Platsutveckling

En grupp på fyra personer sitter i solkskenet utanför en röd tegelbyggnad och samtalar vid ett cafébord

Platsutveckling är en process för att stärka den plats man bor eller verkar på. Här hittar du stöd i arbetet med platsutveckling och kan ta del av insikter från de många insatser som Västra Götalandsregionen genomfört.

Platsutveckling spänner över flera regionala utvecklingsområden. Förutsättningarna för ett gott liv i hela länet hänger nära samman med platsens tillgång till kommersiell och offentlig service, bredband, bostäder och arbete. Men också med miljöns fysiska utformning, tillgång till natur, kultur och sociala sammanhang. En viktig förutsättning för en hållbar utveckling i hela Västra Götaland är invånarnas möjligheter att driva lokalt utvecklingsarbete. De som lyckas bäst är de platser där föreningsliv, näringsliv och kommunen delar samma målbild och bidrar med sin kompetens och resurser i ett långsiktigt och organiserat samarbete.

Vill du ha ett bollplank för din idé?

Vi har stor erfarenhet av processledning och platsutveckling. Välkommen att ta kontakt med konsulenten Caroline Bergmann för att komma vidare:

Telefonnummer
076 - 321 69 92

Vill du söka stöd för en satsning?

När en utlysning för platsutveckling görs publicerar vi den på denna sida. Och vill du bolla din idé inför ansökan så är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med konsulent Caroline Bergmann. 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med platsutveckling?

Här kan du läsa mer om Västra Götalandsregionens arbete med platsutveckling

Platsutveckling spänner över flera regionala utvecklingsområden och vi arbetar med frågorna på flera sätt. 

Regional utvecklingsstrategi
för Västra Götaland 2021 – 2030

En attraktiv livsmiljö med fungerande lokal service är en förutsättning för ett gott liv oavsett var man bor i Västra Götaland. Att stärka platser är en viktig del av den regionala utvecklingen och ett område som lyfts fram i Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi (VG 2030)

Läs den regionala utvecklingsstrategin här. 

Program för att knyta samman Västra Götaland

I programmet pekas fem insatsområden ut, varav ett är att förbättra förutsättningarna för attraktiv platsutveckling. Genom att tillvarata och främja det entreprenörskap och driv som finns på en plats och genom att uppmuntra samverkan mellan olika sektorer och kommuner har Västra Götaland goda förutsättningar att utveckla alla delar av länet.

Läs Program för att knyta samman Västra Götaland här (insatsområde 5)

Västra Götalands kulturstrategi

Kultur är ofta en stark drivkraft i platsers utveckling. I vår regionala kulturstrategi lyfts platsutveckling fram som ett utvecklingsområde och inom området finns några utpekade prioriteringar:

  • Stärka dialog och samverkan med det civila samhället
  • Främja och utveckla platser för kultur och konstnärlig utveckling
  • Stärka samverkan över politikområden
  • Utveckla former för flernivåsamverkan

Läs Västra Götalands kulturstrategi här. 


Vill du hitta inspiration och metoder?

Västra Götalandsregionen har utforskat flera metoder och organisationsformer för platsutveckling. Det har resulterat i en egen platsutvecklingsmetod och i handböcker och metodmaterial som riktar sig till dig som arbetar i en region eller lokalt på en plats. Du hittar det här nedanför. Välkommen att använda materialet! 

Kollage med bilder från två industrihistoriska miljöer

BeCULTOUR

BeCULTOUR är ett projekt inom EUs forskningsprogram Horizon 2020 och Västra Götaland är en av sex pilotregioner i projektet. Genom projektet vill vi utforska mer platsspecifika och cirkulära arbetssätt för att utveckla kulturhistoriska miljöer.

Röster från olika platser

Här hittar du exempel på hur man kan jobba med platsutveckling tillsammans med filmade föredrag, poddar och artiklar. Välkommen att inspireras!

Tidigare satsningar och projekt

Västra Götalandsregionen har genom åren gjort en rad satsningar på platsutveckling. Syftet har varit att stärka serviceutveckling, kreativa näringar, besöksnäring och gynna samverkan mellan offentlig sektor, kulturaktörer och näringsliv. Över 30 platser i länet har hittills deltagit i olika platsutvecklingsprojekt.

Se en film om platsutveckling

Filmer och illustrationer på dessa sidor är framtagna med stöd av Tillväxtverket genom Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.  

Metod för platsutveckling

Vi på VGR har arbetat fram en metod för platsutveckling bygger på en process i sex steg, från förankring till långsiktig organisering. Efter en väl genomförd platsutvecklingsprocess har man åstadkommit en gemensam långsiktig samverkansplattform för fortsatt arbete. Man har också tagit fram en konkret handlingsplan med långsiktiga mål och konkreta aktiviteter.

Regional kontakt

Västra Götalandsregionen arbetar såväl metodiskt och långsiktigt som operativt med området platsutveckling. Kontakta någon av oss så hjälper vi dig vidare!