Organisation

Kulturförvaltningen är organiserad för att ge tjänstepersonsstöd till regionens kulturpolitiska organ: Kulturnämnden och Styrelsen för kulturutveckling. Vi främjar, stöttar och utvecklar Västra Götalands kulturliv tillsammans med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer.

Läs mer om vårt uppdrag och våra styrande dokument under Vårt uppdrag

Politiska organ

Kulturnämnden är VGR:s ledande politiska organ inom strategiska kultur- och demokratifrågor. 
Kulturnämndens medlemmar/ersättare och dokument

Styrelsen för kulturutveckling bedriver och främjar verksamhet inom områdena kultur, natur och kulturarv på uppdrag av Kulturnämnden. 
Styrelsen för kulturutvecklings medlemmar/ersättare och dokument

Förvaltningens organisation

Bilden visar ett organisationsschema för Kulturförvaltningen. Innehållet beskrivs i detalj i texten som följer efter skissen.

 

Förvaltningen består av tre avdelningar och en särskild enhet: Konst och kultur, Natur och kulturarv, Gemensamma funktioner samt Beredningsenheten. Förvaltningens samlade kompetens finns alltid tillgänglig för att förvaltningen ska utgöra bästa möjliga stöd till den politiska organisationen och kulturlivet i Västra Götaland. 

Beredningsenheten, tillsammans med medarbetare på enheten Demokrati och samhälle, arbetar i första hand gentemot Kulturnämnden och kulturchefen. 

Avdelningen Gemensamma funktioner ger stöd och service åt hela förvaltningen.   

Förvaltningens medarbetare är cirka 280 till antalet och arbetar på åtta olika orter. 

Ledning

Kulturchef är Katti Hoflin. Förvaltningschef är Kerstin Alnebratt. 

Beredningsenheten

Enheten stöttar Kulturnämnden som är VGR:s ledande politiska organ inom strategiska kultur- och demokratifrågor. Enheten ger tjänstepersonsstöd till Kulturnämnden, och andra nämnder och styrelser vid behov. 

Avdelning Konst och kultur

Avdelningen har kunskap och kompetens inom konst- och kulturområdet till stöd för kommunerna, civilsamhället och andra aktörer i sitt ansvar och engagemang för genomförande och främjande av utveckling inom kulturområdet. Barn och unga och kommunerna är särskilt i fokus för avdelningens arbete, liksom arrangörer, civilsamhället och det professionella kulturlivet.

Avdelningen ansvarar för den regionala nivåns uppdrag enligt bibliotekslagstiftningen.

Avdelningen har också ett särskilt ansvar som tjänstepersonsstöd för Kulturnämndens demokratiuppdrag. 

Avdelningens enheter

Avdelningen Konst och kultur består av följande enheter:

 • Bibliotek och litteratur
 • Demokrati och samhälle
 • Film och scenkonst
 • Konst och slöjd

Avdelning Natur och kulturarv

Avdelningen har kunskap inom natur och kulturarvsområdena till stöd för kommunerna, civilsamhället, myndigheter och organisationer samt enskilda i sitt ansvar och engagemang för genomförande och främjande av utveckling inom kulturområdet.

Avdelningen driver förvaltningens museer och besöksmål samt ansvarar för förvaltningens arbete med samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet i enlighet med museilagen. 

Avdelningens enheter

Avdelningen Natur och kulturarv består av följande enheter (som även i flera fall utgör separata museer och besöksmål):

 • Göteborgs naturhistoriska museum
 • Kulturmiljö med Forsviks bruk och Slöjd & Byggnadsvård
 • Lödöse museum och Vitlycke museum
 • Studio Västsvensk konservering
 • Utställningar
 • Vänersborgs museum

Gemensamma funktioner

De gemensamma funktionerna är ett strategiskt ledningsstöd och har en vägledande roll, samtidigt som de utgör ett operativt stöd för förvaltningens avdelningar och enheter. 

Avdelningens enheter  

Avdelningen Gemensamma funktioner består av följande enheter:  

 • Analys och utveckling
 • HR
 • Ekonomi och IT
 • Kommunikation

Kontakt ledning

Katti Hoflin

Kulturchef

Telefonnummer

Kerstin Alnebratt

Förvaltningschef

Telefonnummer


Kontakt Beredningsenheten

Katti Hoflin

Kulturchef

Telefonnummer


Kontakt avdelning Konst och kultur

 

Annika Broman

Avdelningschef Konst och kultur

Telefonnummer

Bibliotek och litteratur:

Daniella Pind

Enhetschef

Telefonnummer

Konst och slöjd:

Torbjörn Lindström

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 52

Film och scenkonst: 

Jennie Wilhelmsson Hedeborg

Enhetschef

Telefonnummer

Demokrati och samhälle:

Anders Nilsson

Enhetschef Demokrati och samhälle

Telefonnummer


Kontakt avdelning Natur och kulturarv

 

Linda Lundberg

Avdelningschef Natur och kulturarv

Telefonnummer

Kulturmiljö, Slöjd & Byggnadsvård och Forsviks bruk:

Jan Johansson

Enhetschef

Telefonnummer

Vänersborgs museum:

Peter Johansson

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 0521 - 57 26 76

Vitlycke museum och Lödöse museum:

Monica Risenius

Enhetschef

Telefonnummer

Göteborgs naturhistoriska museum:

Stefan Örgård

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 42 35

Jenny Berner

Enhetschef

Telefonnummer

Studio Västsvensk Konservering:

Sara Roberts

Enhetschef

Telefonnummer

Utställningar:

Eva Goffe

Enhetschef Utställningar

Telefonnummer


Kontakt Gemensamma funktioner

Anders Hillberg

Stabschef (tf) och ekonomichef

Telefonnummer

Jaana Atosuo

Chef Analys och utveckling

Telefonnummer

Andreas Gebauer

HR-chef

Telefonnummer

Angelica Hadzikostas

Kommunikationschef

Telefonnummer