Musik

Vår kunskap inom musikområdet bidrar till ett aktivt och inkluderande kulturliv. Tillsammans med andra stärker vi musikens roll i samhället. Vi utvecklar förutsättningar för att skapa och uppleva musik i hela Västra Götaland. 

Aktuella utlysningar
Våra aktuella utlysningar för stöd, stipendier, residens med mera hittar du under fliken "Stöd och stipendier".

Aktuella fortbildningar och evenemang
Våra aktuella fortbildningar och evenemang hittar du här...

Mer om hur vi jobbar på musikområdet

Musikverksamheten på Kulturförvaltningen står på tre ben: fortbildning, evenemang och konstartsutveckling. Vi jobbar i nätverk, arrangerar residens, driver projekt och bryter ny mark inom musik- och communityområdet. Våra konsulenter och producenter inom musikområdet samarbetar oftast med andra, till exempel kommuner, musiker, arrangörer, föreningar, organisationer eller musikutbildningar. Ibland samarbetar vi även internationellt. Musikgruppen består av ett tiotal anställda.

För dig som jobbar i kulturskola erbjuder vi regelbundna fortbildningar. Du som är professionell frilansmusiker kan söka våra residens, och delta i aktiviteter för fria utövare. Vi stöttar även musikarrangörer i regionen, gå med i något av våra nätverk för att få veta mer!

Körcentrum Väst är en del av Kulturförvaltningen, och arbetar med att utveckla körlivet i regionen.

Vi driver också samarbetsprojektet På turné som stärker och bygger nationella turnéstrukturer i Sverige.


En tramporgel och en gul elbas som ligger på en stol. I bakgrunden syns en bokhylla.

Communitymusik

Communitymusik (från engelskans Community Music) är en metod där vi bjuder in deltagare som vanligtvis inte sysslar med musik och erbjuder dem möjlighet att uttrycka musikaliska idéer och göra egna konstnärliga val. Arbetet leds av en eller flera professionella musiker. Deltagarnas egen kreativitet och inflytande går som en röd tråd genom hela processen. Musiken är vårt verktyg och vägen är lika viktig som målet.

Klockstycket och mittenklaffarna av en saxofon, som en person håller i med två händer. Personen har en röd tröja med vita prickar.

Musikresidens

Kulturförvaltningen bedriver residensverksamhet för musiker. Målet är att ge verksamma musiker tid och plats för skapande och möjlighet till konstnärlig utveckling. Vi samverkar med kommuner, lokala residensvärdar och andra aktörer på platsen för residenset. Tillsammans stärker vi den regionala infrastrukturen för musiken och nya möten mellan publik, konstnärer och arrangörer sker.

Fyra händer som håller i varandras vrister och bildar en fyrkant.

Partnerskap inom musikområdet

Partnerskap är ett av musikverksamhetens mest kraftfulla instrument för att skapa och utveckla starka och hållbara relationer med samarbetsparter. Genom att driva gemensamma projekt med gemensamma mål över en längre tid stärks inte bara samarbetsparten i sig utan även musiklivet i Västra Götalandsregionen i stort.

Musikinstrument som fraktas på en Kosterbåt.

Musiknoder

En musiknod handlar om att skapa ett levande musikliv på en särskild plats. Initiativet kan komma från en ort, en musiker, en arrangör, en producent eller någon annan som vill skapa något inom musikfältet som kan leda till ett större engagemang. Vår första musiknod arbetades fram på Koster under 2019. Året efter startade vi en musiknod i Dalsland.

Live Music From Sweden sprider svensk musik internationellt

Den svenska musikscenen är levande, mångsidig och högintressant för den globala musikmarknaden. Hösten 2021 startade Live Music From Sweden. En digital plattform, med korta konsertfilmer för att artister och musikgrupper ska nå ut snabbare, bredare och stärka sin internationella position.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Kulturliv för alla

Vill du arbeta för att kultur ska nå och angå alla oavsett förutsättningar? Vi erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Du kan till exempel få coachning och stöd i hur du tänker runt tillgänglighet och jämställdhet. Kontakta oss!

Två händer som håller fyra trumklubbor.

Musiknätverk

Förvaltningen driver en rad nätverk för genrespecifika arrangörer. Tillsammans strävar vi för att öka möjligheterna för arrangörer och musikutövare att verka i regionen genom att skapa bättre förutsättningar via samverkan. Som organisation deltar vi också i nationella och internationella nätverk.

En illustration, med körsångare klädda i svart, grafiska symboler och texten Körcentrum Väst.

Körcentrum Väst

Körcentrum Väst finns för att stärka och utveckla körlivet i Västra Götalandsregionen. Vårt mål är att öka intresset för sång och få fler att sjunga. På korcentrumvast.se hittar du information om aktuella arrangemang och samarbeten. Körcentrum Väst är en del av Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen.

Jennie Wilhelmsson Hedeborg

Enhetschef

Telefonnummer

Chinaski Nymark

Musikproducent jazz och nutida konstmusik

Telefonnummer

Emma Johansson

Musikproducent folk, world och roots

Telefonnummer

Helén Smitterberg

Producent musiknoder

Telefonnummer

Helena Rung

Producent barn och unga

Telefonnummer

Jonathan Björk

Musikproducent populärmusik

Telefonnummer

Maja-Karin Fredriksson

Musikproducent populärmusik

Telefonnummer

Marie Jansons

Musikproducent Körcentrum Väst

Telefonnummer

Marit Zetterström

Musikkonsulent Körcentrum Väst

Telefonnummer