Förvaltningens miljöarbete

Vi följer det miljöprogram som Västra Götalandsregionen har tagit fram. Det innebär att vi ska sträva mot en låg klimatpåverkan, giftfri miljö, hållbar resursanvändning och biologisk mångfald.

Regionen har satt ett tydligt samband mellan hälsa, miljö och ekonomi och detta påverkar hur man ser på de målområden som anses viktiga. Av de sju målområden som finns omfattas Kulturförvaltningen av fem:

  • transport
  • energi
  • produkter och avfall
  • kemikalier
  • livsmedel

Kopplingen mellan miljö och hälsa är stark och målsättningen för vårt arbete är att förebygga ohälsa hos regionens invånare. Det arbete som görs inom områdena transport, energi och livsmedel har också en koppling till de mål som finns i tillväxtstrategin för Västra Götalandsregionen.

Jämförs med andra

Vår förvaltning har också ett miljöledningssystem som ska hjälpa ledningen att fatta rätt beslut kring frågor som resurstilldelning, organisation, uppföljning och redovisning.

Vi arbetar med att miljödiplomera våra olika enheter för att lägga ytterligare en hörnsten i det ständigt pågående miljöarbetet. 

Förvaltningens miljöredovisning lämnas varje år till enheten Koncernkontoret Miljö, där vi jämförs med övriga förvaltningar och slutligen blir en del av den samlade miljöredovisningen för Västra Götalandsregionen.

Eva Edsler

Miljösamordnare

Telefonnummer