Offentlig konst

Offentlig konst är all den konst som är avsedd att visas, antingen utomhus eller i ett offentligt rum inomhus, där allmänheten har tillträde. Konsten kan bestå av skulptur, byggnadsknuten konst som väggmålningar eller en vägghängd tavla. I detta sammanhang har vi fokus på konst som kommuner, regioner och statliga myndigheter har för avsikt att publicera som öppna data.

Data om offentlig konst är en datamängd som tillhör området besöksnäring och rekreation och hamnar på plats 59 i dataverkstadens lista över särskilt viktiga öppna datamängder (även kallad topp-100-listan) från regional och kommunal förvaltning. Anledningen till att vi prioriterat att arbeta med denna datamängd är att det finns ett stort intresse från regionala och kommunala konstverksamheter att publicera offentlig konst som öppna data.

Intressenter

Målgruppen för denna data är dels allmänheten som genom olika former av digitala tjänster ska kunna ta del av den offentliga konsten. Det leder oss också in på den andra stora målgruppen som är privatpersoner och företag som vill använda denna data som en datakälla i digitala tjänster och produkter som de använder eller säljer till sina kunder.

Genom att den offentliga konsten publiceras som öppna data, skapas det även förutsättningar för att sprida delningen av denna data genom den nationella konstplattformen K-samsök som tillhandahålls av Riksantikvarieämbetet samt till den europeiska konstportalen Europeana.

K-samsök | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Upptäck Europas digitala kulturarv | Europeana

Datamodellen

Datamodellen har tagits fram i samverkan med Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet samt de regioner och kommuner som medverkat i dataverkstadens projekt om att publicera offentlig konst som öppna data. I projektet har även berörda systemleverantörer medverkat för att utveckla funktioner för att exportera och/eller ge tillgång till denna data genom en fil eller ett maskinläsbart gränssnitt (API).

Datamodellen är tabulär vilket innebär att varje rad motsvarar data om ett offentligt konstverk och varje kolumn motsvarar ett attribut (datafält) för det aktuella konstverket. Totalt är 15 attribut definierade där de första sju (7) attributen är obligatoriska och de övriga åtta (8) attributen är starkt rekommenderade att använda. Exempelvis är det viktigt för målgruppen att kunna se en bild på konstföremålet (attribut: image) och vem som tagit bilden på konstverket (attribut: rights), men inget av dessa attribut är obligatoriskt eftersom sådan data helt enkelt kan saknas.

För mer information hänvisas till specifikationen och testfilerna med mera som finns publicerade på Sveriges dataportal;

Offentlig konst - Sveriges dataportal

Upphovsrätt till bilder

En fråga som diskuterats är hur man ska hantera upphovsrätten till bilder på konstverken. För att reda ut detta har vi tagit hjälpa av organisationen Bildupphovsrätt (BUS). BUS är en upphovsrättsorganisation med runt 150 000 anslutna bildskapare över hela världen. BUS fördelar upphovsrättsersättning till bildskapare på ett enkelt sätt och hjälper bildanvändare att göra rätt. BUS verkar aktivt för en positiv syn på upphovsrätten.

Organisationer som vill publicera bilder på offentlig konst behöver teckna ett avtal om detta med BUS eller den enskilda bildskaparen. Det finns ett flertal olika avtalsformer etablerade för detta ändamål. BUS kan ge vägledning och hjälpa till med att teckna lämpligt avtal.

I dataverkstadens projekt har vi konstaterat att publiceringen av offentlig konst som öppna data inte innebär någon ny återgivning av bilder, eftersom attributen URL och image endast innehåller en länksökväg till en eller flera publicerade webbsidor och bilder. Det krävs inte att ett särskilt avtal tecknas för att publicera länkar till bilder.

Sammanställa och publicera data

Det finns flera olika sätt att samla in och sammanställa denna data. Det enklaste och mest elementära sättet är att använda ett kalkylprogram eller liknande och skapa poster för de offentliga konstverk som ska publiceras som öppna data. Spara filen i CSV-format UTF-8. Det är ett format som är öppet, maskinläsbart och hanterar ÅÄÖ på ett korrekt sätt (inga skräptecken).

Ifall ni har ett it-system för att administrera den offentliga konsten kan ni förhoppningsvis läsa ut (exportera) denna data till fil eller dela data denna direkt från it-systemet via ett maskinläsbart gränssnitt (API). Det är i sådana fall viktigt att den framtagna datamodellen/specifikationen följs för att uppnå interoperabilitet och underlätta datakonsumenternas användning av den denna datan.

Sista steget är att publicera den offentliga konsten som öppna data. Detta kan ske på flera olika sätt. Det bästa sättet är att läsa in och publicera filen och/eller länka till det maskinläsbara API:t med hjälp av en metadatakatalog som stödjer den internationella standarden DCAT-AP-SE. Denna katalog bör i sin tur vara registrerad i den nationella dataportalen som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) tillhandahåller. DIGG har en vägledning som beskriver hur detta går till;

Lämna metadata till Sveriges dataportal | Digg

Om er organisation saknar en metadatakatalog för detta ändamål kan ni använda DIGG:s delade metadatakatalog för detta ändamål. Det är en tjänst som är avgiftsfri, men den har även en del begränsningar och ska inte ses som en långsiktig lösning, utan endast som ett första steg. Om ni vill dela ett maskinläsbart API så är inte skillnaderna så stora som om ni hade en egen metadatakatalog, däremot saknas funktioner för att läsa in och dela en fil genom denna tjänst. För att komma runt detta behöver ni först publicera filen med den offentliga konsten på en webbsida, ex. er publika hemsida, och därefter skapa en publicering i DIGG:s delade metadatakatalog som länkar till denna webbsida. För mer information hänvisas till tidigare nämnd vägledning.

Koppling till de globala målen

Genom att dela och återanvända öppna data om offentlig konst bidrar vi till göra offentlig konst mer tillgänglig för allmänheten och på sätt stärka servicen och utbudet för besökare (turister) och konstintresserade samt för att forska om offentlig konst. Mål som stimuleras i agenda 2030:

8.9 – Främja gynnsam och hållbar turism
11.4 – Skydda värledsn kultur- och naturarv

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad

Telefonnummer

Mobil: 0761-18 33 53