Koordineringsinsatser

Sjukskrivna patienter ska erbjudas koordinering om det behövs för att främja återgång i arbetslivet. Åtgärderna ska sättas in i rätt tid under sjukskrivningen och följa en individuell rehabiliteringsplan.

Ge personligt stöd – samarbeta – samverka


Kartlägga patienternas rehabiliteringsbehov

Det individuella stödet ska stötta patienten att i så stor utsträckning som möjligt kunna klara ta eget ansvar för sin rehabilitering och samverka med berörda aktörer. Koordineringsinsatser ska bidra till att patienten så långt möjligt kan delta aktivt i processen. 

 


Dokumentera och registrera

Journalföring ska enligt lag alltid göras, se Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, 5 §

Klassifikation av vårdåtgärder – KVÅ

Åtgärdskoder används för att statistiskt beskriva åtgärder i hälso- och sjukvården. Koderna nedan bör användas i samband med koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Koderna ska sättas utifrån utförd åtgärd och är underlag för uppföljning. 

GC001 

Insatser enligt lag 2019:1297 om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter för att främja återgång till eller inträde i arbetslivet. Insatser i form av personligt stöd, intern samordning inom hälso- och sjukvården och extern samverkan utifrån den enskilde patientens behov för att främja, återfå eller bibehålla arbetsförmåga. Meddela samordningsbehov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser till Försäkringskassan om patientens samtycke finns. Åtgärden kan utföras med eller utan patientkontakt.

DV077

Planering och framtagande av plan för rehabiliterande insatser under sjukskrivningsperioden med fokus på återgång i arbetslivet, innefattande även nedtrappning av sjukskrivning, samt eventuella behov av samverkan med externa parter.

AW026

Uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning.