Lex Maria

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga när du gör en lex Maria.

När ska en lex Maria göras?

Bestämmelserna för när en anmälan ska göras till IVO om vårdskada eller risk för vårdskada finns i 3 kap 5-6 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), samt i 3 kap 8 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Bestämmelser för vad en utredning vid allvarlig vårdskada ska innehålla finns i 3 kap 2 och 4-5 §§ samma föreskrifter.

Bestämmelser om hur en anmälan till IVO ska göras finns i Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria).

Algoritm för beslut om lex Maria-anmälan

Principerna för när lex Maria-anmälan ska göras finns beskrivet i en algoritm som kan användas som stöd inför beslut om att göra lex Maria-anmälan vid oönskade händelser.

Algoritm för beslut om lex Maria-anmälan

Blankett lex Maria

Denna blankett kan användas för att göra en anmälan enligt lex Maria till IVO. 
Blanketten hittar du här 

Marga Brisman

Regionchefläkare

Telefonnummer