Resursteam heldygnsvård

Psykiatriska klinikens resursteam består av fysioterapeuter, kuratorer, arbetsterapeut, psykologer och barnombud. Resursteamet är till för patienter som vårdas inneliggande på kliniken.

Resursteamet bedriver sitt arbete i nära samverkan med avdelningspersonal och behandlande läkare. Teamets medarbetare träffar dig som patient individuellt eller tillsammans med andra patienter.

Individuell kontakt

De individuella kontakterna syftar oftast till att bedöma förmåga och behov av insatser, både under vårdtiden och den närmaste tiden efter utskrivning. Kontakten kan också fungera som stöd; ibland bedrivs behandling och emellanåt görs även mer omfattande utredningar. Om du som patient redan har en etablerad kontakt i öppenvården hänvisar vi dig oftast dit vid behov av individuell kontakt.

Gruppverksamhet

Medverkan i våra gruppaktiviteter ger dig möjlighet att träffa andra i liknande situation och utgår från områden som vi av erfarenhet vet ofta är av vikt. Till våra grupper är alla välkomna, oavsett eventuella öppenvårdskontakter. Resursteamet har fyra grupper:

  • Ångesthanteringsgrupp
  • Träningsgrupp (fysisk aktivitet)
  • Aktivitetsgrupp, med skapande verksamhet eller matlagning/bakning
  • Grupp för dig som har barn. Gruppen fokuserar på föräldraskap och familjeliv i samband med fysisk ohälsa.

Tider för när grupperna träffas finns på avdelningarna.

Vår målsättning

Vi arbetar för att under inneliggande vård minska de svårigheter som lett fram till inläggning, liksom för att man som patient ska känna sig bättre rustad att möta svårigheter efter utskrivning. Vi bygger på patienters egna förmågor och tillgångar men utvärderar också behovet av professionella vård- och stödinsatser efter utskrivning. Anhöriga, såsom familj och vänner, är ofta viktiga personer som vi gärna engagerar i vården. Vi träffar anhöriga om önskemål och behov finns och om du som patient gett ditt medgivande till detta.

Dina synpunkter är viktiga

Vår förhoppning är att kunna ge ett gott bemötande och utgöra en meningsfull kontakt under vårdtiden. Vi tar därför tacksamt emot dina synpunkter på hur du upplevt kontakten med oss.