Vårt barnrättsarbete

Inom Kulturförvaltningen arbetar vi både strategiskt och operativt för att stärka barns rättigheter.

Beslutsfattare, politiker, chefer och medarbetare bär ett gemensamt ansvar för att alla barn i Sverige får sina rättigheter tillgodosedda. I Västra Götalandsregionens budget 2020 framhålls att barnrättsarbetet fortsatt måste stärkas och vara vägledande i regionens beslutsprocesser.

Så arbetar Västra Götalandsregionen

Inom regionens verksamheter finns det en funktion som kallas för ombud för barnets rättigheter. Målet är att det ska finnas minst ett sådant ombud inom varje förvaltning och bolag. Ombuden ska ha särskild barnrättskompetens och deras uppgift är att bevaka barnrättsperspektivet och att verksamheten arbetar utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Inom Kulturförvaltningen arbetar vi både strategiskt och operativt för att stärka barns rättigheter. Det finns 13 utbildade ombud för barnets rättigheter och de är utspridda på olika enheter inom förvaltningen. Förvaltningen har tagit fram en vägledning för att genomföra prövningar av barnets bästa (barnkonsekvensanalyser), inför beslut som rör barn i våra verksamheter. Vår personal har fått grundläggande kunskaper i barnrätt genom den regionala webbutbildningen Barnkonventionen – Från teori till praktik.

Så tillämpar förvaltningen barnkonventionen

2019 genomförde vi en inventering av vår pedagogiska verksamhet som riktar sig direkt till barn. Vi utgick från artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi ville synliggöra på vilket sätt vi tillämpar konventionen och hur vi uppfyller barnens rättigheter i vår vardagliga verksamhet.

Bland annat så ger vi barn goda förutsättningar för att utvecklas på olika plan (artikel 6). När barn möter våra verksamheter så hamnar de ofta i andra sammanhang än vad de är vana vid. De får möta nya miljöer, andra pedagogiska arbetssätt och olika möjligheter att uttrycka sig på. På det sättet ger vi barnen förutsättningar att visa nya sidor av sig själva och möjligheten att växa, i både egna och andras ögon. Det barnen upplever hos oss följer förhoppningsvis med dem i livet som kunskaper och upplevelser som de kan plocka fram när de blir äldre. På det sättet bidrar vi inte bara till barnens kunskapsutveckling utan också till deras erfarenhets- och själsliga utveckling.

Här är några fler konkreta exempel på hur vi, inom våra verksamheter och i projekt, tillämpar och uppfyller FN:s konvention om barnets rättigheter;

  • I projektet KulturCrew ges barn och unga inflytande och delaktighet i kulturlivet (artikel 12).
  • De aktiviteter som leds av pedagoger på museer och besöksmål anpassas efter barnets ålder, mognad och eventuella funktionsnedsättningar (artikel 31).
  • Processtöd ges till kommuner i Sjuhärad som arbetar med delaktighet och barnkonventionen (artikel 4).
  • I flera turnerande konstutställningar har barn fått möjlighet att konstnärligt uttrycka sig fritt (artikel 31).
  • Revidering av det regionala dokumentet, Tillgängliga och användbara miljöer - riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet (artikel 23).
  • Projektet Jämlik kultur skapar möjligheter för barn med NPF diagnoser att besöka och ta del av museer och besöksmål (artikel 2 och artikel 23).
  • Samverkan med Västtrafik i arbetet med att främja barns delaktighet vid utformning av busshållplatser (artikel 12).
  • Inför ombyggnationen av basutställningarna på våra museer har barns åsikter och synpunkter efterfrågats och beaktats (artikel 12).

Om barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, till vardags kallad barnkonventionen, är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter.

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling. Totalt består konventionen av 54 artiklar.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och utgör en del av folkrätten. Från och med 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag.

Barnrättsarbete i VGR

På den här sidan kan du läsa mer om hur VGR arbetar med att stärka barnets rättigheter. Barn är varje människa under 18 års ålder.