Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn som anhöriga i hälso- och sjukvården

Barn som anhöriga

I juni 2018 antogs uppdateringen av den regionala medicinska riktlinjen, RMR Barn som anhöriga. Nytt är ett tillägg om FN:s konvention om barnets rättigheter och att begreppet barn som anhöriga utökas till att även omfatta anhörig till ett sjukt syskon.

Den 15 november 2018 hölls en Barnombudsutbildningsdag med närmre 80 deltagare. Områden som togs upp var Barnets mänskliga rättigheter, lagtexten, samtal med barn och dess familj samt berättelser från sjukvårdande verksamheter.

Barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa är en särskilt utsatt grupp. Även när en förälder är svårt somatiskt sjuk eller avlider har barn ofta ett stort behov av information och stöd. Det viktigt att sprida kunskaper om både risker och skyddande faktorer för barn som är anhöriga. Barn mår bra av att få veta – de behöver stöd och saklig information.

Hälso- och sjukvårdslagen 1 januari 2018

Hälso- och sjukvårdens ansvar att uppmärksamma ett barns behov av information, råd och stöd om förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med och som missbrukar alkohol eller andra beroende-framkallande medel utökas, så att det även omfattar spelmissbruk.

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar avseende spelmissbruk. Reglerna finns i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Med spelmissbruk avses spel om pengar.

Regional Medicinsk riktlinje (RMR)

Den regionala medicinska riktlinjen Barn som anhöriga är det styrdokument som har störst betydelse för implementeringen av rutiner i det dagliga arbetet.

Webbutbildning:
Barn som anhöriga - Våga fråga!

Över 5000 personer har gått utbildningen- och det blir fler hela tiden. Utbildningen innehåller en individuell del och en gruppdel där personalen tillsammans pratar om hur de arbetar med barn som anhöriga. Rutin för arbetet uppdateras eller tillskapas.

Ni kan även göra den individuella delen i grupp. Vid frågor kontakta kontaktperson.

Stödmaterial för Västra Götalandsregionen

Barn mår bra av att få veta – de behöver stöd och saklig information. Därför har vi utvecklat material som du kan använda i ditt dagliga arbete.

Skriv ut material

Klicka i följande rutor i utskriftsfönstret om du vill skriva ut broschyren:
  • Skriv ut på båda sidor
  • Vänd längs kortsidan
  • Liggande format

Beställ tryckt stödmaterial 

Det är gratis att beställa materialet. När du beställer på länken anger du följande:

  • I rutan Ämne välj: Hälso- och sjukvård
  • I rutan Beskrivning skriv: Barn

Beställ/hämta informationsmaterial

Barnombudsutbildning

Barn som anhöriga har utbildat närmre 500 barnombud och andra intresserade som ska tillse att barnets perspektiv och behov blir tillgodosett i det dagliga arbetet.

Konferensmaterial

Nu kan du ta del av de filmade föreläsningarna från konferensen Våga fråga! Barn som anhöriga den 27 oktober 2016.  Konferensen skedde i samarbete mellan hälso- och sjukvården, kommunförbunden och Länsstyrelsen.

Här hittar du de filmade föreläsningarna från konferensen

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter är vägledande i beslut som rör barn. Hälso- och sjukvården behöver ha kunskap om dessa rättigheter för att kunna verka för att barnets bästa kommer i främsta rummet. För ytterligare kunskap läs Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter och För varje människa.

Mänskliga rättigheter

Nka - Barn som anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka arbetar för hela gruppen anhöriga.
Här kan du hitta rapporter, kunskapsunderlag, filmer med mera för barn som anhöriga

Barn som anhöriga 

Stöd för Barn som anhöriga

I kommuner och föreningar finns stödgrupper för familjer med barn som anhöriga. Kontakta aktuell kommun för att efterhöra vilket stöd som finns. Anhörigstödjare kan ha god kännedom om olika aktiviteter.

Nedanstående stödgrupp erhåller stöd från VGR i sitt arbete.

Läs mer

Stödgrupp: Barn och familj i sorg och saknad

Socialstyrelsen Barn som Anhöriga

Barn som anhöriga - Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter, eller avlider (Folder från SoS)

Barn som anhöriga – på NkA Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Barn som anhöriga - hur går det i skolan?

Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de?.

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

5 kap. 7 §  hälso- och sjukvårdslagen - HSL

Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

  • har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
  • har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
  • har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar
  • utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Liselott Johansson

Kontaktperson
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-02-22 15:29