högkostnadsgrundande. Det är viktigt att patienten använder det gula högkostnadskortet för att kunna hålla reda på hur mycket man har betalat i patientavgifter. Patienten kan ha besökt vårdgivare som inte har tillgång till HÖV (se nedan) eller varit på besök i andra landsting. Fakturerade besök ska också stämplas i högkostnadskortet för öppen hälso- och sjukvård.

Observera: Kontrollera i frikortstjänsten om patienten redan har ett frikort utfärdat, innan patienten betalar sitt besök.

Högkostnadsmodul - HÖV

Högkostnadsmodulen, HÖV, är ett automatiskt administrativt system för registrering av öppenvårdsbesök. Det är endast i systemen Elvis och Asynja Visph inom VGR som patientavgifterna med automatik kan bli registrerade. Syftet med HÖV är att hjälpa patienten att hantera högkostnadsskyddet och underlätta för patienten och vårdverksamheterna. HÖV samlar patientavgifter, oavsett betalsätt. Det innebär att också de patientavgifter som faktureras, räknas in i högkostnadsskydd innan fakturan är betald. Systemet betraktar alltså utfärdade fakturor i öppen hälso- och sjukvård som betalda.

Kassor med tillgång till HÖV

Hantering av HÖV kan göras av Patientfakturering och ett antal centralreceptioner i Västra Götalandsregionen

  • Centralkassorna NU-sjukvården NÄL och Uddevalla Sjukhus

  • Östra Sjukhuset

  • Skaraborgs sjukhus

  • SÄS incheckning Borås

  • Alingsås 

Kassor utan tillgång till HÖV

Kassapersonal ska ringa till patientfakturering, 010 – 441 04 25 för manuell inregistrering eller för kontroll av nivån på högkostnadskortet. 

Patienter ska informeras om att patientavgifter från övriga kassasystem, hos privata vårdgivare, eller vårdgivare utanför Västra Götalandsregionen även kan registreras manuellt i HÖV av personal i någon av ovan kassor

Frikort

Frikortet ger patienten rätt till avgiftsfri sjukvård under den tid som kvarstår av tolvmånadersperioden räknat från och med första besöket.

Manuellt utfärdade frikort ska registreras i frikortswebben. Vårdverksamheter ska informera och erbjuda patienten ett fysiskt frikort.

Observera: Patienten måste inte registrera sina besök i någon av kassorna ovan för att få sitt frikort. Om patienten har kvitton/ gult högkostnadsskydd räcker det för att få ett frikort.

Patientavgiftshandboken

Kontaktpersoner i patientavgiftsfrågor, GRIP-gruppen

Faktura och redovisning, Regionservice

För kontakt med frågor om frikortswebben frikortswebb@vgregion.se

Erika Karlsson

Ledning, administration
Telefonnummer
Kontakt patientfaktura

Margareta Kampf

Administratör, ekonomi
Telefonnummer
Kontakt patientfaktura och HÖV

Margareta Axelson

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-05-17 10:26