Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Energiförbrukning i fastigheter

Med energiförbrukning avses i detta sammanhang löpande användning av fastighetsel, fjärrvärme/-kyla, varm-/kallvatten och solel. Data om energiförbrukning kan vara intressant att samla in och använda i flera olika sammanhang, exempelvis som en datakälla i kommunernas klimatarbete.

Data om energiförbrukning är en datamängd som tillhör området Energi och hamnar på femte plats avseende prioritering, i dataverkstadens lista på särskilt viktiga datamängder från regional och kommunal sektor.

I samverkan med projektet Viable Cities Klimatneutrala städer har dataverkstaden genomfört en pilotverksamhet tillsammans med ett kommunalt energibolag och tre kommunala fastighetsbolag i en större kommun (>130 000 invånare) i Östra Mellansverige.

Syftet med pilotverksamheten har varit att ta fram ett förslag på datamodell och en teknisk lösning för att dela och använda denna data som en datakälla i bolagens och kommunens klimatarbete.

Intressenter

Det finns ett flertal olika intressenter till denna data, allt ifrån enskilda miljömedvetna individer som vill minska sitt klimatavtryck och samtidigt hålla nere kostnaderna för den energi som de förbrukar, till större organisationer som exempelvis fastighetsbolag, företag och inte minst kommuner och andra offentliga myndigheter som arbetar aktivt för ett mer miljövänligt och energieffektivt Sverige.

Det finns såklart en lång lista på nyttor som är förenat med att minska energiförbrukningen, men eftersom kommunerna är en av våra primära målgrupper i form av datakonsumenter har vi valt att beskriva drivkrafterna för det pilotprojekt som tidigare beskrivits.

  • Kommunen och fastighetsbolagen vill kunna följa upp på de energirelaterade insatsmålen i kommunens klimat- och energiprogram, med ett tätare intervall och på ett mer automatiserat sätt
  • Fastighetsbolagen vill kunna jämföra liknande byggnader med varandra, med vetskapen om att vi har gemensamma nyckeltal som vi följer upp utifrån kommunens klimatmål
  • Fastighetsbolagen vill använda sina energiförbrukningsdata för att genom visualisering av denna data, motivera sina hyresgäster/kunder att tillämpa mer energieffektiva beteenden och en mer hållbar användning av fastigheterna
  • Fastighetsbolagen vill på ett enkelt sätt kunna sammanställa och erbjuda data till sina hyresgästers/kunders hållbarhetsredovisningar
  • Fastighetsbolagen ser lösningen som ett viktigt verktyg i deras arbete med att möta ägardirektiven om 3% energibesparing per år.

Förutom att bidra till en bättre miljö, är det huvudsakliga och långsiktiga målet för fastighetsbolagen att spara energi, pengar och bibehålla nöjda kunder och ägare.

Det långsiktiga målet har även varit att bjuda in privata fastighetsbolag att använda den tekniska lösningen. 

Det som är särskilt intressant i denna lösning är att fastighetsbolagen ska dela sina data med varandra, dvs. som delad data. Däremot är bedömningen att denna data inte kan delas som öppen data eftersom den innehåller personuppgifter. Det skulle dock vara möjligt på en mer aggregerad nivå om ett sådant behov föreligger på sikt.

Om datamodellen och att samla in och dela data

Istället för att utveckla en ny datamodell för detta ändamål har valt att använda den internationella standarden Brick. Brick är ett initiativ som syftar till att standardisera semantiska beskrivningar av de fysiska, logiska och virtuella tillgångarna i byggnader och relationerna mellan dem. Läs mer om dem på deras hemsida;

https://brickschema.org/

Vi har valt att använda den del av standarden som är relevant för att samla in och dela data om energiförbrukningen i en fastighet, och beskrivit det i en specifikation som finns publicerad på den nationella dataportalen. Syftet är helt enkelt att underlätta arbetet med att samla in och dela denna data i en datakälla;

Energiförbrukning i fastigheter - Sveriges dataportal

I den lösning som vi tagit fram i pilotprojektet har vi utgått från att energibolaget överför energiförbrukningsdata en gång per dygn till en databas som följer den datamodell och struktur som beskrivs i specifikationen. Som tidigare nämnts är tanken att detta ska ske för alla de byggnader som fastighetsbolaget givit sitt medgivande till att dela. Givetvis är det inte ett krav att ett fastighetsbolag delar sin data med andra fastighetsbolag, men då minskar också möjligheterna att jämföra energiförbrukning i enskilda fastigheter med andra liknande fastigheter. Tanken är därefter att denna data delas genom ett behörighetsstyrd API.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Genom att samla in och använda energiförbrukningsdata i ett klimatstimulerande arbete bedrar fastighetsägare till följande globala mål i Agenda 2030.

7.1 – Tillgång till modern energi för alla

7.3 – Fördubbla ökningen av energieffektivitet

11.3 – Inkluderande och hållbar urbanisering

13.2 – Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2024-03-25 18:54