Baskurs i handledning och lärande

Handledning

Datum och kursbeskrivning:

16 - 17 september + 22 oktober 2024, Kursbeskrivning

18 - 19 november + 17 december 2024, Kursbeskrivning

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål a1
HSLF-FS 2021:8: delmål STa6

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

4 dagar

Kursinnehåll

Kursen utgår från aktuell pedagogisk forskning om handledning i sjukvårdens vardag. Den tillhandahåller kunskap, färdighetsträning och reflexion gällande handledning primärt av studenter och i viss mån av medarbetare.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska deltagaren:

  • Kunna utgå från de studerandes lärandemål och använda lärstödjande aktiviteter som tydligt länkar till målen och examination/bedömning. 
  • Ha kännedom om begreppen formativ och summativ bedömning, erfarenhetsbaserat lärande, EPA och konstruktiv länkning.  
  • Undersöka och reflektera över sin egen handledningspraktik inklusive grupphandledning 
  • Kunna ge konstruktiv återkoppling till studenter och medarbetare 
  • Kunna reflektera över förutsättningar för kontinuerligt lärande och handledning på arbetsplatsen och föreslå förbättringsåtgärder. 

Examination

Efter godkänd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för kurs.
För godkänd kurs krävs:
 

  • Deltagande i samtliga kursmoment under kursdagarna 
  • Genomförd, inskickad och godkänd praktikuppgift 

Pedagogik

Arbete i mindre grupper varvat med föreläsningar, praktisk övning utav handledning samt en praktikuppgift. Skriftlig examinationsuppgift kopplad till litteratur.