Disputation: Snabbspår inom knä- och höftproteskirurgin

Överläkare Urban Berg

I dag disputerar Urban Berg, överläkare inom ortopedin på Kungälvs sjukhus, på en avhandling om vilka effekter snabbspår inom knä- och höftproteskirurgi har på patientsäkerheten, operationsresultatet samt patientens upplevelse.

Vad var det som gjorde att du intresserade dig för att titta på följderna av snabbspår inom knä- och höftproteskirurgi?

– Fast-track är ett vårdkoncept, som syftar till att underlätta en snabb återhämtning och förkorta sjukhusvistelsen i samband med planerade kirurgiska ingrepp. De senaste tio åren har fast-track införts som modell för vårdprocessen vid planerade höft- och knäprotesoperationer på de flesta ortopedkliniker i Sverige. Jag var med och introducerade vårdmodellen på Kungälvs sjukhus 2012 under namnet "rapid recovery", och i samband med det insåg jag behovet av att forskningsmässigt undersöka risker och resultat av vårdkonceptet på svenska sjukhus.

Hur har du gått tillväga för att undersöka detta?

– Avhandlingen belyser risker och resultat baserat på data från våra svenska kvalitetsregister. Operationer som genomförts med vårdprogram enligt fast-track har jämförts med operationer där konventionellt vårdprogram har använts. I en av studierna har också data inhämtats från den regionala vårddatabasen VEGA för att få veta om vårdkonceptet lett till fler återinläggningar och oönskade händelser inom tre månader efter operationen. Även patienternas egna upplevelser och erfarenheter har undersökts genom intervjuer av patienter som opererats med fast-track vid tre olika sjukhus i Västra Götaland.

Vilka är de viktigaste resultaten du har kommit fram till?

– Sammantaget ger studierna en mycket solid grund för att bekräfta att vårdkonceptet är patientsäkert och snarast ger ett bättre patient-rapporterat resultat ett år efter operationen jämfört med konventionell vårdprocess. I de flesta avseenden talar forskningsresultaten till fast-tracks fördel, vilket innebär att svenska sjukhus fortsättningsvis förväntas använda vårdprogram baserade på principerna för fast-track vid planerade höft- och knäprotesoperationer. Den kvalitativa intervjustudien belyser främst förbättringsområden i vårdprocessen efter utskrivning från sjukhuset.

Kommer du att forska vidare?

– Det är mycket troligt att jag kommer att vara involverad i forskning även framöver, men i dagsläget har jag inget eget pågående projekt.