Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar runt beslutet om avveckling av Dagsjukvården

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring beslutet om avveckling av dagsjukvårdsverksamheten i Mariestad.

Är beslut om avveckling fattat?

Ja, beslut är fattat. En utvärdering av projektet har tagits fram och presenterats för Östra hälso- och sjukvårdsnämnden som ställt sig positiva till en avveckling av Dagsjukvården i Mariestad och sjukhusstyrelsen har också ställt sig bakom förslaget.

När ska avvecklingen genomföras?

Genomförandet föreslås ske före sommaren 2019.

Varför föreslog ni en avveckling av dagsjukvården i Mariestad?

Dagsjukvården i Mariestad startade som ett pilotprojekt och utvärderades efter två år. Förslaget kom fram utifrån utvärderingen som visade på förhållandevis låga patientflöden och att de till största delen kunde hänföras till primärvårdens ansvarsområde. För att effektivisera vården och ge patienter vård på rätt nivå föreslogs denna förändring i dialog med primärvården.

Förslaget var också ett led i att få en ekonomi i balans. Genom att avveckla dagsjukvårdsverksamheten prognosticerades en kostnadsminskning i form av minskade hyres-, städ- och personalkostnader.

Hur påverkades medarbetarna inom verksamheten av beslutet? 

Skaraborgs Sjukhus erbjöd, i dialog med medarbetarna, samtliga annan tjänst inom Västra Götalandsregionen.

Fanns det risk för att medarbetare skulle säga upp sig?

Ja, detta var en risk. För medarbetaren innebar denna förändring dock att de erbjöds annan tjänst.

Vad hände med de patienter som berördes?

Patienterna som fick behandling via Dagsjukvården i Mariestad kom, beroende på behandling, att få sina besök vid primärvården eller vid annan specialistmottagning inom Skaraborgs Sjukhus och alla patienterna erbjöds därmed en mer jämlik och säker vård. Som ett led i arbetet för en mer optimal vårdstruktur fördes också diskussioner med Närhälsan för att se över vilken förstärkning de kunde behöva för att utveckla den nära vården.

Kommer besparingen bli så stor som beräknad? Kommer vi att kunna säga upp avtalet på lokaler?

Den beräknade besparingen förutsatte att vi kunde säga upp hyresavtalet med Västfastigheter.

Dagsjukvården i Mariestad var en del i omställningen av vården, Nära vård norra Skaraborg. Hur påverkade denna avveckling omställningsarbetet?

I arbetet med omställningen utvärderas flera olika arbetssätt som piloter för att hitta sättet att arbeta framåt. Projektet Nära vård Norra Skaraborg löper, som sagts tidigare till årsskiftet 2019, och därefter överförs de projekt som ska fortgå till ordinarie verksamhet.


Senast uppdaterad: 2019-10-22 16:26