Logoped

En logoped utreder och behandlar tal-, språk- och kommunikationssvårigheter och sväljningsproblem. Tillsammans med patient och närstående utvecklas alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK).

Exempel på insatser

Kommunikation

Förskriva och utforma kommunikationshjälpmedel som:

  • Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)
  • Bliss - ett grafiskt skriftspråk där varje tecken har en unik betydelse som kan varieras också grammatiskt med olika tillägg och kombineras med andra tecken
  • Ritprata - ett komplett verktyg för att skapa sociala berättelser och serieberättelser på ett lekfullt och motiverande sätt

Logopeden samverkar med psykolog kring självbild, självförtroende och känsloidentifiering. Individuell behandling kan handla om att våga ta mer plats med röst, tal och språk till exempel genom övningar att för att använda högre röst, tydligare tal samt mer och varierat kroppsspråk.

Mellanmänskliga interaktioner och relationer

Främja socialt samspel genom att identifiera, tydliggöra och öka kunskapen om svårigheter funktionsnedsättningen medför. Ta fram skriftliga samspelsstrategier för både patient och omgivning om:

  • Hur personliga samtal och vardagssamtal kan föras, samt hur samtal avslutas
  • Praktisk träning i eget kroppsspråk med gester, mimik, ögonkontakt, röst och kroppshållning. Hur man visar intresse för kontakt och hur man undviker dubbla budskap verbalt och ickeverbalt
  • Förslag på sociala träffpunkter (aktivitetshus, föreningar och organisationer) där självträningsprogam i sociala utmaningar och vardagssamtal kan prövas

Röst och tal

Utreda och behandla röst och tal, språkliga funktioner samt stöd kring oralmotorik till exempel vid salivöverskott.

Stöd till omgivning

Logopeden kan vara behjälplig i att skapa samverkansforum och stötta kommunikationen mellan boende, daglig verksamhet och familj.

Ät- och sväljsvårigheter

Logopeden utreder och behandlar ät- och sväljsvårigheter. Till exempel måltidsobservation för att kartlägga ät- och drickfunktion och oralmotorisk bedömning.