Beskrivning av arbetsströmmar

Här listas arbetsströmmarna inom projektet Standardisering och kliniskt innehåll (Soki), med korta beskrivningar av vilka områden som ingår i designen av Millennium. Även designprojektet för diagnostik och utredning (Sidu) beskrivs kort.

Akutsjukvård

Arbetsströmmen omfattar dokumentation inom akutsjukvård, både före ankomst till och på akutmottagning. Flöden och arbetssätt, för både barn och vuxna, ska dokumenteras och beskrivas.

Dokumentation vårdprofession

Arbetsströmmen omfattar vårddokumentation för samtliga yrkesprofessioner utom läkare. Oavsett vårdnivå eller yrkeskategori ingår hela processen, såsom bedömning, utredning, åtgärder, mål och uppföljning. Klassifikationer för omvårdnad och funktionstillstånd för att möjliggöra strukturerad dokumentation ingår också.

Informationsutbyte mellan vårdgivare (option 1)

De 49 kommunerna i Västra Götaland ingår i den gemensamma vårdinformationsmiljön genom funktionalitet för samverkan mellan vårdgivare och andra aktörer. Exempel på funktionalitet är samordnad vårdplanering för patienten och att informationsutbytet sker direkt - man slipper faxa och skicka journaler. Option 1 ersätter dagens SAMSA, men innehåller även funktionalitet som inte finns idag.

Journalutskrifter

Arbetsströmmen hanterar mallar för utskrifter av journaldokumentation i Millennium. Arbetet sker huvudsakligen i samarbete med många andra arbetsströmmar.

Kod- och kostnadshantering

Arbetsströmmen hanterar insamling och registrering av koder, huvudsakligen KVÅ-koder men även ekonomiska och statistiska koder. Hanteringen kan ske genom mappning mot klinisk dokumentation eller manuell registrering. Arbetet sker till stor i del i samarbete med andra arbetsströmmar.

Kärnfunktion

Arbetsströmmen är involverad i arbetet med integration av organisationsstruktur och medarbetare samt beskriver behörigheter och roller. Ett annat område inom arbetsströmmen är beskrivning och dokumentation av patientdatalagen (PDL), logg och spärr. Arbetsströmmen samarbetar med IS/IT-projektet (Infrastruktur och drift) samt IAM-projektet (Identity access management - Identitet, behörighet, åtkomst) om hur inloggning i systemet ska gå till. Den har även stark koppling till Masterdata-projektet i VGR för hur och vilka digitala källor som ska användas.

Läkemedel

Arbetsströmmen hanterar, självständigt eller i vissa fall tillsammans med andra arbetsströmmar, beskrivning och dokumentation av samtliga läkemedelsprocesser, inom all sjukvård. Arbetsströmmen skapar grundförutsättningar för att rätt läkemedel ges i rätt dos, i rätt tid, på rätt sätt till rätt patient med rätt information. Ordination, iordningsställande och administrering av läkemedel är exempel på arbetsflöden som ingår. Det ska finnas möjligheter att följa upp läkemedelsförskrivningen och läkemedelsrelaterade processer.

Materiallogistik 

Arbetsströmmen hanterar processer för materialförsörjning och flöden kopplade till läkemedel, operation och generellt.

Medicinsk dokumentation

Arbetsströmmen omfattar arbetsflöden och medicinsk dokumentation för läkare och medicinska sekreterare inom sluten- och öppenvård. Arbetsströmmen hanterar även arbetsflöden och dokumentation som görs inom den perioperativa vårdkedjan från operationsanmälan till utskrivning från postop. I arbetet ingår att regionalisera arbetsflöden och rutiner samt att säkerställa att beslutsstöd och kunskapsunderlag i systemet bygger på en regional grund.

Medicinsk klassifikation

Arbetsströmmen hanterar processer kopplade till sjukdomsklassifikation. Arbetet fokuserar på statistisk klassifikation med hjälp av ICD, KVÅ och ATC enligt nationella och regionala riktlinjer och regler. Arbetet har även beroende till både kliniska arbetsflöde och registrering.

Mödravård/obstetrik

Arbetsströmmen hanterar arbetsflöden inom mödra- och förlossningsvård. Även all icke obstetrisk verksamhet som sker på barnmorskemottagningar ingår.

Onkologi

Arbetsströmmen omfattar icke kirurgisk cancerbehandling inom hematologi och onkologi, både öppen- och slutenvård, för barn och vuxna - ibland redan från symptomdebut och diagnostik, men alltid från behandlingsbeslut, ordination och behandling till utvärdering och uppföljning. En del av arbetet är att skapa gemensamma arbetsflöden och rutiner. En stor del är att anpassa alla medicinska behandlingar, som nu finns i Cytobase, till Millennium.

Patientadministration - registrering och vårdekonomi

Arbetsströmmen omfattar registrering av patientinformation så som patientavgifter, in-/utskrivning, överflyttning samt information som krävs för att fullfölja lagar, avtal och andra överenskommelser med externa parter. Som exempel kan nämnas statistik till Socialstyrelsen, ersättning till privata vårdgivare samt fakturering av såld vård till andra huvudmän. Inkluderat i vårdekonomi finns också kostnadsbeskrivningen av den producerade vården.

Patientadministration - tidbokning och remisser

Arbetsströmmen hanterar arbetsflöden för tidsbokning av patient, kallelser inför patientens besök, schemahantering av personal samt den administrativa delen av remissprocessen mellan hälso- och sjukvårdsverksamheter.

Patientflödeshantering

Arbetsströmmen hanterar vårdplatser, transport- och städfunktioner utifrån patientens flöde genom vården samt med kopplingar till vårdhygien för smittstädning och smittspårning.

Primärvård

I arbetsströmmen beskrivs och dokumenteras arbetsflödena inom bland annat vårdcentraler, BVC, Habilitering & Hälsa samt rehab- och ungdomsmottagningar. Arbetsflöden ska optimeras och standardiseras med patienten i fokus för en ökad patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet. Arbetsströmmen hanterar även andra delar såsom intyg och förskrivning av hjälpmedel.

Psykiatri

I arbetsströmmen ingår standardiserade arbetsflöden relaterat till symptomdebut, diagnostik, behandlingsbeslut, ordination och behandling samt utvärdering och uppföljning inom psykiatrin. Både primärvård och öppen- och slutenvård omfattas, för både barn och vuxna.

Rapporter, utvärdering och uppföljning

Arbetsströmmen hanterar operativ standardrapportering mot klinisk verksamhet i realtid för möjlighet till utvärdering, beslutsfattande och uppföljning. Arbetsströmmen kommer även att vara kravställare av funktionalitet i VGR:s analysplattform då rapportering ur ett längre tidsperspektiv kommer att ske via den regionala analysplattformen.  
 

Ytterligare designområden

Projektet Standardisering och innehåll diagnostik och utredning (Sidu) ansvarar för arbetsströmmar inom områdena laboratoriediagnostik, medicinsk bild, externa diagnostikutförare (labb och radiologi) och medicinteknisk utrustning.