IBT och MBT

IBT

IBT är en förkortning av intensivinlärning på beteendeterapeutisk grund för små barn med autism. Vi kan erbjuda IBT förutsatt att förskolan kan delta vid alla besök på habiliteringen, och att familjen och förskolan gemensamt övar 20 timmar per vecka, varav minst 10 timmar hemma. IBT pågår i högst 2 år.

MBT

MBT är en förkortning av mindre intensiva mångsidiga insatser på beteendeterapeutisk grund för små barn med autism. Vi kan erbjuda MBT oavsett om förskolan kan medverka eller inte förutsatt att familjen övar minst 15 timmar per vecka hemma. MBT pågår i högst 1 år. 

IBT och MBT är metoder för att hjälpa små barn med autism att utvecklas och lära sig flera färdigheter samtidigt. Det är krävande metoder som inte passar alla. En individuell bedömning görs alltid innan IBT eller MBT erbjuds. Bedömningen handlar både om barnets behov och familjens förutsättningar att genomföra metoden.

Barn med autism har svårigheter med socialt samspel och kommunikation samt begränsade och upprepade mönster i beteenden, intressen och aktiviteter. Det påverkar barnets utveckling och inlärning. Genom IBT eller MBT får barnet bättre förutsättningar för inlärning och att utveckla samspel och kommunikation. Vi använder olika inlärningsstrategier för att:

 • Motivera barnet så att det blir roligt att lära nytt, fast det är svårt från början.
 • Tydliggöra för barnet så att det förstår bättre vad det ska göra.
 • Utveckla barnets förmåga att samarbeta och följa andra.
  Bryta ner uppgifter i små steg, så att barnet får öva på lite i taget.
 • Hjälpa barnet att använda sina förmågor i flera olika sammanhang, i sin vardag.

Så går det till

Ditt barn får ett individuellt övningsprogram. I början fokuserar vi på att skapa en god relation med barnet och på grundläggande färdigheter, som att kunna imitera andra och lyssna på vuxen. Barnet övar på saker inom olika områden; till exempel lek och socialt samspel, kommunikation och självständighet i vardagen. Innehållet i övningarna styrs av barnets behov, vad det kan i nuläget och vad det håller på att lära sig.

Exempel på övningar under en dag

 • Klä på sig själv
 • Äta med sked under lunchen
 • Beskriva vad hen vill leka med
 • Gå bredvid utan att springa iväg
 • Tvätta händerna
 • Sjunga vid samlingen
 • Säga hej till kompisen
 • Öva på ordförråd
 • Förstå orsak-verkan
 • Vänta på sin tur vid rutschkanan
 • Be om hjälp

Vi bildar ett nätverk av personer som ska öva med barnet. Nätverket träffas en timme varannan vecka på habiliteringen. Både du och vi (och förskolepersonal om de deltar) övar då med barnet. Vi handleder dig i strategier du ska använda med ditt barn och övningar ni ska göra. Mellan träffarna övar du varje dag hemma med ditt barn. På träffarna får du redovisa hur mycket ni har övat hemma och hur det har gått sedan sist.

För att du ska lära dig grunderna i metoden träffas vi först utan barn. Under insatsen får du träffa kurator minst en gång för att följa upp hur insatsen och hur den påverkar vardagen.

För att säkerställa att metoden ger resultat och förutsättningarna finns utvärderas insatsen varje halvår.

Det här krävs av vårdnadshavare

 • För att IBT och MBT ska ge resultat behöver ni komma på besöken på habiliteringen, öva varje dag hemma och använda de strategier vi lär dig.  
 • Målet är att du ska öva 15 timmar varje vecka med ditt barn (eller 10 timmar om förskolan deltar fullt ut).  
 • Ni behöver öva både i strukturerade situationer som du har planerat och förberett med material, på en ostörd och lugn plats, och i spontana vardagsituationer.  
 • Om insatsen inte fungerar, om du inte har möjlighet att öva tillräckligt med ditt barn eller använder de strategier vi lär ut kommer vi att avsluta insatsen och i stället planera för annat stöd som passar era förutsättningar bättre.  

För dig som fått erbjudande om IBT eller MBT

 • Du är varken en bättre eller sämre vårdnadshavare för att du väljer att tacka ja eller nej till IBT och MBT. 
 • Det finns andra insatser än IBT och MBT där vi arbetar mer avgränsat och fokuserat på en sak i taget. För många familjer passar det upplägget bättre. 
 • Du ska välja det du tror blir bäst och mest hållbart för dig och din familj.  
 • Om du tackar ja kommer du behöva göra förändringar i er vardag och lägga mycket tid och energi på att öva med ditt barn.  

IBT och MBT har god effekt – med rätt förutsättningar

 • Både forskning och vår erfarenhet visar att IBT och MBT har god effekt när insatsen genomförs som tänkt. 
 • Insatsen genomförs som planerat när du som vårdnadshavare övar med ditt barn varje dag, uppnår minst 15 timmars övningstid varje vecka och använder de strategier som vi lär ut. Det innebär också att habiliteringspersonal utformar ett program med övningar som är meningsfulla och användbara för barnet och ger handledning med god kvalitet.  
 • God effekt betyder att barnet utvecklas positivt och mer än vad vi tror att det skulle ha gjort utan insatsen.  
 • Det är viktigt att förstå att IBT och MBT inte löser alla problem och att barnet fortfarande kommer ha autism och svårigheter utifrån detta när vi avslutar insatsen. 
 • Vårt mål är att lära dig som vårdnadshavare strategier som du kan ha nytta av med ditt barn under lång tid framöver, att hjälpa barnet till bättre förutsättningar för att lära det som är svårt och att vardagen ska bli enklare för er.  

Forskning om inlärning

Intensivinlärning på beteendeterapeutisk grund, IBT baseras på vetenskap om tillämpad beteendeanalys, som i sin tur bygger på inlärningsteori.
Behandlingen är internationellt etablerad och har god evidens för barn i förskoleåldern med autism. IBT handlar om att förstå hur och varför barnet gör saker vi uppfattar som problematiska, eller varför barnet inte gör det vi vet att barnet kan. Målet är att lära barnet färdigheter som att kommunicera sina behov, samspela med andra och utföra vardagliga bestyr som till exempel att klä på sig. Flera tekniker och metoder används för att lära sig att så självständigt som möjligt något utföra något som först verkade omöjligt. Felfri inlärning, förstärkning och generalisering är exempel på tekniker. Ju tidigare IBT påbörjas, desto bättre förutsättningar att närma sig andra barn med ökad inlärningstakt.