Funktionsnedsättningar

Vi utgår från dina förutsättningar och behov. Du får stöd och behandling individuellt eller i grupp. Vi förskriver och anpassar också hjälpmedel. Målet är att stödja, träna eller kompensera för en svag eller förlorad förmåga. Vi arbetar också för att förebygga skador och besvär.

Funktionsnedsättningar

Autism är en utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information. Det innebär begränsad förmåga till socialt samspel och kommunikation. Hur stor funktionsnedsättningen är varierar från person till person.

Har du en svår synnedsättning eller en nyförvärvad grav synnedsättning och saknar ledsyn har du rätt att få habilitering eller rehabilitering av Syncentalen. Remiss från en ögonläkare behövs vid första besöket.

En person som är dövblind har både en synnedsättning eller blindhet och en hörselnedsättning eller dövhet.

Är du döv eller har en hörselnedsättning och kommunicerar på teckenspråk, kan du kontakta Habilitering & Hälsas dövteam.

Skador i hjärnan kan orsakas av våld mot huvudet, en blödning, en hjärntumör, stopp i hjärnans kärl, infektioner, inflammation, syrebrist och toxisk orsak. Det kallas förvärvad hjärnskada, eller ABI som är en förkortning på engelskans Acquired Brain Injury.

Vi erbjuder diagnostik, habilitering och rehabilitering där utprovning av hörhjälpmedel kan ingå.

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Utveckling och inlärning tar längre tid. Funktionsnedsättningen kan vara lindrig, måttlig eller svår.

Rörelsehinder är ett samlingsbegrepp för olika diagnoser som är medfödda eller har uppkommit på grund av skada eller sjukdom. Några exempel är cerebral pares - CP, ryggmärgsbråck och muskelsjukdomar.

Har du så nedsatt synförmåga att det är svårt att läsa vanlig text med glasögon och god belysning, har svårigheter att orientera och förflytta dig med synens hjälp eller har svårigheter i det dagliga livet? Då kan du be en ögonläkare undersöka om du har rätt att få hjälp av Syncentralen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31