LOL - läkare

Information för dig som bedriver verksamhet enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)

Aktuellt

Senaste nytt kring utredningen om nationella taxan
Regeringen har idag 2024-06-27 beslutat att skriva av departementspromemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd (Ds 2023:23).

Förslagen i departementspromemorian bedöms för närvarande inte vara genomförbara och regeringen finner därför inte skäl att lämna förslagen vidare till riksdagen.

Millennium

  • En tillgänglig och sammanhållen hälso- och sjukvård av hög kvalitet och med stor delaktighet för invånarna - det är målet för satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö, Millennium, i Västra Götaland. Program Millennium leder arbetet med att införa den nya vårdinformationsmiljön.
  • Vårdgivare inom avtalen LOL och LOF omfattas dock inte av programmet för införandet av Millenium. Programmets ansvar sträcker över det första införandet hösten 2024 i det södra området till det fjärde och sista införandet i det västra området hösten 2026.
  • Regionen inväntar beslut på förslaget om avveckling av nationella taxan innan vidare utredning av om och i så fall hur LOL och LOF skulle kunna erbjudas frivillig anslutning, vilket i så fall skulle bli aktuellt som tidigast 2027.

Promemoria Ersättning för digitala vårdmöten inom den nationella taxan
I promemorian föreslås nya bestämmelser i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi respektive i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning som gör det möjligt för vårdgivare som är verksamma enligt den nationella taxan att få ersättning för digitala vårdmöten i vissa fall. Bestämmelserna ska vara frivilliga att tillämpa för regionerna.

Här kan du ta del av vilka instanser som Socialdepartementet har remitterat promemorian till samt inkomna svar.

Vårdgivarnytt - privata vårdgivare IOP - LOF - LOL - LOU


Privera

Länk till information om Privera och Priveraportalen

Ändrade förhållanden

Har du bytt mottagningsadress eller bank? Här hittar du information om hur du anmäler in ändringar.

Samlad information

Här finns samlad information för dig som kommer att bedriva verksamhet enligt LOL

Kontakt

Vill du komma i kontakt med avtalsansvarig klicka här