Psykolog

Psykologer inom habilitering vuxen arbetar för att öka patientens kunskap om hur en funktionsnedsättning påverkar vardag, hälsa och utveckling samt stöttar patienter att hitta strategier för att hantera detta. Det ingår också att konsultera andra vårdgivare och stödjande verksamheter.

Insatser på habilitering vuxen är tidsbegränsade och ges utifrån patientens funktionsnedsättning.

Behandlingsinsatser

Psykologens behandlingsinsatser utgår från psykoedukation och samtal kring patientens funktionsnedsättning och dess påverkan på vardagen. Utifrån det används sedan metodik inom kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk korttidsterapi. Behandlingsinsats och metod utgår från alltid från patientens behov, funktionsnivå och förutsättningar.

Behandling av psykisk ohälsa som ångest och depression, där det inte finns en klar koppling till funktionsnedsättningen genomförs av andra vårdinstanser.

Utredning

För att tas emot som patient ska en utredd och fastställd diagnos inom habiliteringens målgrupper finnas. Habilitering vuxen har inget utredande ansvar för att ställa diagnoser. Om habiliteringen ser behov av att utreda funktionsnivå eller kognitiv nivå hos en pågående patient för att kunna anpassa sina insatser, görs detta av habiliteringspsykolog, ofta tillsammans med andra professioner.