Barnskyddsteam

VGR Barnskyddsteam föreläser kostnadsfritt för hälso- och sjukvårdsenheter i Västra Götalandsregionen inom området barn som far illa, riskerar att fara illa eller misstänks fara illa. Kontakta oss för förfrågan eller bokning. Har du som hälso- och sjukvårdsanställd inom VGR behov av konsultation och rådgivning i ärenden som rör barn som far illa? Ring eller mejla för att komma i kontakt med konsulterna i VGR Barnskyddsteam.

Vilka vänder vi oss till?

VGR Barnskyddsteam riktar sina konsultations- och utbildningsinsatser till medarbetare vid hälso- och sjukvårdsenheter inom Västra Götaland, både offentliga och privata, det vill säga:

  • Sjukhus
  • Vårdcentraler
  • Barnavårdscentraler
  • Mödravårdscentraler
  • Barnmorskemottagningar
  • Tandvårdsenheter
  • Ungdomsmottagningar

Övergripande mål

  • Inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen:  Förbättra arbetet med och öka kunskapen om barn som far illa, riskerar att fara illa eller misstänks fara illa.
  • Öka medvetenheten om utsatta barn i Västra Götalandsregionen
  • Framföra en hålbar struktur för barnskyddsarbete inom hälso- och sjukvården i Västra Götalands region.

Bakgrund

Regionfullmäktige uppdrog i september 2012 åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för ett barnskyddsteam i Västra Götalandsregionen efter att en motion bifallits. I samråd med Västra Götalandsregionens sektorsråd för pediatrik bildades en arbetsgrupp med barnläkarrepresentanter från öppen och sluten barnsjukvård samt representation från kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), som tillsammans med regionkansliets hälso- och sjukvårdsavdelning genomförde utredningen. Regiondirektören gav Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppdraget att starta och genomföra projektet. 

Projektet förlängdes fram till och med december 2019.

Kontakt

Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam
Postadress: Regionens hus 405 44 Göteborg
Besöksadress: Gårdavägen 1 Göteborg
031-343 42 08
barnskyddsteam@vgregion.se

 Twitter: @BarnkskyddVGR

Instagram: @barnskyddsteam

Dokument och länkar

Kontaktuppgifter till socialjourer och socialkontor inom Västra Götaland, vid oro för barn.

Söker du t ex kontaktuppgifter till socialtjänsten eller vill läsa mer om anmälan enligt SoL 14:1? Information finns på orosanmalan.se

Senast uppdaterad: 2019-02-25 13:42