Om Dataverkstad

Den nationella dataverkstaden för regional och kommunal datadelning är den största satsningen hittills i Sverige för att stödja och driva på arbetet med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data från regional och kommunal sektor.

Det ska vi uppnå genom att utveckla och etablera nationella strukturer som kan vägleda och stödja regionala och kommunala verksamheter att arbeta aktivt med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data. Arbetet ska kunna bedrivas på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet på publicerade datamängder.

Samverkan för att uppfylla behoven

Vi ska även etablera väl fungerande samverkansforum med statliga myndigheter, näringsliv, forskning och akademi, press och media, samt andra intresseorganisationer och projekt för att samla in konkreta behov av öppna och delade data. Behov som vi sedan kan omvandla i konkreta, standardiserade datamängder som dessa aktörer kan använda sina enskilda behov.

Dessutom vill vi arbeta tillsammans med de systemleverantörer som våra regionala och kommunala verksamheter använder i sin dagliga verksamhet, så att vi tillsammans kan bygga standardlösningar för att enkelt och kostnadseffektivt tillgängliggöra de öppna och delade datamängder som dataverkstaden löpande utvecklar och standardiserar.

Topp 100-lista på särskilt viktiga datamängder

En av dataverkstadens mest prioriterade aktiviteter har varit att ta fram en topp-100-lista på särskilt viktiga datamängder från regional och kommunal sektor. Avsikten har varit att ha denna lista som grund för dataverkstadens fortsatta arbete.

Resultatet blev en lista på 85 datamängder. Listan kommer ligga till grund för de standardiserade datamängder som kommer att utvecklas och publiceras på bred front av regionala och kommunala verksamheter i Sverige. Det kommer att ske i form av nationella projekt som dataverkstaden kommer att leda och samordna.

Ni kan läsa mer om hur vi kommer att arbeta med dessa datamängder i dataverkstadens lägesrapporter och på vår hemsida: Datamängder

Viktigt för att nå målen i nationella datastrategin

Dataverkstaden har också en viktig roll att fylla i den nationella arena för att dela och nyttiggöra data, som DIGG fått i uppdrag av regeringen att etablera. En arena som är en viktig komponent för att realisera målsättningarna i Sveriges nya datastrategi.

Dataverkstaden har ett systerprojekt som heter Smart City Lab. Båda projekten har fokus på den mjuka infrastrukturen. Dataverkstaden har fokus på all typ av öppen och delad data medan Smart City Lab kommer att ha mer fokus på dynamisk data och data från sakernas internet (IoT) och tekniska plattformar för detta ändamål.

Dataverkstads organisation

Målbild

Dataverkstaden har som målsättning att följande mål ska vara realiserade vid årsskiftet 2024/2025:

 • Minst hälften av Sveriges 21 regioner och 290 kommuner ska ha etablerade strukturer och grundläggande förutsättningar för att arbeta effektivt och kvalitativt med att tillgängliggöra öppna data. Åtagandet för medverkan ska uppfyllas.
 • En topp 100-lista på de viktigaste regionala och kommunala öppna datamängderna ska arbetas fram. Minst 20 av dessa, som följer en gemensam specifikation, ska vara publicerade i stor omfattning av Sveriges regioner och kommuner (~10+10)
 • Väl fungerande samverkansforum ska vara etablerade med statliga myndigheter, intresseorganisationer, näringsliv, forskning och akademi samt press och media för att samla in och konkretisera behov av data
 • Strukturella förutsättningar (organisation, finansiering etc.) för fortsatt verksamhet (dataverkstad) ska vara etablerade efter projekttiden

Med andra ord ser vi dataverkstaden som ett första steg för att uppnå en långsiktigt nationell samordning inom datadelningsområdet. Formerna för detta kommer att utredas under dataverkstadens genomförande.

Strategi

Dataverkstadens syfte och mål ska uppnås genom att:

 • Stödja regioner och kommuner i arbetet med öppna och delade data genom regionala samverkansforum. Detta omfattar stöd både vid etablering och genomförande av en regional samverkan
 • Identifiera behov av nya och befintliga dataspecifikationer samt utveckla nationella dataspecifikationer med professionellt stöd. Detta kommer ske genom att utreda särskilt viktiga öppna och delade datamängder för regioner och kommuner, tillämpa nationella ramverk och principer, samt verka för långsiktigt förvaltning av nationella specifikationer tillsammans med relevanta parter
 • Genomföra leverantörsdialoger och bidra till att öppna standardlösningar utvecklas för de verksamhetssystem som regionala och kommunala verksamheter använder, bland annat genom att verka för att öppenhet som standard blir standardkrav vid upphandling
 • Genomföra nationella projekt för att publicera framtagna öppna datamängder systematiskt regionvis över Sverige, kvalitativt och effektivt
 • Bedriva nationell och internationell samverkan i relevanta forum med relevanta samhällsaktörer inom offentlig verksamhet, intresseorganisationer, näringsliv, akademi och forskning, press och media med flera.

Parternas åtaganden

Leverabler

Dataverkstaden har följande förväntade leverabler:

 • Utbildningsmaterial
 • Marknadsföringsmaterial
 • Etablerad regional samverkan
 • Informationsklassningar
 • Specifikationer för nationella öppna och delade datamängder
 • Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet
 • Leverantörsspecifika öppna standardlösningar
 • Budget och handlingsplan för fortsatt verksamhet efter projekttiden.

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad

Telefonnummer

Mobil: 0761-18 33 53