Hörselverksamhetens extrainsatta regionala brukarråd 23 maj 2023

Närvarande: 

Barbro Prästbacka HRF distrikt Västra Götaland
Eivor Johansson HRF distrikt Västra Götaland samt HRF Förbund
Eva Löfqvist Beglert HRF distrikt Skaraborg/Varatrakten
Jan Åberg HRF distrikt Skaraborg
Jan Orrefelt HRF distrikt Varatrakten
Agneta Hummerhielm FSDB Väst
Mattias Johansson Verksamhetschef, Hörselverksamheten
Ewa Roy Pettersson Chefssekreterare, Hörselverksamheten
Elisabeth Tomar Skrivtolk
Liselotte Aldeborg Skrivtolk

Program

Mattias hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Information om Hörselverksamhetens ekonomiska läge och åtgärdsplan

Mattias J informerar om Hörselverksamhetens ekonomiska läge.
Antal väntande patienter har ökat i antal från 3500 2022 till upp mot 8000 väntande patienter april 2023. Utveckling är att Hörselverksamheten kommer att ha fler väntande patienter.
Hälso- och Sjukvård har en ansträngd ekonomi. Beslut av Förvaltningen att ekonomin ska gå före tillgängligheten. Hörselverksamheten ligger nu 5 milj. back.
Åtgärd är att inget kväll-helgarbete för audionomer kommer att utföras inom Hörselverksamheten för att klara tillgängligheten.
Hörselverksamheten klarar inte vårdgarantin för nya hörselrehabiliteringar.
Avgift kommer att tas ut för slangar, domer, batterier (konsumentprodukter)
på Hörselverksamhetens Servicemottagningar.

Beslutet kommer inte påverka grav hörselnedsättning och implementeringen av den nationella vårdprocessen för grava hörselnedsättningar.

Mattias J vill att Brukarorganisationerna påminner patienter om förståelse inför tillgängligheten på Hörselverksamheten.

Herrljunga-projektet


Resultaten bearbetas, till hösten kommer en redovisning.

Påverkas Cochleaimplantat under besparing?


Mattias J svarar att: Cochleaimplantat är Regionvård som ligger under Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kostnad för utskick av fakturor på Servicemottagningar?


Mattias J informerar att Hörselverksamheten kommer att införa betalning via Swish eller betalkort på Servicemottagningarna.

Hörselhjälpare – Hörselinstruktörer


Utveckling i kommunerna, stor hjälp till Hörselverksamheten.

Hörseltest


HRF kan erbjuda första testen av hörseln via hörsellinjen för en första indikation.

Nya avancerade hörapparater


Information att HRF anordnar kurser ”Bli vän med din hörapparat”. Förslag är samverkan med HRF och Hörselverksamhetens tekniker.

Utbildning för vårdpersonal


Samverkan HRF – Hörselverksamheten med utbildning/kompetens för vårdpersonal gällande hörselnedsättningar samt hörhjälpmedel.

Lokaler Mölndal


Mattias J informerar att en ombyggnation av Ekelundsgatan 8, Göteborg kommer att ske, tidsplan är 2023-10-15 – 2024-02-01, evakuering från Ekelundsgatan kommer att ske till lokaler i Mölndal. Servicemottagning Mölndal flyttar till Turion Göteborg under tiden
15/10 – 1/2–2024.

Brukarorganisationerna ser inga problem med det.
Information till medarbetarna på Hörselverksamheten Göteborg 2023-05-23, kl. 12.00.

Besök av Habilitering & Hälsas Politiska Styrelse 26 oktober 2023, Turion Göteborg


Habilitering & Hälsa Politiska Styrelse har möte den 26 oktober 2023 på Turion i Göteborg, temat för mötet är att möta Brukarorganisationerna. Fem personer från Hörselverksamhetens Brukarorganisationer är inbjudna,
Brukarorganisationerna utser deltagare och sänder in namn till Ewa Roy P:
ewa.roy.pettersson@vgregion.se

Agneta Hummerhielm FSDB Väst.

Döv psykiatrin


Mattias J informerar att alla insatser inom Döv psykiatrin görs via teckenspråk, patienterna får stöd i psykiatrin via tolk.
HRF informerar att protestlista till SU-ledning har skickats in av Brukarorganisationerna samt av medarbetare på Döv psykiatrin mot eventuell besparing att lägga ner mottagningen.
Inget beslut är taget ännu.

Nytt möte


Nytt Regionalt Brukarråd 2023-09-19, kl. 10.00 – 12.00,
Hörselverksamheten Trädgårdsgatan 15, Skövde.
Mattias J tackar alla för idag och avslutar mötet.