Biobank Väst

Biobank Väst erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobanksfrågor till forskare inom hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv i Västra Götalandsregionen (VGR). Biobanken är ett samarbete mellan VGR och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Biobank Väst har ett regionalt uppdrag och är placerad vid FoUUI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Biobank Väst ger administrativ service till regionens verksamheter berörda av biobankslagen och godkänner biobanksansökningar. Vi erbjuder forskare hjälp med insamling, provhantering, lagring och spårbarhet av biobanksprov.

Strukturomvandlingsprojektet

Inom Västra Götalandsregionen pågår ett projekt där Biobank Väst har fått i uppdrag att organisatoriskt sammanföra och långsiktigt ansvara för alla provsamlingar inom VGR och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i syfte att stödja den kliniska forskningen.

Strukturomvandlingen innebär att biobanker som är registrerade hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inventeras och administrativt överförs till att bli en provsamling i Biobank Väst med registreringsnummer 890 hos IVO. Omorganisationen är enbart administrativ och innebär att man som provsamlingsansvarig fortsatt har samma rättigheter och tillgång till prov som tidigare.

Läs mer på webbplatsen om Biobank Väst eller kontakta oss på biobankvast@vgregion.se

Vad är en biobank?

En biobank innehåller provsamlingar bestående av prov som tas inom hälso- och sjukvården och som kan härledas till en viss person. Blodprov, cellprov eller andra vävnadsprov är exempel på prov som kan finnas i en biobank. Provsamlingar kan vara antingen forskningsprovsamlingar eller provsamlingar för patientens egen vård, diagnostik och behandling.

Vilka prover är biobanksprover?

Biobankslagen omfattar prov som tagits inom hälso- och sjukvården och som kan härledas till en viss person. Rutinprov inom vården har undantagits från lagen. Med rutinprov avses prov som inte sparas längre än två månader efter avslutad analys. Motsvarande undantag finns inte för prov som tas för forskningsändamål eller klinisk prövning, här gäller biobankslagen för alla prov som tagits inom hälso- och sjukvården.

Information till provgivare

En provgivare ska få information om att ett prov kan komma att sparas och därefter besluta om ett prov får sparas och för vilka ändamål det får användas. Dessa ändamål är vård, diagnostik och behandling samt utbildning, forskning, klinisk prövning, kvalitetssäkring och utvecklingsarbete.

Provgivaren kan när som helst ändra sitt samtycke till hur provet får användas eller begära att det förstörs eller avidentifieras. Det här görs på en Nej-talong som finns på webbplatsen biobanksverige.se.

Biobank Sverige

Biobank Sverige är ett nationellt samarbetsorgan för landsting och regioner samt för universitet med medicinsk fakultet beträffande biobankfrågor. I Biobank Sverige ingår även representanter från branschorganisationer från näringslivet samt från patientorganisation.

Biobank Sveriges arbetar för att vidareutveckla en gemensam nationell biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv med de bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete. Biobank Sverige arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen. Läs mer på Biobank Sveriges webbplats

Linda Paulson

Ledning, hälso- och sjukvård
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-03-15 15:18