Användare & behörighet

Behörighet beställs endast till de enheter där dokumentation ska ske.
Läsbehörighet, via åtkomstkontrollen, fås automatiskt till alla enheter i Obstetrix VGR.

Rollen Läsbehörig ska beställas vid behov av att endast läsa journalen.
Gäller alla yrkeskategorier. Behörighet till endast en enhet räcker. Övriga enheter nås via åtkomstkontrollen.

  • All behörighetsbeställning ska ske via webben: https://beh.vgregion.se, med undantag av utökade behörigheter utöver grundrollen i historiska databaserna och anmälan av namnbyte för användare med tidboksbehörighet i Obstetrix Tidbok
  • För att en användare ska kunna läggas upp i Obstetrix krävs även att användaren har konto i VGR-AD och är upplagd med anställning i KIV
  • Behörighet till Obstetrix beställs av verksamhetschef eller av den som har fått delegering att utföra beställning
  • Om Obstetrix inte finns installerad på dator görs beställning till VGRIT

         Lathund för behörighetsbeställning
         Yrkesroller
         Utökade behörigheter utöver grundrollen

 

        

 


Senast uppdaterad: 2018-09-18 08:31