Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt och nyheter – för dig som arbetar med försäkringsmedicin

Aktuellt Försäkringsmedicin

Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse för 2020 om att fortsatt utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivningar.

Riksdagen har den 17 december antagit regeringens förslag till både lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter och till anslag för 2020 inom utgiftsområde 10 vilket bland annat syftar till statsbidrag för hälso- och sjukvården avseende sjukskrivning och rehabilitering.

Försäkringskassan ger ut ett nationellt nyhetsbrev till aktörer inom hälso- och sjukvården vid ett antal tillfällen under 2020. Dessa publiceras här under nyhetssidan i försäkringsmedicin på vårdgivarwebben. Här kan du läsa brevet för december 2019.

GDPR ställer höga krav på att inhämtade personuppgifter ska vara relevanta och att mer information inte inhämtas än vad aktören behöver för handläggningen. Med de nya intygen undviker vården att inhämta fel eller fler uppgifter än nödvändigt. Det är också viktigt att mottagaren tydligt framgår av intyget. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bedömer att det är oförenligt med GDPR och Socialstyrelsens intygsföreskrift, att använda ett läkarintyg där Försäkringskassan anges som mottagare trots att individen ska lämna intyget till sin arbetsgivare. De nya intygen har dessutom SKR:s logotyp.

100 personer som i sitt jobb möter personer med långvarig smärta var på plats vid konferensen som hölls i Göteborg den 28 november. Den röda tråden var olika jämlikhetsperspektiv på smärta.

Tisdagen den 3 december kl. 19:00 - 23:00 går det inte att skicka intyg elektroniskt på grund av ett tekniskt arbete med den nationella intygstjänsten.

Hälso- och sjukvårdsdirektören garanterar finansiering av multimodal rehabilitering (MMR1 och MMR2 i primärvård och vid sjukhus) i enlighet med riktlinje 2019 och gällande anvisningar till och med det första kvartalet 2020. Läs nyheten i sin helhet här.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kontakt med Socialdepartementet om förslag på innehåll i överenskommelsen för 2020, strukturen föreslås bli samma som tidigare. Beslut om Överenskommelse 2020 tas av SKL fredag 13 december och regeringen fattar beslut veckan därpå.

Från och med nu finns nya regionala uppdragsbeskrivningar för de försäkringsmedicinska stödfunktionerna försäkringsmedicinskt ansvarig läkare, rehabiliteringskoordinator samt lokal processledare/utvecklingsledare. Dessa är beslutade av hälso- och sjukvårdsdirektören och utgör basnivån för funktionernas arbetsuppgifter. Du kan hämta uppdragsbeskrivningarna här.

Inspirationskonferensen ”Förbättrad samverkan och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering” den 12 november 2019 på Scandic Crown i Göteborg bjöd på engagerade deltagare och spännande föreläsningar. Inom kort kommer de filmade föreläsningarna och konferensmaterialet att finnas tillgängliga på hemsidan.

Trycket för att delta vid inspirationskonferensen inom försäkringsmedicin den 12 november på Scandic Crown i Göteborg har varit mycket stort. Eventet är fullbokat och tyvärr kan inte alla som vill delta erbjudas plats. För att i efterhand kunna erbjuda hela eller delar av föreläsningarna som ges kommer dessa att filmas.

Senaste anmälningsdag är 29 november. De åtta kurstillfällena är fördelade på parvisa dagar i februari, mars, april och maj. För tillträde krävs högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen 180 högskolepoäng inom något av hälsovetenskapens huvudområden.

Den 28 november bjuder Kunskapscentrum för jämlik vård in till en dag i Göteborg med fokus på jämlikt bemötande av patienter med långvarig smärta.

Den 12 november arrangerar Koncernkontoret en inspirationsdag på Scandic Crown i Göteborg för att lyfta vikten av samverkan och förbättringsarbete kopplat till kunskapsområde försäkringsmedicin. Dagen bjuder på innovativa idéer och föreläsare med olika perspektiv. Läs mer och anmäl dig här.

Arbetsförmedlingen har uppdaterat sitt medicinska utlåtande. Skillnaden mot tidigare är att fälten är något större och att uppgift om vårdenhet nu finns med.

Regeringen lämnade den 18 september in sitt budgetförslag till riksdagen. Bland förslagen finns lagen om koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter. Om budgetförslaget antas träder den nya lagen i kraft den 1 februari 2020. Dessutom föreslås en ny nationell överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för 2020. Även en permanent utökad finansiering till Socialstyrelsen för det försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB) föreslås.

SKL kom tidigare i år med nya rekommendationer avseende samtycke. Anledningen är att JO har kritiserat två andra regioner för att ha allt för generella samtycken. Därför finns nu två nya blankettmallar för samtycke som ska användas istället för de tidigare.

Sedan ett tag tillbaka finns ny blankett för läkarintyg för sjukpenning (7804). Försäkringskassan kommer att ta bort den tidigare blanketten FK 7263 den 1 april 2020.

Den 19 augusti skickade Koncernkontoret underlag för uppföljning i form av en enkät ut per mejl till verksamhetsansvariga chefer inom både sjukhus och primärvård om enheternas arbete med sjukskrivning och rehabilitering. Enkäten ska besvaras och skickas in senast på fredag den 6 september 2019.

Revideringen avser ett förtydligande av den del i utlåtandeblanketten som handlar om sjukvårdande insatser i hemmet.

Den viktigaste informationen som förmedlas via läkarintyget är beskrivningen av vad det är som gör att patienten inte kan arbeta. I rapporten från Socialstyrelsen och Försäkringskassan till regeringen beskrivs tre utvecklingsområden för att förbättra det gemensamma arbetet. Rapporten fastslår att ett förbättrat samarbete kommer att vara avgörande för en effektivare och rättssäkrare sjukskrivningsprocess. Läs rapporten här.

Mötet mellan SKL och socialdepartementet som planerades till den 26 augusti har skjutits upp. Mötet skulle ha handlat om Lagen om koordineringsinsatser och om det eventuellt skulle kunna bli någon ny nationell överenskommelse för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Koncernkontoret kommer att följa upp hur resurserna inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen används i verksamheterna. Enkäten skickas ut i mitten av augusti och ska besvaras senast den 6 september av chefer på vårdcentraler, sjukhus eller andra verksamheter där sjukskrivning förekommer.

Både arbetsgivarorganisationer och fackförbund har reagerat på att det förekommer att läkare har delegerat sin sjukskrivningsrätt.

Sedan 20 maj finns två nya läkarutlåtanden angående vård av barn som fyllt 12 år men inte 16 år. Det tidigare läkarutlåtandet innehöll två olika delar, som nu motsvaras av de nya separata intygen som tydligt anger i vilka situationer de ska användas.

Välkommen på inspirationskonferens kring förbättrad samverkan och framåtblick i arbetet med rehabilitering och sjukskrivning. Det kommer att bli en dag med spännande programinnehåll och föreläsare med likväl ett nationellt som regionalt och lokalt perspektiv.

Nu finns kontaktuppgifter till de MMR-team som finns verksamma inom ramen för det riktade statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" och som anvisats medel under 2019 publicerade på vårdgivarwebben.

Vidareutbildning för dig som är rehabiliteringskoordinator. För tillträde krävs högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen 180 hp inom något av hälsovetenskapens huvudområden.

Den 7 maj 2019 överlämnade utredningen "Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess" sin första delrapport till regeringen.

Syftet var att pröva om man kunde underlätta för personer i cancerbehandling att arbeta mellan behandlingarna. Försöket avslutas efter en rättslig granskning på Försäkringskassan, som konstaterat att arbetssättet i vissa delar inte är förenligt med nuvarande lagstiftning.

Anvisning 2019 till VGR:s förvaltningar gällande tillkommande ersättning angående den nationella överenskommelsen är beslutade och klara.

På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) finns det robotar som stödjer läkarna vid sjukskrivning. I praktiken är roboten smart mjukvara som letar information i olika IT-system för att underlätta det administrativa arbetet. Sjukskrivande läkare är fortfarande ansvarig för sjukskrivningens utformning.

Den 30 januari fattade HSS beslut om att fördela 165 miljoner kronor av den nationella överenskommelsen om statsbidraget. Anvisningarna beräknas vara klara och beslutade i mars.

Läkarutlåtandet kan begäras både av den som ansöker om livränta och av Försäkringskassan i samband med ansökan eller utredning om livränta. Utlåtandet kan avse person som kan arbeta eller är sjukskriven.

SKL och regeringen har tecknat en ny överenskommelse för fortsatta insatser inom området sjukskrivning och rehabilitering under 2019. Signalerna från SKLs sida är att landstingen ska fortsätta sina satsningar på rehabiliteringskoordinering.

Nytt läkarintyg och nytt medicinskt underlag för arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Den 20 december 2018 fattade riksdagen de beslut som krävs för att en ny nationell överenskommelse för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” ska kunna ingås mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I panelsamtalet på Hotel Riverton i Göteborg den 14 december ger politiken, forskningen och verksamhetsansvariga sin bild av vilket förbättringsarbete som de ser behövs inom vårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering.

Välkommen till inspirationsdag 14 december på hotell Riverton i Göteborg – med kunskap för vårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering. Dagen vänder sig till dig som är linje- och processansvarig.

I september arrangerades regionala utbildningsdagar för försäkringsmedicinskt ansvariga läkare, rehabiliteringskoordinatorer samt annan hälso- och sjukvårdspersonal. Britt Arrelöv föreläste – hon är legitimerad läkare, sakkunnig i försäkringsmedicin i Stockholms läns landsting och SKL samt vetenskapligt råd i försäkringsmedicin på Socialstyrelsen.

Besked förväntas komma i regeringens budgetproposition 2019 den 15 november och i samband med HSS detaljbudget, troligtvis i månadsskiftet oktober/november. Då kommer mer information att publiceras här. Tidpunkterna inte är definitiva då det politiska läget fortfarande är oklart, både på riksnivå och i VGR.

Vid Göteborgs universitet har det inom ramen för forskningsprogrammet New Ways – mental health at work – nyligen publicerats en kvalitativ forskningsstudie om hur läkare gör när de bedömer arbetsförmåga och behov av sjukskrivning hos patienter med depression och ångest.

Anke Samulowitz – vid kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) – har publicerat en artikel om genusperspektiv på långvarig smärta.

Senast uppdaterad: 2019-11-15 16:57