Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt och nyheter – för dig som arbetar med försäkringsmedicin

Aktuellt Försäkringsmedicin

För hälso- och sjukvården innebär det nya beslutet främst att intygande kring personers diagnos och tillhörighet till riskgrupp kommer att behövas.

För den som arbetar som rehabiliteringskoordinator ges till hösten utbildning vid Göteborgs universitet. Anmälningslänk till kursen finns här!

Regionstyrelsen fattade den 23 juni 2020 beslut om att fördela 49 miljoner kronor för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. VGR får också regionbidrag om 60 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för den numer lagreglerade funktionen rehabiliteringskoordinator. Därmed finns goda förutsättningar för VGR att med dessa 109 miljoner kronor arbeta vidare med utveckling inom en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess under 2021.

Enheterna behöver göra vissa förberedelser för att arbetet ska flyta på efter uppgraderingen.

Socialstyrelsen har uppdaterat den tidigare rapporten om identifiering av de riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Regeringen har med stöd av denna tagit fram ett förslag om en ersättningsform för de riskgrupper som riskerar att drabbas allvarligt av covid-19.

Socialstyrelsen utvecklar stödet till hälso- och sjukvårdens arbete med försäkringsmedicin och rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen.

SKR skapar en ny webbplats för regionernas gemensamma arbete för en god och jämlik vård genom kunskapsstyrning.

Försäkringskassan har gjort en hemställan till regeringen om ett tillfälligt undantag av prövningen mot normalt förekommande arbete efter dag 180 och dag 365 vid ansökan om sjukpenning.

Två färska SOU (statens offentliga utredningar). Den ena handlar om anpassningar av försäkringsskydd för personer med behovsanställning samt möjligheten till partiell sjukpenning där arbetstiden inte minskas lika mycket varje dag. Den andra handlar om angelägna områden för utveckling av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Statistik från Inera visar att privata vårdcentraler fortfarande i stor utsträckning använder det gamla intyget, som kommer att stängas ner. Ärendekommunikation för det gamla intyget avslutas cirka tre månader efter övergången till det nya intyget. Privata vårdcentraler uppmanas därför att säkerställa att alla läkare nu helt går över till det nya intyget 7804. Annars riskerar patienter att komma i kläm när det gamla intyget släcks ner.

Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers samarbetar med VGR för att förbättra sjukskrivningsprocessen. Deltagarna i det verksamhetsnära programmet "Förbättrad sjukskrivning" arbetar med förbättringar inom sjukhusvård och primärvård samt i samverkan med externa aktörer.

Fördelning av medel och uppdrag till utförare med utgångspunkt i HSS beslut om statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess - 2020" är nu klar.

En av effekterna av coronaviruset är att planerad vård ställs in. Genom ett rättsligt ställningstagande vidtar Försäkringskassan nu åtgärder för att människor som har sjukpenning och väntar på vård inte ska hamna i kläm vid dag 180 i rehabiliteringskedjan.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) fattade den 18 mars beslut om att avsätta 165 miljoner kronor till hälso- och sjukvården.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) informerar kring de tillfälliga förändringar som avser sjukskrivningsfrågor med anledning av covid-19:

I syfte att minska variation kring när GC001-kod sätts har VGR valt att tydligare definiera vad som ska föregå att koden sätts.

Regeringen har med anledning av covid-19 kommit ut med ett antal förändringar inom sjukförsäkringen som ska underlätta för aktörer i samband med t.ex. sjukskrivning. Försäkringskassan har ett stort uppdrag i detta arbete och samlar löpande information som gäller både privatpersoner och aktörer som arbetsgivare, hälso- och sjukvård. Länk till regeringens och försäkringskassans sidor finns här.

Beslut väntas i HSS den 18 mars om "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess". Ekonomisk fördelning förväntas bli i nivå med 2019. Därefter kommer årets anvisningar för villkor 1 och 2 att sändas ut till förvaltningarna. Information avseende villkor 3 meddelas separat.

SKR har tillsammans med Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Svensk Handel tagit fram två läkarintyg som kan skickas till arbetsgivaren när patienten saknar arbetsförmåga. Beroende på i vilket journalsystem som du arbetar ser tillgängligheten till de nya läkarintygen till arbetsgivare olika ut. Här kan du läsa mer om hur du får tillgång till dem.

SKR har precis gett ut en ny metodbok för rehabiliteringskoordinatorer. Denna finns att ladda ner från SKRs hemsida, du finner en länk tillsammans med denna nyhet.

Hälso- och sjukvården ska informera Försäkringskassan om en patient kan antas behöva rehabilitering enligt 30 kapitlet i socialförsäkringsbalken. Försäkringskassan har tagit fram en särskild blankett att använda för att informera om detta.

Försäkringskassan har fattat beslut om att skjuta på det sista datumet för att använda det gamla läkarintyget för sjukskrivning (FK7263) till fredag den 18 september 2020.

Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse för 2020 om att fortsatt utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivningar.

Riksdagen har den 17 december antagit regeringens förslag till både lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter och till anslag för 2020 inom utgiftsområde 10 vilket bland annat syftar till statsbidrag för hälso- och sjukvården avseende sjukskrivning och rehabilitering.

Försäkringskassan ger ut ett nationellt nyhetsbrev till aktörer inom hälso- och sjukvården vid ett antal tillfällen under 2020. Dessa publiceras här under nyhetssidan i försäkringsmedicin på vårdgivarwebben. Här kan du läsa brevet för december 2019.

GDPR ställer höga krav på att inhämtade personuppgifter ska vara relevanta och att mer information inte inhämtas än vad aktören behöver för handläggningen. Med de nya intygen undviker vården att inhämta fel eller fler uppgifter än nödvändigt. Det är också viktigt att mottagaren tydligt framgår av intyget. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bedömer att det är oförenligt med GDPR och Socialstyrelsens intygsföreskrift, att använda ett läkarintyg där Försäkringskassan anges som mottagare trots att individen ska lämna intyget till sin arbetsgivare. De nya intygen har dessutom SKR:s logotyp.

100 personer som i sitt jobb möter personer med långvarig smärta var på plats vid konferensen som hölls i Göteborg den 28 november. Den röda tråden var olika jämlikhetsperspektiv på smärta.

Tisdagen den 3 december kl. 19:00 - 23:00 går det inte att skicka intyg elektroniskt på grund av ett tekniskt arbete med den nationella intygstjänsten.

Hälso- och sjukvårdsdirektören garanterar finansiering av multimodal rehabilitering (MMR1 och MMR2 i primärvård och vid sjukhus) i enlighet med riktlinje 2019 och gällande anvisningar till och med det första kvartalet 2020. Läs nyheten i sin helhet här.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kontakt med Socialdepartementet om förslag på innehåll i överenskommelsen för 2020, strukturen föreslås bli samma som tidigare. Beslut om Överenskommelse 2020 tas av SKL fredag 13 december och regeringen fattar beslut veckan därpå.

Från och med nu finns nya regionala uppdragsbeskrivningar för de försäkringsmedicinska stödfunktionerna försäkringsmedicinskt ansvarig läkare, rehabiliteringskoordinator samt lokal processledare/utvecklingsledare. Dessa är beslutade av hälso- och sjukvårdsdirektören och utgör basnivån för funktionernas arbetsuppgifter. Du kan hämta uppdragsbeskrivningarna här.

Inspirationskonferensen ”Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering” den 12 november 2019 på Scandic Crown i Göteborg bjöd på engagerade deltagare och spännande föreläsningar. Inom kort kommer de filmade föreläsningarna och konferensmaterialet att finnas tillgängliga på hemsidan.

Trycket för att delta vid inspirationskonferensen inom försäkringsmedicin den 12 november på Scandic Crown i Göteborg har varit mycket stort. Eventet är fullbokat och tyvärr kan inte alla som vill delta erbjudas plats. För att i efterhand kunna erbjuda hela eller delar av föreläsningarna som ges kommer dessa att filmas.

Senaste anmälningsdag är 29 november. De åtta kurstillfällena är fördelade på parvisa dagar i februari, mars, april och maj. För tillträde krävs högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen 180 högskolepoäng inom något av hälsovetenskapens huvudområden.

Den 28 november bjuder Kunskapscentrum för jämlik vård in till en dag i Göteborg med fokus på jämlikt bemötande av patienter med långvarig smärta.

Den 12 november arrangerar Koncernkontoret en inspirationsdag på Scandic Crown i Göteborg för att lyfta vikten av samverkan och förbättringsarbete kopplat till kunskapsområde försäkringsmedicin. Dagen bjuder på innovativa idéer och föreläsare med olika perspektiv. Läs mer och anmäl dig här.

Arbetsförmedlingen har uppdaterat sitt medicinska utlåtande. Skillnaden mot tidigare är att fälten är något större och att uppgift om vårdenhet nu finns med.

Regeringen lämnade den 18 september in sitt budgetförslag till riksdagen. Bland förslagen finns lagen om koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter. Om budgetförslaget antas träder den nya lagen i kraft den 1 februari 2020. Dessutom föreslås en ny nationell överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för 2020. Även en permanent utökad finansiering till Socialstyrelsen för det försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB) föreslås.

SKL kom tidigare i år med nya rekommendationer avseende samtycke. Anledningen är att JO har kritiserat två andra regioner för att ha allt för generella samtycken. Därför finns nu två nya blankettmallar för samtycke som ska användas istället för de tidigare.

Sedan ett tag tillbaka finns ny blankett för läkarintyg för sjukpenning (7804). Försäkringskassan kommer att ta bort den tidigare blanketten FK 7263 den 1 april 2020.

Den 19 augusti skickade Koncernkontoret underlag för uppföljning i form av en enkät ut per mejl till verksamhetsansvariga chefer inom både sjukhus och primärvård om enheternas arbete med sjukskrivning och rehabilitering. Enkäten ska besvaras och skickas in senast på fredag den 6 september 2019.

Revideringen avser ett förtydligande av den del i utlåtandeblanketten som handlar om sjukvårdande insatser i hemmet.

Den viktigaste informationen som förmedlas via läkarintyget är beskrivningen av vad det är som gör att patienten inte kan arbeta. I rapporten från Socialstyrelsen och Försäkringskassan till regeringen beskrivs tre utvecklingsområden för att förbättra det gemensamma arbetet. Rapporten fastslår att ett förbättrat samarbete kommer att vara avgörande för en effektivare och rättssäkrare sjukskrivningsprocess. Läs rapporten här.

Mötet mellan SKL och socialdepartementet som planerades till den 26 augusti har skjutits upp. Mötet skulle ha handlat om Lagen om koordineringsinsatser och om det eventuellt skulle kunna bli någon ny nationell överenskommelse för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Koncernkontoret kommer att följa upp hur resurserna inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen används i verksamheterna. Enkäten skickas ut i mitten av augusti och ska besvaras senast den 6 september av chefer på vårdcentraler, sjukhus eller andra verksamheter där sjukskrivning förekommer.

Både arbetsgivarorganisationer och fackförbund har reagerat på att det förekommer att läkare har delegerat sin sjukskrivningsrätt.

Sedan 20 maj finns två nya läkarutlåtanden angående vård av barn som fyllt 12 år men inte 16 år. Det tidigare läkarutlåtandet innehöll två olika delar, som nu motsvaras av de nya separata intygen som tydligt anger i vilka situationer de ska användas.

Välkommen på inspirationskonferens kring förbättrad samverkan och framåtblick i arbetet med rehabilitering och sjukskrivning. Det kommer att bli en dag med spännande programinnehåll och föreläsare med likväl ett nationellt som regionalt och lokalt perspektiv.

Nu finns kontaktuppgifter till de MMR-team som finns verksamma inom ramen för det riktade statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" och som anvisats medel under 2019 publicerade på vårdgivarwebben.

Vidareutbildning för dig som är rehabiliteringskoordinator. För tillträde krävs högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen 180 hp inom något av hälsovetenskapens huvudområden.

Den 7 maj 2019 överlämnade utredningen "Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess" sin första delrapport till regeringen.

Syftet var att pröva om man kunde underlätta för personer i cancerbehandling att arbeta mellan behandlingarna. Försöket avslutas efter en rättslig granskning på Försäkringskassan, som konstaterat att arbetssättet i vissa delar inte är förenligt med nuvarande lagstiftning.

Anvisning 2019 till VGR:s förvaltningar gällande tillkommande ersättning angående den nationella överenskommelsen är beslutade och klara.

På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) finns det robotar som stödjer läkarna vid sjukskrivning. I praktiken är roboten smart mjukvara som letar information i olika IT-system för att underlätta det administrativa arbetet. Sjukskrivande läkare är fortfarande ansvarig för sjukskrivningens utformning.

Den 30 januari fattade HSS beslut om att fördela 165 miljoner kronor av den nationella överenskommelsen om statsbidraget. Anvisningarna beräknas vara klara och beslutade i mars.

Läkarutlåtandet kan begäras både av den som ansöker om livränta och av Försäkringskassan i samband med ansökan eller utredning om livränta. Utlåtandet kan avse person som kan arbeta eller är sjukskriven.

SKL och regeringen har tecknat en ny överenskommelse för fortsatta insatser inom området sjukskrivning och rehabilitering under 2019. Signalerna från SKLs sida är att landstingen ska fortsätta sina satsningar på rehabiliteringskoordinering.

Nytt läkarintyg och nytt medicinskt underlag för arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Den 20 december 2018 fattade riksdagen de beslut som krävs för att en ny nationell överenskommelse för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” ska kunna ingås mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I panelsamtalet på Hotel Riverton i Göteborg den 14 december ger politiken, forskningen och verksamhetsansvariga sin bild av vilket förbättringsarbete som de ser behövs inom vårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering.

Välkommen till inspirationsdag 14 december på hotell Riverton i Göteborg – med kunskap för vårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering. Dagen vänder sig till dig som är linje- och processansvarig.

I september arrangerades regionala utbildningsdagar för försäkringsmedicinskt ansvariga läkare, rehabiliteringskoordinatorer samt annan hälso- och sjukvårdspersonal. Britt Arrelöv föreläste – hon är legitimerad läkare, sakkunnig i försäkringsmedicin i Stockholms läns landsting och SKL samt vetenskapligt råd i försäkringsmedicin på Socialstyrelsen.

Besked förväntas komma i regeringens budgetproposition 2019 den 15 november och i samband med HSS detaljbudget, troligtvis i månadsskiftet oktober/november. Då kommer mer information att publiceras här. Tidpunkterna inte är definitiva då det politiska läget fortfarande är oklart, både på riksnivå och i VGR.

Vid Göteborgs universitet har det inom ramen för forskningsprogrammet New Ways – mental health at work – nyligen publicerats en kvalitativ forskningsstudie om hur läkare gör när de bedömer arbetsförmåga och behov av sjukskrivning hos patienter med depression och ångest.

Anke Samulowitz – vid kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) – har publicerat en artikel om genusperspektiv på långvarig smärta.

Senast uppdaterad: 2019-11-15 16:57