Medie- och informationskunnighet

Medie- och informationskunnighet är de kompetenser som gör att människor kan hitta, analysera, värdera och skapa innehåll i olika mediala genrer och former. Att förstå mediernas roll, att kritiskt kunna värdera deras innehåll och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare, är kärnan i yttrande- och informationsfriheten.

Flera olika professioner inom Kulturförvaltningen arbetar med MIK-frågor. Bland annat konsulenterna inom film, konst, litteratur och bibliotek. Här hittar du även det regionala nätverket Möte med MIK som drivs av förvaltningen. Vidare samarbetar vi ofta med andra externa aktörer och med MIK-frågor i stort inom regionen då det är en viktig nyckel för att navigera i vår samtid – nu mer än någonsin.

Konsultation

Kulturförvaltningen erbjuder konsultativt stöd till kommuner eller organisationer som vill utveckla MIK i sin verksamhet i Västra Götaland.

Testa MIK i min organisation

Vi bidrar med råd och stöd för att genomföra workshops, möten och inspirationsdagar och har ett stort nätverk av praktiker. Vi kan också hjälpa till med råd om upplägg och innehåll och medverka i möten som facilatorer, d.v.s. att leda möten eller workshops.

Interregionalt MIK- nätverk

I det interregionala MIK-nätverket finns representation från närapå alla regioner och en kontaktperson som är utsedd av den regionala kulturchefen representerar sin region i nätverket. Majoriteten av regionerna har MIK inskrivet i sina kulturplaner och fler har påbörjat arbetet att samordna sitt bredare MIK-arbete för att nå ut till alla verksamheter och aktörer som på olika sätt arbetar med kultur- och bildningsfrågor samt demokratiutveckling.

Bibliotek och MIK

Främja människors digitala kompetens och medie- och informationskunnighet och ge fri och lika tillgång till information och medier.

Möte med MIK

Ett regionalt MIK-nätverk som består av cirka 50 personer och 20 olika organisationer i Västra Götaland.

Lärresurser

Här kan ni botanisera bland lärresurser och länkar till MIK-relaterat innehåll utifrån de olika verksamhetsområdena, som bibliotek och film.

Vad menar vi med MIK?

Allra först är det på sin plats med ett klargörande av vad vi lägger i begreppet medie- och informationskunnighet, MIK. Vi utgår från MIK-definitionen av Statens medieråd:

Medie- och informationskunnighet, MIK, omfattar kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för ett aktivt medborgarskap: för att var och en ska kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda sig åsikter och göra sin röst hörd. MIK har ofta kommit att likställas med begreppen källkritik och källtillit, men begreppet är betydligt vidare än så. Det är ett område i utveckling, eftersom teknik och medieanvändning ständigt förändras.

Källa: Statens medieråd

MIK-begreppet på 90 sekunder
Filmpedagogerna Folkets Bio har ett uppdrag från Västra Götalandsregionen att sprida kunskap om MIK och har skapat en film som på ett strålande sätt summerar MIK-begreppet på 90 sekunder.

Se filmen

 


Västra Götalandsregionens satsningar på MIK

Västra Götalandsregionen har under många år arbetat med medie- och informationskunnighet (MIK). MIK-relaterade uppdrag finns både i den regionala utvecklingsstrategins Kraftsamling digitalisering och i Västra Götalandsregionens Kulturturstrategi 2021–2024. För att stärka invånarnas medie- och informationskunnighet gör vi en rad insatser, välkommen att läsa mer om dem här.

Se filmade föredrag om MIK för ett demokratiskt medborgarskap

Här kan du ta del av en uppsjö korta, kärnfulla föredrag från den nationella MIK-konferens som Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen arrangerade i oktober 2022. Lyssna till flera infallsvinklar på MIK-frågan från en rad professioner och sektorer om varför MIK är en brännande demokratifråga - nu mer än någonsin.

Medie- och informationskunnighet för ett demokratiskt medborgarskap

Rapporten Medie- och informationskunnighet för ett demokratiskt medborgarskap utgår från en nationell konferens kring medie- och informationskunnighet som arrangerades av Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet i höstas. Konferensen samlade politiker, beslutsfattare och intresseorganisationer.

Pia-Marie Wehrling

Projektledare och utvecklare inom Medie- och informationskunnighet (MIK)

Telefonnummer

Linda Lundberg

Avdelningschef Natur och kulturarv

Telefonnummer