Så arbetar vi

Kulturförvaltningen är en kunskapsorganisation med en stor bredd av olika arbetsmetoder och verktyg. Vi förmedlar och bidrar med vår kompetens i en rad olika processer och projekt, för regionens kommuner, för civilsamhället och för aktörer inom kultur, kulturarv och naturarv.

Vår verksamhet handlar om hur kulturen, kulturarvet och naturarvet kan utvecklas och bidra till en stark kulturregion, en hållbar region där både stad och glesbygd lever, där människor oavsett förutsättningar kan ta del av och utöva kultur, där vi alla har tillgång till vårt gemensamma kultur- och naturarv.

Vårt stöd är behovsstyrt och anpassat efter vilka andra aktörer som verkar i regionen. Det sker i nära samarbete med andra verksamheter inom vår egen organisation Västra Götalandsregionen. Men också med kulturlivet, civilsamhället, de ideella kulturarvs- och naturarvsaktörerna, kommunerna och andra kunskapsorganisationer. 

Vi har också i uppdrag att tillgängliggöra kultur- och naturarvet genom våra museer och besöksmål. Vi har en omfattande publik verksamhet där vi både bjuder in till våra fysiska hus, men också till digitala samlingar och evenemang. Vi ingår också i olika forskningssamarbeten och ger forskare och studenter från hela världen tillgång till våra vetenskapliga samlingar. Museerna och besöksmålen har också en bred skolverksamhet där museipedagoger utformar aktiviteter för alla barn och unga, oavsett förutsättningar. 

Barn och unga

Vi erbjuder fortbildning, inspiration och vägledning för kulturutövare, kommuner, institutioner och civilsamhället. Vi samlar en stort kvalitetssäkrat utbud i Kulturkatalogen Väst och tar fram egna utställningar för målgruppen.

Biblioteksutveckling

Den regionala biblioteksverksamheten främjar bibliotekens utveckling och arbetar i nära dialog och samverkan med regionens kommuner, med civilsamhället och med andra aktörer på regional och nationell nivå.

Kultur och konstarter

Vi arbetar med rådgivning, kunskapsspridning, fortbildning, utveckling, omvärldsbevakning och nätverksbyggande, i nära samverkan med kulturlivet och regionens kommuner.

Natur- och kulturmiljö

Vi arbetar med förebyggande och konsultativa insatser inom naturmiljö och kulturmiljö. Syftet är att bevara natur- och kulturarvet i regionen och samtidigt bedriva ett framtidsinriktat utvecklingsarbete.

Kulturliv för alla

Kulturförvaltningen erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur.

Museer och besöksmål

Vi driver fem museer och ett hållbarhetscentra för slöjd och byggnadsvård. Förutom den publika verksamheten finns här också en expertkompetens inom en rad områden.

Samhällsutveckling

Vi erbjuder verktyg, kunskap och processtöd till regionala och lokala initiativ där kultur, natur- och kulturarvet är en resurs för en hållbar samhällsutveckling och demokrati.

Fortbildning och evenemang

Hos oss finns ett stort och varierat utbud av fortbildning och kompetensutveckling. Här hittar du bland annat seminarier, frukostträffar, inspirationsdagar, kurser och konferenser.