Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patientavgiftshandboken

Med anledning av covid-19 ska patienter inte komma till hälso- och sjukvården om man har förkylningssymptom. Många patienter kan därför behöva avboka besök eller få sina besök ändrade till distanskontakter eller hembesök. Därför har vissa tillfälliga ändringar gjorts i regelverket för patientavgifter.

Sent avbokat besök (gäller tom 2020-12-31)

Uteblivandeavgift ska inte tas ut när patienter avbokar sina besök senare än 24 timmar före avtalad tid.

Uteblivet besök

Patienter som uteblir från ett bokat besök utan att ha lämnat återbud ska betala uteblivandeavgift. Chefen på respektive mottagning kan fatta beslut om att patient/vårdnadshavare i vissa fall ska slippa betala.

Väntetid mer än 30 minuter (gäller tom 2020-12-31)

Enligt gällande regelverk har en patient som vid ett planerat besök får vänta mer än 30 minuter efter avtalad tid rätt att få tillbaka sin patientavgift/slippa betala patientavgift men ändå få sin vård. Med anledning av den rådande situation bör patientens rätt att få tillbaka/slippa betala sin patientavgift utgå. Det gäller för såväl fysiska besök som för distanskontakter.

Hembesökstillägg (gäller tom 2020-12-31)

Den extra avgiften om 100 kronor vid hembesök tas tillfälligt bort för personer som är 70 år eller äldre samt för riskgrupper.

Avgiftsfrihet enligt Smittskyddslagen på grund av covid-19

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och undersökning, vård och behandling är enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) avgiftsfri. För att avgiftsfrihet ska gälla måste det finnas en rimlig klinisk eller epidemiologisk misstanke om att patienten har covid-19.

Vid första besöket gäller avgiftsfriheten om det står helt klart eller med stor sannolikhet kan antas att det rör sig om en allmänfarlig sjukdom. Efterföljande besök, som orsakats av den allmänfarliga sjukdomen, ska alltid vara avgiftsfria. Avgiftsfriheten gäller både öppen och sluten vård. Vid besök för eventuella följdsjukdomar ska ordinarie patientavgift tas ut.

Det är behandlande läkare som avgör om patienten har rätt till avgiftsfrihet.

När beslut om avgiftsfrihet tas ska nedanstående punkter beaktas.

Öppenvård

  • Vid besök som rör provtagning på grund av misstanke om covid-19 tas ingen patientavgift ut. Vid konstaterad smitta är efterföljande besök avgiftsfria.
  • Vid besök som rör misstänkt covid-19 och patienten inte får genomgå provtagning är besöket avgiftsfritt. Patienten är befriad från patientavgift så länge misstanke om covid-19 kvarstår.
  • Vid besök på akutmottagning på grund av annan orsak än misstänkt covid-19 ska patientavgift tas ut. Om patienten på grund av förkylningssymptom genomgår provtagning för covid-19, för att förhindra eventuell smittspridning på sjukhuset, inte för att det finns en rimlig klinisk eller epidemiologisk misstanke om sjukdomen, ska patientavgift tas ut.
  • Vid besök för eventuella följdsjukdomar tas ordinarie patientavgift ut, till exempel rehabiliteringsinsatser.

Slutenvård

  • Vid slutenvård tas ingen patientavgift ut när vård ges på grund av covid-19. Rehabiliteringsinsatser under pågående slutenvårdstillfälle är avgiftsfria.
  • Vid slutenvård som ges av annan orsak, men patienten har en konstaterad covid-19 som inte föranleder sjukhusvård, ska patientavgift tas ut.

Ambulanstransport

  • Patientavgift ska inte tas ut för ambulanstransport när det finns en rimlig klinisk eller epidemiologisk misstanke om covid-19.

Serologisk testning för att påvisa antikroppar mot covid-19 (gäller tom 2020-12-31)

Serologisk testning för personal i särskilt känsliga verksamheter är avgiftsfri. Avgiftsfriheten gäller för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst.

Egenavgiften för serologisk testning av övrig befolkning är 160 kronor. Åtgärden betraktas inte som en åtgärd inom ordinarie sjukvårdsuppdrag och ingår därmed inte i högkostnadsskyddet.

Senaste nytt

Carin Svensk

Annette Fogels


Senast uppdaterad: 2020-08-11 14:44