Alternativ telefoni, dövteam och dövblindteam 28 november 2023

Deltagare

erit Jildenhed, FSDB Väst
Emira Kadic, FSDB Väst
Agneta Hummerhjelm, FSDB Väst
Harry Eriksson, HRF Distrikt Västra Götaland
Barbro Prästbacka, HRF Distrikt Västra Götaland
Stine Venseth, VGDL

Nathalie Laagen, enhetschef Alternativ telefoni
Tove Wrånge, enhetschef Dövteam och Dövblindteam,
mötesordförande
Sara Halla, assistent Alternativ telefoni, mötessekreterare
Anders Helmer, hörselingenjör Alternativ telefoni
Jenny Widmark, audionom Dövblindteam
Gabriella Gloria, synpedagog Dövblindteam
Rebecca Ulfsparre, kurator Dövteam

Föregående möte

Inga synpunkter. Protokollet läggs till handlingarna.

Anmälda punkter

Produkten Tera: vilka kriterier gäller för att få hjälpmedlet förskrivet och hur görs bedömning av behov?

HRF Distrikt Västra Götaland

Harry E berättar att han själv använt produkten som testare för leverantören. Han har informerat om sina erfarenheter vid tidigare brukarrådsmöten, och har haft föredrag inom HRF med information om hur produkten fungerar. I dessa sammanhang får han frågor om vad som gäller vid förskrivning och han vill veta för att kunna ge rätt information. Enhetschef Nathalie L berättar att produkten enbart är förskrivningsbar som hjälpmedel för fjärrkommunikation. När ordniarie lösningar för fjärrkommunikation, som text- och bildtelefoni, inte fungerar kan detta hjälpmedel vara ett alternativ. Förskrivare inom Alternativ telefoni lyfter sitt förslag om hjälpmedlet utifrån patientens behov och önskemål till en särskild beredningsgrupp inom förvaltningen för slutgiltigt beslut. Hjälpmedlet Tera finns idag endast för iPad och iPhone, men hörselingenjör Anders H berättar om att det kommer finnas tillgängligt för Androidprodukter relativt snart. Enhetschef Nathalie L informerar om att hon ihop med förskrivare i Alternativ telefoni deltagit i den årliga konferensen arrangerad av Center för elektronisk kommunikation, e Kommunicera. Inom konferensen gavs bland annat information från Socialstyrelsen och Post- och telestyrelsen. Dessutom presenterades en sammanställning utifrån testning av olika appar med automatisk tal-till textfunktion, “Test och jämförelse av appar för tal-till-text". Testerna utfördes med syftet att underlätta för landets förskrivare i val av programvara vid behovsbedömning, och för att kunna ge råd om egenprodukter. Presentationen visade att de i dagsläget upphandlade produkterna i Västra Götlandsregionen, fick sämre betyg än övriga produkter i testningen. Presentation av testningen biläggs minnesanteckningarna. 

Test tal-till-text_resultat_231114.pdf
Test tal-till-text_rapport_231130.pdf 

Nathalie L berättar vidare att det producerats nya informationsbroschyrer från Center för elektronisk kommunikation under rubrikerna Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Appar för tal-till-text. Dessa kan delas ut inom Alternativ telefoni och audionommottagningar vid behov. 

Klagomål om störningar vid bildtelefonanvändning

HRF Distrikt Skaraborg

Det är HRF Distrikt Skaraborg som anmält punkten och då det inte finns någon mer information bordläggs frågan. Om personer som har förskrivna bildtelefoner från Alternativ telefoni har problem med störningar uppmanas de vända sig till verksamheten för eventuell felsökning och åtgärd. Önskvärd kontaktväg är 1177 e-tjänster.

Insatser kring 1177, hur upplevs det för den som har fått insats?

FSDB Väst

På grund av tekniska bekymmer för deltagarna från FSDB Väst kan kompletterande information kring frågan inte lämnats. Tove W berättar att det är kommunikationspedagog Sara B och pedagog Åsa M som arbetat med både individuella och gruppinsatser kring detta. Det är fler som önskar stöd kring detta, och verksamheten får kontakt med fler patienter via den kanalen. FSDB Väst uppmuntras att komplettera sin fråga per mejl för att kunna få mer återkoppling.

Insats för att boka tolk via 1177, har det erbjudits?

FSDB Väst

Insatser kring att boka tolk via 1177 har erbjudits både i grupp och individuellt. 2022 arrangerades informationsträffar på flera platser i regionen, ett samarbete mellan Tolk, Dövteam, Dövblindteam och Alternativ telefoni. FSDB Väst uppmuntras att komplettera sin fråga per mejl för att kunna få mer återkoppling

Information från verksamheten

Information från alternativ telefoni

Förändring förmedlingstjänster

Enhetschef Nathalie L informerar m en spärr hos förmedlingstjänsterna som kommer försvinna till sommaren 2024. Tidigare gick det bara att ringa förmedlingstjänst via en app, men nu går det att ringa från app till app. Det innebär att man som användare inte behöver vara låst för samtal via förmedlingstjänst.

Öppen mottagning

Alternativ telefonis öppna mottagning i Göteborg. Sista tillfället för öppen mottagning är 18 december. Nästa öppna tillfälle för öppen mottagning är 15 januari. Tider för våren löper sedan på som vanligt, måndagar ojämna veckor kl 10-12, på Ekelundsgatan 8, Göteborg.

Bemanning

För tillfället har Alternativ telefoni en inlånad förskrivare om 50 %. En halvtidstjänst för audionom med förskrivarrätt i Alternativ telefoni, placering Vänersborg, kommer utannonseras. Teamets pedagog är studieledig.

Information från dövteam och dövblindteam

Våra uppdrag i Dövteam och Dövblindteam

Tove W informerar om att det från en brukarorganisation inkommit en fråga om vad skillnaden är mellan Dövteam och psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade. För att tydliggöra detta ges kort information om Dövteams och Dövblindteams uppdrag. Skriftlig information kommer skickas ut som en bilaga ihop med protokollet.

Både Dövteam och Dövblindteam ger habiliterande insatser. I Dövteam finns kuratorer och pedagog och de insatser som kan ges är psykosociala och pedagogiska med en fungerande vardag som målsättning. Vi ger stöd till vuxna döva som använder teckenspråk. Vi ger också stöd till närstående.

Dövblindteam består av audionomer, pedagoger, specialpedagog, psykolog, synpedagoger och kuratorer. Utöver psykosociala, pedagogiska och audiologiska insatser kan också dövblindspecifika hjälpmedel förskrivas. Inom Västra Götalandsregionen finns ett särskilt regelverk för förskrivning av dövblindspecifika hjälpmedel.

Tove W förklarar att teamen kan komma ut till föreningarna om det finns önskemål och behov av det för att berätta om våra insatser och arbetssätt. Vid behov av hjälp och stöd uppmanas patienter kontakta oss. Säkraste kontaktvägen är 1177.se. Det går också att kontakta verksamheten via tal-, text- och bildtelefon. Telefontid för att kontakta verksamheten via text- och bildtelefoni är måndag-fredag 10-12. Bildtelefonadress: text-bildtelefoni.vgr.vbg@t-meeting.se och texttelefonnummer är 0406147172. Information om dessa och andra kontaktvägar hittas lättast på mottagningssidan på 1177.se eller Mottagningar för hörsel. 

Bemanning i Dövteam och Dövblindteam

Det har varit vissa personalförändringar i båda teamen. Kurator Rebecca Ulfsparre har bytt tjänst och arbetar nu som kurator i Dövteam. Linda Forshaw arbetar som kurator i Dövblindteam. Dövblindteam har en ny vikarierande synpedagog Annika Kristo. Hon vikarierar under tiden då teamets andra synpedagog Gabriella G studerar. Mia Henriksson, som också arbetar som teckenspråkslärare inom Hörselverksamhet, är anställd som kommunikationspedagog i Dövblindteam i viss omfattning En rekrytering för kommunikationspedagog i Dövblindteam är planerad.

Verksamhetsutveckling, kvalitativ studie kring erfarenheter av ledarhund

Synpedagog Gabriella G i Dövblindteam studerar för tillfället en masterutbildning i arbetsterapi. Inom ramen för denna skall hon göra ett projekt för verksamhetsutveckling, en kvalitativ studie kring erfarenheter av ledarhund. De erfarenheter som görs inom ramen för studien kan ligga till rund för hur verksamheten utformar insatser och rekommendationer kring ledarhund som hjälpmedel. Ett informationsbrev med frågan om intresse att delta har nu sänts ut till personer som under de senaste fem åren erhållit insatser från teamet. Den som är intresserad av att delta i studien och bli intervjuad om sina erfarenheter kan återsända samtyckesblanketten till verksamheten. Intervjun tar omkring 1-2 timmar. Mer information om studien och kring förutsättningar finns i det utsända informationsbrevet. Studiens resultat kommer publiceras på vår hemsida.

Forskningsprojekt om den digitala utvecklingen för personer med funktionsnedsättning

Dövblindteams audionom Jenny W har tidigare genomfört en magisterstudie. Den finns idag publicerad på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb:s, hemsida, Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning – vad spelar hörseln för roll? - Dövblindhet (nkcdb.se)

Jenny W berättar att hon nu har för avsikt att fortsätta med detta arbete och hon har samlat på sig nya frågor och funderingar. Hon beskriver en frustration över att inte kunna hitta forskning som stärker det man som professionell gör. Det har lett till att hon nu vill utforska verktyg och metoder som har evidens. Jenny kommer framöver att ägna sig åt forskning. De två övergripande syftena med Jennys forskningsprojekt är dels att få ökad kunskap och förståelse för hur personer med dövblindhet använder hörselsinnet och olika formera av tekniska lösningar för att fungera i sin vardag och del att undersöka vilken typ av teknik och rehabiliteringsstöd personer med dövblindhet behöver för att kunna vara digitalt delaktiga. Jenny hoppas kunna starta sin forskning på minst halvtid i början av 2024. 

Planerade aktiviteter i Dövteam och Dövblindteam

Dövteam kommer erbjuda gruppverksamhet med fokus på stöd till föräldrar med svårigheter. Kurator Rebecca U berättar om att hon och pedagog Åsa M i Dövteam skall gå en utbildning, Förstå familjen. Efter genomförd utbildning kommer föräldraträffar planeras och erbjudas utifrån denna metod. Den som är intresserad av föräldrastöd uppmanas att höra av sig till teamet för att anmäla intresse.

Dövblindteam arbetar med att utforma en gruppverksamhet för nya patienter. Temat är introduktion och baskunskap kring olika aspekter av dövblindhet.

Under jul- och nyårsveckorna är verksamheten öppen, men bemanningen är lägre än vanligt. Den som har behov av insatser från Dövteam eller Dövblindteam, individuellt eller i grupp, uppmanas vända sig till verksamheten med en beskrivning av behov. Individuella insatser kan utformas och om det finns ett större underlag kan även gruppaktiviteter planeras om det är lämpligt

Information från brukarorganisationerna

FSDB Väst

På grund av tekniska bekymmer kan FSDB:s representanter inte ge någon rapport.
Föreningen planerar julbord 2 december i Herrljunga. 2024 kommer föreningen delta i FSDB Riks kongress i Uppsala i maj. Kongressen arrangeras var tredje år.

HRF Distrikt Västra Götaland

Hörselvecka arrangerades som vanligt under oktober. På Vänersborgs och Trollhättans bibliotek och vid köpcentret Torp i Uddevalla har förbundet haft utställning för att berätta om verksamheten. De som bemannade utställningsbordet fick en hel del historier från besökande som var lärare till professionen som redogjorde för den dåliga ljudmiljön i skolorna. Förbundet skall nu se om möjligheten att få stå vid möbelvaruhus i Kållered och Bäckebol utanför Göteborg.

HRF Riks har i helgen haft förbundsmöte. Barbro P från HRF Distrikt Västra Götaland närvarade. Vid förbundsmötet lyftes den kommande bygglagen, som definierar att det är frivilligt med hörselslingan i lokaler för ca 50 personer. Förbundet kommer starta en nationell kampanj 2024 och informera om vikten av inbyggda hörselslingor, även i mindre möteslokaler.

Vid senaste brukarrådet berättade Harry E om ett samarbete med ABF kring en gruppverksamhet för personer med CI. Detta har inte genomförts ännu, och tanken är att gå ihop några föreningar kring frågan.

Harry E berättar om att han deltagit i ett seminarium arrangerat av HRF och Svenskt Demenscentrum. Temat var forskning om obehandlad hörselnedsättning som en bidragande orsak till demens. Webbinariet kommer att återkomma, och Harry E rekommenderar detta. Program och presentationsbild från webbinariet kommer biläggas protokollet.

VGDL

Stine V har inte så mycket aktuellt från förbundet. VGDL kommer att göra en ansökan hos Socialstyrelsen om projektmedel till projektet Ofrivilligt utanförskap. Om bidrag beviljas kommer arbete ske under 2024 i projektet.

Övrigt

Inga övriga frågor vid dagens möte. 

Nästa brukarrådsmöte

30 maj 2014 klockan 13:00-15:30
Fysiskt brukarådsmöte i Göteborg