LOL - läkare

Information för dig som bedriver verksamhet enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)

Aktuellt

Status gällande utredningen om nationella taxan
Utredningen "Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd" har varit ute på remiss.

Här kan du ta del av vilka instanser som Socialdepartementet har remitterat utredningen till samt inkomna svar. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Promemoria Ersättning för digitala vårdmöten inom den nationella taxan
I promemorian föreslås nya bestämmelser i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi respektive i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning som gör det möjligt för vårdgivare som är verksamma enligt den nationella taxan att få ersättning för digitala vårdmöten i vissa fall. Bestämmelserna ska vara frivilliga att tillämpa för regionerna.

Här kan du ta del av vilka instanser som Socialdepartementet har remitterat promemorian till. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 8 februari 2024.

Vårdgivarnytt - privata vårdgivare IOP - LOF - LOL - LOU


Privera

Länk till information om Privera och Priveraportalen

Ändrade förhållanden

Har du bytt mottagningsadress eller bank? Här hittar du information om hur du anmäler in ändringar.

Samlad information

Här finns samlad information för dig som kommer att bedriva verksamhet enligt LOL

Kontakt

Vill du komma i kontakt med avtalsansvarig klicka här