Biobank Väst

Biobank Väst erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobankning till forskare inom hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet i Västra Götaland. Det övergripande uppdraget är att stärka klinisk forskning och bidra till en god vård, diagnostik och behandling av patienter i Västra Götalandsregionen.

Regional biobank för Västra Götaland

Biobank Väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Biobank Väst har ett regionalt uppdrag och är placerad vid FoUUI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Regionalt biobankscentrum (RBC väst) är en del av Biobank Väst.

Biobank Väst är Västra Götalandsregionens biobank med nummer 890 hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Regionens övriga biobanker är numera omvandlade till provsamlingar under Biobank Väst. Biobank Väst ansvarar också för Västra Götalandsregionens enda e-biobank med nummer 773 hos IVO.

Tjänster och vägledning i biobankning

Biobank Väst ger service till regionens verksamheter berörda av biobankslagen och godkänner biobanksansökningar samt hjälper forskare med insamling, provhantering, förvaring och spårbarhet av biobanksprov. Vi underlättar samarbete genom ökad harmonisering med nationella och internationella riktlinjer.

Läs mer på Biobank Väst eller kontakta oss på biobankvast@vgregion.se

Vad är en biobank?

En biobank är en samling humanbiologiskt material, förvarat för ett eller flera ändamål samt information om detta material. Biobanker omfattar alla typer av prov från människa. Alla biobanker har en huvudman (juridisk person, till exempel vårdgivare, universitet, läkemedelsbolag) och varje biobank har en biobanksansvarig utsedd av huvudmannen.

Benämningen biobank används även för en organisatorisk verksamhet med ansvar för en eller flera provsamlingar med prov som omfattas av biobankslagen.

Biobank Väst – en del av Biobank Sverige

Biobank Väst ingår i den nationella samverkan Biobank Sverige. Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer med syfte att bygga en gemensam nationell biobanksinfrastruktur och bidra till Sveriges konkurrenskraft. Biobank Västs uppdrag i Biobank Sverige fokuserar på införandet av kvalitetsledning enligt SS-ISO 20387:2019 och forskning kring provkvalitet. Vi leder också ett nationellt kommunikationsprojekt.

Biobank Sverige

Linda Paulson

Ledning, hälso- och sjukvård

Telefonnummer