Huvudhandledare för APL, LIA och VFU presenterar förbättringsarbeten under inspirations- och utvecklingsdag

Uppdaterad:
Publicerad:
Studierektorer för APL, LIA, VFU. Från vänster: Katrine Johansson, Renée Johansson, Carina Björkman, Gunnel Pedersen.

Den 13e juni träffades studierektorerna och huvudhandledarna för APL, LIA och VFU inom Primärvårdens utbildningsenhet för en regional inspirations- och utvecklingsdag.

Inom utbildningsuppdraget för APL, LIA och VFU pågår ständiga förbättrings- och utvecklingsarbeten med syfte att stärka, stödja och inspirera vårdverksamheterna inom vårdvalen och Regionhälsans vårdverksamheter.

Under förmiddagen presenterades goda exempel på genomförda förbättrings- och utvecklingsarbeten, både regionala professionsspecifika samt lokala:

Huvudhandledare för arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Skaraborg har infört ett inspirationsbrev med syfte att entusiasmera studenthandledarna.

Inspirationsbrev - Huvudhandledare för barnmorskor har utformat ett inspirationsbrev med syfte att entusiasmera studenthandledarna. Brevet är även tänkt som ett diskussionsunderlag. Fokus är olika teman på handledning och boktips.

Handledarbrev – Huvudhandledare för arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Skaraborg har utformat ett brev som komplement till handledarträffar som innehåller matnyttig och trevligt förpackad information till studenthandledarna. Många handledare är ensamma handledare i sin profession och breven utgör ett gott stöd som fått mycket positiv respons.

Huvudhandledare Susanne Eriksson och Eva Evaldsson presenterar sitt förbättringsarbete; Teamsmöte efter avslutad APL-period.

Återkoppling APL-perioder – Veckan efter avslutad APL-period bjuds de handledare som handlett in till teamsmöte. Huvudhandledarna berättar om sitt uppdrag som stödfunktion för handledarna i att lära ut yrkeskunnandet. Mötena har varit mycket uppskattade framför allt att få dela erfarenheter och reflektera tillsammans med andra handledare.

VFU i primärvård under förändring – Huvudhandledare för sjuksköterskor i Fyrbodal berättade om utmaningen om att få till hög och jämn kvalitet på den kliniska utbildningen i primärvården när VFU-perioderna hastigt ändrades från att ha varit korta utspridda perioder till mer långa och sammanhållna. Peer-learning infördes på bred front i samverkan med Högskolan i Väst och har fallit mycket väl ut.

Läraktivitet för telefonrådgivning – Huvudhandledarna för sjuksköterskor i Göteborg har utvecklat läraktiviteten för fördjupad kunskap i telefonrådgivning. Utbildningsaktiviteter såsom reflektionsunderlag för medlyssning, film samt praktisk samtalsträning i smågrupper har bidragit till att studenterna känner sig tryggare och därmed snabbare kan hantera telefonrådgivning mer självständigt.

Huvudhandledare för sjuksköterskor presenterar sitt förbättringsarbete om studentutvärderingar.

Presentationsbrev för studenter – huvudhandledare för sjuksköterskor i Södra Älvsborg har gjort ett förbättringsarbete utifrån önskemål som framkommit i studentenkäter om ökad självständighet under VFU. Ett presentationsbrev har utformats till studenten som förberedelse inför VFU-perioden för att lära känna studenten och därmed kunna anpassa den kliniska utbildningen till viss del efter studentens behov.

Studierektor Katrine Johansson inleder workshopen.

I den efterföljande workshopen diskuterades de goda exemplen, huvudhandledarrollen och utmaningar i uppdraget. Flera yrkesroller inom vården är i förändring på grund av digitalisering och andra arbetssätt - hur kan man stödja när varken handledare eller huvudhandledare vet hur framtiden skall bli?

Ari Riabacke håller en uppskattad inspirationsföreläsning på temat Leda oss själva och andra i tider av förändring.

Förmiddagens tema följdes upp av en gemensam inspirationsföreläsning med inbjuden gäst Ari Riabacke, Fil. Dr Civilekonom. Han pratade ledarskap under rubriken – Leda oss själva och andra i tider av förändring. Mycket tänkvärt togs upp och problematiserades – Hur skall vi få grupper och team att prestera bättre? Vad motiverar människor och hur skapar vi ett arbetsklimat där människor känner glädje och mening – i synnerhet i tider som nu med snabb teknikutveckling, digitalisering samt hantering och tillgång till stora mängder av information. Var hämtar vi själva kraft och energi för att prestera, motivera och inspirera andra?

Sammanfattningsvis var dagen en mycket uppskattad och lyckad energiboost och får förhoppningsvis ringar på vattnet i olika sammanhang – både internt och externt.

Genom att mötas och dela erfarenheter lär vi av varandra och ökar vår samverkan”

Huvudhandledarens roll

Huvudhandledarrollen innebär att vara stöd till vårdverksamheterna som tar emot studenter och studerande för verksamhetsintegrerad utbildning, att vara inspiratörer men också en brygga mellan lärosätet/utbildaren och kliniken - med en egen fot kvar i det kliniska arbetet.

Läraktivitet

Läraktiviteterna är ett pedagogiskt verktyg som ingår i handledarmodellen Peer-Learning. De är formulerade utifrån olika kursers lärandemål och tydliggör kopplingen mellan teori och praktik. Syftet är att öka de studerandes självständighet samt deras förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande under den kliniska utbildningen.