Om LOVG

Landskapsobservatorium Västra Götaland är en samverkansplattform för att stärka landskapets roll i samhällsutvecklingen på ett hållbart och effektivt sätt.

Det är när vi samverkar med de drivande krafterna i landskapet som regional utveckling kan ske på ett starkt och hållbart vis. Ett landskapsobservatorium i Västra Götaland ska fungera som ett komplement och stöd till olika sektorer i arbetet med regional utveckling. Frågor om till exempel kopplingarna mellan stad och land samt vattenförvaltning är stora frågor där kultur i en vidare betydelse med natur- och kulturarv kan göra en avgörande skillnad.

Samverkan och internationella nätverk

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, institutionen för kulturvård, har ett mycket stort internationellt nätverk av aktörer som under lång tid arbetat med Europeiska Landskapskonventionen och med bildande och drift av landskapsobservatorier och ekomuseer.

Landskapsobservatorium Västra Götaland kan bland annat bidra till:

  • Att öka kapaciteteten för att möta utmaningar kring klimatförändringar.
  • Att minska risken för stuprörsplanering och säkerställa att viktiga frågor kring landskapet verkligen hanteras och samordnas.
  • Att hantera frågor och samordning kring fysisk planering.
  • Att stärka medborgares möjlighet att delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet.
  • Att öka samverkan kring landskapsfrågor och stärka utbytet med forskning och utbildning.
  • Att fungera som ett kunskapscenter för nationellt och internationellt utbyte.

Om uppdraget

Västra Götalandsregionens kulturstrategi och regionala kulturplan 2020–2023 betonade vikten av samverkan och demokrati. Ett av många sätt att stärka både samverkan och demokrati var att starta upp och driva ett landskapsobservatorium. I kulturstrategin stod:

"Europarådets europeiska landskapskonvention syftar dels till att lyfta landskapets värden som gemensam tillgång och allas ansvar, dels till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och dels till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet. Som ett sätt att genomföra landskapskonventionens intentioner ska ett landskapsobservatorium utvecklas i Västra Götaland.
 
Observatoriet ska skapa möjligheter till invånarinflytande, samverkan mellan olika sam­hällssektorer och intresse för arbetet med att utveckla regionen utifrån en helhetssyn på landskapet. Målet är att komplettera och ge stöd till ökat samarbete och samordning som leder till hållbara lösningar i olika landskapsfrågor."
 

Utifrån detta gav Kulturnämnden i uppdrag till Kulturförvaltningen att, i samverkan med Göteborgs universitet och Mariestads kommun, starta upp och driva Landskapsobservatorium Västra Götaland. Arbetet påbörjades januari 2019 och har nu blivit en del av den ordinarie verksamheten, med Förvaltningen för kulturutveckling som huvudansvarig samordnare i arbetet. Prioriterat under perioden 2022-2024 är fokus på invånarinflytande och planering utifrån en helhetssyn på landskapets värden. Arbetet förutsätter samverkan med andra aktörer.


Rapporter från LOVG

Rapport Landskapsobservatorium Västra Götaland

Slutrapport för uppstartsprojektet för Landskapsobservatorium som pågick under åren 2019–2022. Rapporten beskriver vilka projekt som genomfördes under projekttiden, vilka fallstudier som bidrog till att bygga upp arbetssätt och processer, samt vilka samverkansformer som initierades.
Rapporten ligger till grund för etablerandet av LOVG som del av Kulturförvaltningens ordinarie verksamhet som följde på projektet.

Natur- och kulturmiljöer vid vatten – samverkan för framgång

Rapport från ett pilotprojekt som genomfördes 2021–2022. Syftet med projektet var att beskriva exempel på positiv samverkan mellan natur- och kulturmiljövården i samband med åtgärder där vattenanknutna kulturmiljöer berörs.
Projektet finansierades genom anslag från Riksantikvarieämbetet och genomfördes av Västra Götalandsregionens kulturförvaltning (f.d. Förvaltningen för kulturutveckling), Göteborgs universitet (Institutionen för kulturvård) och Vattenhistoriskt Nätverk/Arbetets museum.

Projektet ESPON Lakes

Under 2020–2022 pågick EU-projektet ESPON Lakes där LOVG deltog som en regional intressent. I projektet undersöktes möjligheter och utmaningar för utveckling av europeiska regioner med stora sjöar. Vänern var det svenska exempelområdet i projektet. I slutrapporten beskrivs regionala utmaningar, relevanta regelverk och identifierade utvecklingsmöjligheter i de studerade storsjöregionerna.


Ida Carlsson

Konsulent

Telefonnummer

Anders Nilsson

Enhetschef Demokrati och samhälle

Telefonnummer