Designen av Millennium: arbetsström primärvård

En man står i en foajé i en konferenslokal.

Designområdet primärvård omfattar bland annat vårdcentraler, BVC, Habilitering & Hälsa samt rehab- och ungdomsmottagningar. Arbetsflöden ska optimeras och standardiseras med patienten i fokus för ökad patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet. Arbetsströmmen hanterar även intyg, förskrivning av hjälpmedel och andra närliggande frågor. En av verksamhetsexperterna i designarbetet är läkaren Jonas Thorén.

Till vardags är Jonas Thorén distriktsläkare på Närhälsan Kungstens vårdcentral i Göteborg. Han var en av representanterna för Närhälsan under upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem 2017-2018. Resultatet blev det system som ska bli navet i en den nya vårdinformationsmiljön, Millennium.

Vad har designarbetet i arbetsström primärvård handlat om under våren?

Det har varit många enskilda delar att gå igenom. Millennium bygger mycket på formulär som vi ska bygga så att de passar vården här i Västra Götaland. Vi har däremot inte kommit till att simulera en hel patientresa. Rent praktiskt har vi mestadels delat upp oss i team utifrån vilket område vi arbetar med, till exempel vårdcentral eller rehabmottagning.

Jag tror nog att det kan bli jättebra men det är en lång väg dit. Det är mycket nytt och utmaningen blir att lära oss så att vi verkligen får nytta av systemet. Samtidigt har vi som arbetar i den offentliga primärvården relativt nyligen infört ett nytt journalsystem och har gjort den resan. Vi vet ganska väl hur vi vill ha det, men samtidigt ska vi nu inte bara fortsätta som förut.

Vad blir de största förändringarna med Millennium som du ser det?

Det kommer att bli väldigt annorlunda mot hur vi jobbar idag. Det gäller dels dokumentationsdelen, dels hur man använder Millennium i patientarbetet. Väldigt mycket baseras på det som kallas ”orders” (beställningar eller ordinationer) och som kan vara allt från att ordinera ett läkemedel till att beställa kontroll av blodtryck eller att en patient ska vändas enligt ett visst schema. Som läkare ”beställer” jag vad andra personer i vårdkedjan ska göra i sin tur. Dessa beställningar kan kombineras till ”order sets” för en specifik utredning eller behandling.

I viss mån har vi motsvarande funktioner redan idag, för till exempel provbeställningar. Vi kan bestämma vilka prover som ska tas som standard i en viss situation. Däremot måste jag hålla i huvudet om jag ska boka in ett återbesök om ett visst antal veckor – det kan man välja att ha med som del av ett order set i Millennium.

Jag tror det är viktigt att vi använder Millennium så att det blir ett stöd för både patienten och vårdgivaren, bland annat genom enkla och smidiga order sets. De ska motsvara medicinska riktlinjer. Man måste ändå göra professionella bedömningar, men det ska vara lätt att göra rätt. Du måste inte följa order sets men det underlättar för dig om du gör det.

Vad ser du personligen för fördelar med en gemensam vårdinformationsmiljö i stort?

Det absolut viktigaste är att samma information blir tillgänglig för alla berörda parter. Det gäller både journalanteckningar, patientens läkemedelsinformation, provsvar och annan viktig information. Att det blir ett och samma system för primärvården och sjukhusen kan inte överskattas. En annan förbättring är att remisserna blir digitala. Vi slipper skriva ut, skicka iväg, skanna in och läsa av.

Ge något exempel på frågeställning hittills.

Vi har jobbat mycket med formulär om vanliga diagnoser och vårdsituationer som till exempel vid kontroll av blodtryck, puls och syremättnad, men också vad som ska dokumenteras vid ett besök i sin helhet. Det kan gälla mätvärden men också skattningsskalor och strukturerade frågor som besvaras i ett formulär och därigenom kan generera automatiskt uträknade riskbedömningar. Det är en ny innebörd av begreppet formulär. En annan aspekt av det är att fler uppgifter kan återanvändas. Jag behöver inte fylla i samma information varje gång. På så sätt blir det också lättare att hitta.

Texten är publicerad våren 2020

Nedslag i designarbetet

Designarbetet handlar om att utforma arbetsflöden och funktioner i Millennium för vården i Västra Götaland. Här berättar några processledare och verksamhetsexperter om vad som ingår i uppdraget och vad de hoppas att den nya gemensamma vårdinformationsmiljön ska bidra till.

Arbetsström dokumentation vårdprofession

Arbetsström patientadministration - tidbok och remisser

Arbetsström primärvård