Yrken

Varje människa är expert på sin livssituation och sina behov. Vi är specialister på funktionsnedsättningar inom olika yrken. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en god hälsa. Inom habilitering vuxen samverkar följande yrken:

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten kan ge förslag på strategier och träning för att vardagen ska fungera bättre, till exempel att förflytta sig, att passa tider och planera. Vid behov kan arbetsterapeuten förskriva anpassade hjälpmedel.

Vanliga insatser från arbetsterapeuten


Fysioterapeut

Fysioterapeuten kan ge stöd och behandling om du känner dig spänd, har ont i musklerna, har svårt att ligga, sitta eller att röra dig. Du får även råd om hur du ska träna och använda kroppen för att må bra. Målet är att förbättra, bevara eller kompensera din funktionsförmåga.

Vanliga insatser från fysioterapeut


Dietist

Dietisten utreder och behandlar nutritionsproblem som kan medföra hälsorisker som ett förändrat energi- och näringsintag eller en försämrad ät- och sväljfunktion.

Vanliga insatser från dietisten


Kurator

Kuratorn erbjuder stöd genom samtal. Du kan tala med kuratorn om sådant du ofta tänker på, och få hjälp med att förstå dig själv. Kuratorn berättar om rättigheter och skyldigheter i samhället, och kan ge stöd i kontakten med myndighetspersoner för frågor kring arbete, boende, ekonomi och utbildning.

Vanliga insatser från kurator


Logoped

En logoped utreder och behandlar tal-, språk- och kommunikationssvårigheter och sväljningsproblem. Logopeden provar också ut och anpassar hjälpmedel samt arbetar med alternativa och kompletterande kommunikationssätt, AKK efter behov.

Vanliga insatser från logoped


Läkare

Läkaren ansvarar för undersökningar, medicinskt behov och behandling relaterat till en funktionsnedsättning. Läkaren skriver även intyg som kräver särskild kunskap om funktionsnedsättningar och kan remittera till andra vårdinstanser för fortsatt vård.

Vanliga insatser från läkare


Psykolog

Psykologer inom habilitering vuxen arbetar för att öka patientens och omgivningens kunskap om funktionsnedsättningen samt främja självkännedom hos patienten. Vi arbetar med att stärka befintliga förmågor och utveckla kompensatoriska strategier, direkt mot patient eller riktat mot omgivande nätverk. Insatserna har funktionsnedsättningen som utgångspunkt. 

Vanliga insatser från psykolog


Sjuksköterska

Sjuksköterskan har ett helhetsperspektiv på din hälsa och bedömer, analyserar, planerar och genomför behandling och stöd för andning, cirkulation, elimination, fysisk aktivitet, sömn, hud, nutrition, sexualitet, smärta och vävnad. Sjuksköterskan ansvarar också för medicinuppföljning.

Vanliga insatser från sjuksköterska