Hörselverksamhetens regionala brukarråd 22 februari 2022

Närvarande: 

Barbro Prästbacka, HRF distrikt Västra Götaland
Eivor Johansson, HRF distrikt Västra Götaland samt HRF Förbund
Mimmi Claesson, Västra Götalands Distrikt
Harry Eriksson, HRF Västra Götaland
Agne Fröjd, HRF distrikt Skaraborg
Ingrid Nordqvist, HRF Skaraborg
Maivor Vänerås-Persson, HRF distrikt Skaraborg
Eva Löfquist-Beglert, HRF Skaraborg
Lavanya Jeanson, DHB Västra
Agneta Hummerhielm, FSDB Väst
Mattias Johansson, Verksamhetschef, Hörselverksamheten
Ewa Roy Pettersson, Chefssekreterare, Hörselverksamheten

Elisabeth, Skrivtolk
Sara, Skrivtolk

Frånvaro:

Bengt Gereonsson, HRF distrikt Skaraborg
Emira Kadic, FSDB Väst
Aron Sortelius, UH (Unga hörselskadade, DBU (Dövblinda barn och ungdom nationell och regional nivå
Linda Harju, DHB Västra

Mattias hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Årsredovisningen Hörselverksamheten 2021

Genomgång av Hörselverksamhetens årsredovisning 2021, årsredovisningen med bilagor bifogas med anteckningarna.

Verksamheten har prioriterat det dagliga patientarbetet och tillgängligheten.

Pandemin har under året påverkat Hörselverksamheten inom samtliga områden: Verksamhet, personal och ekonomi.

Hörselverksamheten har under 2021 haft målet att klara vårdgarantin och möta en ökad efterfrågan av Hörselrehabilitering. Under året har verksamheten klarat vårdgarantin men från september har efterfrågan av Hörselrehabilitering ökat varför verksamheten rapporterar väntande över 90 dagar från november främst i området Göteborg o Södra Bohuslän.

Produktionen av hörselrehabiliteringar har påverkats av Coronaepidemin, inflödet av vårdförfrågningar återgått till de nivåer som fanns före pandemin och under hösten 2021 har inflödet kontinuerligt ökat till det tredubbla vilket påverkat tillgängligheten.
Det har varit 115 000 besök i Hörselverksamheten trots coronapandemi, det är 5000 besök mer än 2020.

Det är geografiska skillnader inom Hörselverksamheten.

14 300 personer i VGR har fått hörselrehabilitering.  

Svårt för Hörselverksamheten att klara vårdgarantin.

Vid årsskiftet är det 80 personer som faller över 90 dagars vårdgaranti.

Det är 4 200 personer som väntar på hörselrehabilitering.

Hörselverksamheten har börjat kontakta dessa personer via telefon för överenskommelse om tider, det förbättrar bemötandet att vi hör av oss.

Habilitering & Hälsas politiska styrelse har sökt medel från VGR för att klara vårdskulden.

Hörselverksamheten får en uppräkning på 2% för 2022 men inte någon besparing för 2022.

Mattias J är positiv till att Hörselverksamheten kommer att klara det här.

200 personer har valt att vänta som personligt vald väntan beroende på pandemin.

Patienten har rätt att söka inom andra landsting, utomlänspatienter hamnar som sökande i VGR vilket regleras med fakturering mellan Landstingen.

Inom Regionvården har men ej rätt att fritt välja vårdgivare.

Pandemieffekter

Coronapandemin har ökat omställning från fysiska besök till distansbesök via videomöten inom Hörselverksamheten.

Det är främst inom teamarbetet för Barn, Vuxen, Dövteam och Dövblindteam som dessa insatser ökar, då Audionommottagningen har flertalet vårdinsatser som kräver fysiska besök.

Hälso- och sjukvården har fortfarande stränga restriktioner inom sjukvården.

Upphandling hörapparater

Mattias J informerar om VGR:s upphandling av hörapparater.

Hörselverksamheten har ett fint samarbete med Brukarorganisationerna vid upphandling av hörapparater.

Telespolen (mottagaren i hörapparaten), kommer att finnas i Hörselverksamhetens upphandling.

Upphandling av hörapparater med nytt avtal ska vara klart från och med 1 april 2022.

Avtalet är klart för: Grava hörselnedsättningar och Barn: Start den 1 april 2022.

Avtalet är överprövat för ”vanliga” hörapparater vuxna, dialoger pågår, inom ett halvår ska det vara klart.

Hörselverksamheten fortsätter att köpa in hörapparater på det avtal vi har i dagsläget.  

Upphandling - avtal inom Hörselverksamheten är av senaste tekniken inom hörhjälpmedel.

Vårdprocess Vuxna:

Hörselverksamheten påminner om att via HRF få möjlighet att lotsa en patient inför ett CI-implantat att träffa en CI-veteran.

Hörselverksamheten hänvisar CI till HRF regionalt.

Information om Hörselverksamheten

Samverkan kring information av olika informationsflöden med Brukarorganisationerna/Hörselverksamheten pågår, förslag från Brukarorganisationerna att förbättra information till våra patienter är att lämna ut ett A5-kort

(vykortsformat) med Brukarorganisationernas information till patienter.  

Arbete pågår, återkoppling nästa Regionala Brukarråd i september.

Inkomna frågor från Brukarorganisationerna:

Eivor Johansson, HRF distrikt Västra Götaland samt HRF Förbund:

Hur är situationen i VG med laddningsbara hörapparater?

Har förstått att vissa regioner förskriver nästan enbart laddningsbart just nu – andra nästan inga.

Hörapparater med inbyggda uppladdningsbara batterier:

Mattias informerar om att det finns ett politiskt förslag gällande hörapparater med inbyggda uppladdningsbara batterier att det till självkostnadspris ska finnas möjlighet att köpa dessa enheter till en engångskostnad för 400–500 kronor.

Det är ett politiskt förslag, beslut är ännu inte taget.

Många frågor från patienter gällande hörapparater med inbyggda uppladdningsbara batterier.

Alla hörapparater har inte inbyggda uppladdningsbara batterier ännu, förskrivning av hjälpmedel sker alltid utifrån individens behov.

Det är ingen ny teknik, tekniken finns redan idag i de hörapparater vi har.

Mattias informerar gällande frågan om inköp av hjälpmedel i reserv men enligt regelverk för hjälpmedel får vi inte dubbel förskriva hjälpmedel.

Eivor Johansson, HRF distrikt Västra Götaland samt HRF Förbund:

Brist på audionomer/situationen i VGR:

Mattias svarar:Universitetet i Göteborg utbildar audionomer, Hörselverksamheten har 340 studentveckor per år, VGR tar där ett stort ansvar för att vi ska få fram audionomer.

Vi har en audionombrist idag, Mattias är positiv till att det löser sig när audionomerna tar examen till sommaren.  

Digitala besök:

Justering på distans:Vi måste förhålla oss till GDPR som är ett sätt att inte vara spårbara så det inte läcker ut information om patient.  

Forskningsprojekt pågår av justering av hörapparat på distans, för att det ska bli ett nytt avtal är kravet att de måste säkerställa sina system.

Arbetstekniska hjälpmedel – högprioriterat av HRF

Alla ska ha samma förutsättningar när det gäller arbete, arbetsmiljö.

Det finns idag tre aktörer för arbetstekniska hjälpmedel: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsgivaren. 

Det sista året har Försäkringskassan sagt nej till arbetshjälpmedel för att man hör för dåligt, risk att hjälpmedlet ska användas även på fritiden.

En högt prioriterad fråga för HRF.

Vårdöverenskommelsen (VÖ) 2022/Harry Eriksson/ HRF Västra Götaland

Hörselverksamheten ska effektivisera vilket kommer innebära en viss besparing.

Nästa möte:

Regionalt Brukarråd den 13 september 2022, kl. 10.00 – 12.00 i Skövde.

Återkommer med lokal i Skövde.

Mattias avslutar mötet och tackar alla för idag!