Hörselhabilitering för barn

Vi vänder oss till barn och ungdomar, i åldern 0 – 20 år, med olika grader av hörselnedsättningar och till deras föräldrar.

Vi arbetar i team som består av olika yrkesgrupper inom det medicinska, pedagogiska, tekniska och psykosociala området. Vi arbetar utifrån barnets och föräldrarnas behov.

Vårt mål är:

 • att stödja barn och ungdomar med olika grader av hörselnedsättningar i deras vardagsliv.
 • att stödja barn och ungdomar att utveckla en fungerande kommunikation.
 • att bidra till att barn och ungdomar får kunskap om den egna hörselnedsättningen med dess möjligheter och eventuella begränsningar.

Besök

Vid besök hos oss pratar vi om familjens behov av eventuellt stöd. Vi pratar om barnets hörselnedsättning och dess eventuella följder. Vid behov planerar vi tillsammans fortsatta åtgärder.

Exempel på åtgärder:

 • Föräldrautbildning i hörselkunskap
 • Hörseltekniska hjälpmedel
 • Samtalsstöd
 • Stöd i kontakt med förskola/skola
 • Stöd i kontakt med myndigheter
 • Stöd vid vårdbidragsansökan
 • Stöd för språk och kommunikations utveckling
 • Teckenspråksutbildning
 • Gruppaktiviteter för barn och ungdomar
 • Psykologutredning

Gruppaktiviteter för barn och ungdomar

Vi erbjuder gruppaktiviteter där barn och ungdomar får möjlighet att träffa andra i samma ålder med hörselnedsättning eller dövhet. Här får man ökad kunskap om hörsel och möjligheten att prata med andra i liknande situation. 

AVT är en habiliteringsform där ni föräldrar får regelbundet stöd i att hjälpa barnet att utveckla sitt talspråk genom att använda sin hörsel och förmåga att lyssna optimalt med sina hörhjälpmedel. AVT vänder sig först och främst till föräldrar till barn med måttlig till grav hörselnedsättning i åldern 0 - 3 år.  

Teckenspråk

Om ditt barn är, eller kommer att vara, i behov av teckenspråk för sin kommunikation ansvarar vi för genomförandet av introduktionsutbildning i teckenspråk till dig som är förälder till barn med hörselnedsättning eller dövhet. Undervisningen kan ske både enskilt och i grupp. I grupp får du möjlighet att träffa andra föräldrar i liknande situation.

Vi samarbetar med TUFF (TeckenspråksUtbildning För Föräldrar), som ges på Vänerskolan i Vänersborg. TUFF-utbildningen sker gruppvis och veckovis tre gånger om året.

Efter att man har påbörjat TUFF kan man få fortsatt utbildning hos oss för att hålla sina kunskaper levande genom övning och repetition.

Teckenspråksundervisningen hos oss vänder sig i första hand till dig som förälder, men också andra närstående vuxna som har ansvar för barnet