Allmänmedicinskt arbetssätt från A till Ö på Hållö

Klippor och Hållö fyr

Datum och kursbeskrivning:

21 - 23 augusti 2024, Kursbeskrivning

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål c3
HSLF-FS 2021:8: STc3

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin.

Kursens längd

3 dagar, internat

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utveckla den allmänmedicinska kompetensen. Det innefattar förmågan att utifrån ett helhetsperspektiv bedöma patientens problem och kunna integrera kunskap från skilda medicinska områden med hänsyn tagen till patientens livssituation och sjukvårdens möjligheter. Det innefattar också kontinuitet, kommunikationsförmåga och relationskompetens. 

Kursens mål är också att lägga grunden till ett livslångt, självstyrt och reflekterande lärande. Under kursdagarna diskuterar och reflekterar vi över allmänmedicinens roll i samhället i dåtid, nutid och framtid.  Med grunden i ett patientcentrerat arbetssätt jobbar vi tillsammans på modeller för struktur, organisation och teamarbete med hänsyn tagen till patientsäkerhet, prioriteringsbehov och en hållbar arbetsmiljö som skall räcka arbetslivet ut. Vi reflekterar över hur vi lär oss bära osäkerhet och använda exspektans som ett arbetsredskap

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

  • Tillämpa ett individ- och patientcentrerat arbets- och förhållningssätt med kontinuitet, exspektans och tiden som arbetsredskap. 
  • Reflektera över behovet av att integrera kunskap från skilda medicinska områden utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med hänsyn tagen till sjukvårdens möjligheter och patientens förutsättningar. 
  • Reflektera över betydelsen av kontinuitet och relationskompetens i ditt arbete som specialist i allmänmedicin 
  • Ha kännedom om principerna för prioritering. 
  • Reflektera över sin egen arbetssituation och sitt eget livslånga och självstyrda lärande. 

Efter genomförd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett.
För att erhålla intyg krävs
100 % närvaro. 

Pedagogik

Gruppdiskussioner och grupparbeten kommer att vara basen för arbetet dessa dagar och detta förutsätter ett aktivt deltagande från alla kursdeltagare.  

Examinationsuppgift.