Psykolog

Habilitering vuxen arbetar för att öka patientens och omgivningens kunskap om funktionsnedsättningen samt främja självkännedom hos patienten. Vi arbetar med att stärka befintliga förmågor och utveckla kompensatoriska strategier, direkt mot patient eller riktat mot omgivande nätverk. Insatserna har funktionsnedsättningen som utgångspunkt.

Vanliga insatser

Insatser på Habiliteringen vuxen är tidsbegränsade och ges utifrån patientens funktionsnedsättning. Psykologens insatser utgår från psykoedukation och samtal kring patientens funktion och dess påverkan på vardagen. Val av metoder och insatser utgår från patientens behov, funktionsnivå och förutsättningar. Det ingår i psykologens arbetsuppgift att ge konsultation till andra vårdgivare. Exempelvis kan vårdenheter kontakta Habilitering vuxen för hur en behandling kan utformas utifrån patientens funktionsnedsättning.  

Det medicinska huvudansvaret, där vården av psykisk ohälsa ingår, har andra vårdgivare som vårdcentral och psykiatri.  

Utredning

För att tas emot som patient ska en utredd och fastställd diagnos inom habiliteringens målgrupper finnas. Habilitering vuxen har inget utredande ansvar för att ställa diagnoser. Om habiliteringen ser behov av att utreda funktionsnivå eller kognitiv nivå hos en pågående patient för att kunna anpassa sina insatser, görs detta av habiliteringspsykolog, ofta tillsammans med andra professioner.