Vikariat/ tillfällig frånvaro

Nedan finner du som vårdgivare med samverkansavtal information gällande tillfällig frånvaro med eller utan vikarie.

  • Från och med 1 oktober 2017 ska du anmäla frånvaro som påverkar din möjlighet att ta emot patienter och därmed försvårar för dig att uppnå heltidskravet. Även om du inte avser att anlita vikarie, ska du anmäla frånvaro till Västra Götalandsregionen.

  • Du som ägare av etableringen är ansvarig gentemot Västra Götalandsregionen när det gäller uppföljning, dialogmöten eller motsvarande även under frånvaroperioden oavsett om du har vikarie eller inte.  

  • Ersättning för åtgärder utförda av vikarie utgår längst tolv hela kalendermånader från det datum anmälan inkommit till Västra Götalandsregionen.

Anmälan om vikarie/ tillfällig frånvaro ska skickas in till Västra Götalandsregionen. Endast anmälningar i original och på korrekt anmälningsblankett behandlas. Adressuppgifter finns på respektive blankett.

Du som vårdgivare har rätt till vikarie om du på grund av sjukdom, semester, ledighet för vård av barn, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag är helt eller delvis förhindrad att bedriva sin verksamhet. Kontakta Västra Götalandsregionen, Koncernstab hälso- och sjukvård, om du ansöker om vikarie av andra skäl.

Sjukdom
Arbetsoförmåga på grund av sjukdom måste styrkas med giltigt läkarintyg. Intygsutfärdaren får inte vara jävig. För att minimera risken för jäv kommer sjukintyg från läkare verksam vid samma mottagning som vårdgivaren inte accepteras. Även intyg från läkare som har en annan relation till vårdgivaren där risk för jäv kan bedömas som möjligt kommer att underkännas. Vid bedömning av rätten till vikarie på grund av sjukdom tar Västra Götalandsregionen hänsyn till vårdgivarens möjlighet att återgå till arbetet. Vikariat på grund av hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad accepteras inte. Västra Götalandsregionen förbehåller sig rätten att på regionens bekostnad anvisa särskild läkare för undersökning och prövning av anmälan om vikariat.

Semester
Maximalt 30 dagar per kalenderår. Notera att semesterdagar alltid tas ut på heltid.

Ledighet för vård av barn
För vård av barn accepteras vikariat upp till heltid till dess barnet är 18 månader och därefter maximalt upp till 25 procent till dess barnet fyllt 8 år.

Förestående ålderspensionering
Ledighet med anledning av förestående ålderspensionering accepteras i en sammanhängande period om högst två år före pensioneringen och för ett år i taget. Ledighet godkänns upp till 80% d.v.s. etableringsinnehavaren måste tjänstgöra minst 20%. Avbryter vårdgivaren ledigheten anses denna möjlighet vara förverkad och ny ledighet av samma skäl kommer inte att medges.

Vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet
Vikariat med anledning av forskning eller vidareutbildning ska styrkas genom särskilda handlingar. Vikariat får inte lämnas för längre sammanhängande eller närliggande perioder om sammanlagt tre år om inte särskilda skäl föreligger. Vidareutbildning ska avse förkovran med koppling till den egna specialiteten. Efter avslutat uppdrag eller avslutad utbildning ska dokument som styrker detta kunna redovisas på begäran av Västra Götalandsregionen.

Politiskt eller fackligt uppdrag
Vikariat med anledning av politiskt eller fackligt uppdrag ska styrkas med intyg.

Fysioterapiersättning lämnas även till en fysioterapeut som  inte bedriver verksamhet på heltid till följd av sjukdom,  ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering,  vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt  eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl. Kontakta Västra Götalandsregionen, Koncernstab hälso- och sjukvård, om du ansöker av andra skäl.

Sjukdom Arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska styrkas med giltigt läkarintyg. Intygsutfärdaren får inte vara jävig. För att minimera risken för jäv kommer sjukintyg från läkare verksam vid samma mottagning som vårdgivaren inte accepteras. Även intyg från läkare som har en annan relation till vårdgivaren där risk för jäv kan bedömas som möjligt kommer att underkännas.

Ledighet för vård av barn För vård av barn accepteras upp till heltid till dess barnet är 18 månader och därefter maximalt upp till25 procent till dess barnet fyllt 8 år.

Förestående ålderspensionering Ledighet med anledning av förestående ålderspensionering accepteras i en sammanhängande period om högst två år före pensioneringen och för ett år i taget. Ledighet godkänns upp till 80% d.v.s. etableringsinnehavaren måste tjänstgöra minst 20%. Avbryter vårdgivaren ledigheten anses denna möjlighet vara förverkad och ny ledighet av samma skäl kommer inte att medges.

Vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet Ledighet med anledning av forskning eller vidareutbildning ska styrkas genom särskilda handlingar. Ledighet får inte lämnas för längre sammanhängande eller närliggande perioder om sammanlagt tre år om inte särskilda skäl föreligger. Vidareutbildning ska avse förkovran med koppling till den egna specialiteten. Efter avslutat uppdrag eller avslutad utbildning ska dokument som styrker detta kunna redovisas på begäran av Västra Götalandsregionen.

Politiskt eller fackligt uppdrag Ledighet med anledning av politiskt eller fackligt uppdrag ska styrkas med intyg.

Du som ägare av etableringen ska på begäran av Västra Götalandsregionen redovisa och styrka att någon av de angivna frånvaroanledningarna föreligger samt visa att detta medför hinder för dig som vårdgivare att tillfälligt, helt eller delvis bedriva din verksamhet.

Samtliga intyg/handlingar ska finnas ordnade hos dig som vårdgivare, t.ex. inhämtade uppgifter från socialstyrelsen, intyg rörande frånvaroanledning (sjukdom, forskning eller vidareutbildning, politiskt eller fackligt uppdrag) etc. Om vikariat lämnats på felaktiga grunder kommer Västra Götalandsregionen återkräva ersättningen.

  • Vikariatstagaren ska vara verksam på din mottagningsadress, med din avtalskod.
  • Ersättning betalas ut till dig som vikariatsgivare, du ansvarar för att betala din vikarie. Ersättning utgår inte för åtgärder utförda av vikarie före det att anmälan inkommit till Västra Götalandsregionen.
  • Registrering av besök ska alltid ske på din avtalskod och vikariens namn och personnummer skall framgå.