Program för att knyta samman Västra Götaland

Programmet beskriver VGR:s inriktning och prioriteringar för att bidra till en hållbar och förbättrad tillgänglighet och ett transporteffektivt samhälle där nödvändiga transporter samordnas och koordineras med övrig samhällsplanering. Det är ett av fyra program för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030.

Program Knyta samman Västra Götaland 2022-2025 (pdf)

Insatsområden 

Programmet pekar ut fem insatsområden där Västra Götalandsregionen har mandat och resurser att göra skillnad:

  • stärkta relationer nationellt och internationellt inom transport och infrastruktur
  • utveckla transporteffektiv regional infrastruktur och öka andelen hållbart resande
  • förbättra tillgången till bredband, laddinfrastruktur och förnybar elproduktion
  • utveckla samverkan inom regional fysisk planering
  • förbättra förutsättningarna för attraktiv platsutveckling.

Dessa insatsområden ska bidra till: 

  • att Västra Götaland har ett rikt utbyte med och är sammankopplat med omvärlden
  • ökad närhet mellan olika delar av länet
  • en utvecklad infrastruktur som ökar takten i omställning utifrån olika geografiska förutsättningar.
  • attraktiva och inkluderande livsmiljöer.

Målgrupper för programmet

Programmet vänder sig till utbildningsanordnare, kommuner, arbetsmarknadens parter, kommunalförbund, akademi, offentlig sektor, näringsliv och det civila samhället, som tillsammans med VGR verkar för att utveckla arbetsmarknaden i Västra Götaland.

Tillsammans ställer vi om

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Det här jobbar vi med

Näringsliv, innovation, kompetens, infrastruktur, kollektivtrafik, digitalisering, miljö och klimat, kultur och social hållbarhet.

Georgia Larsson

Regionutvecklare

Telefonnummer