Alternativ telefoni, dövteam och dövblindteam 6 december 2022

Deltagare

Barbro Prästbacka, HRF Distrikt Västra Götaland
Harry Eriksson, HRF Distrikt Västra Götaland
Agne Fröjd, HRF Distrikt Skaraborg
Anna Karlsson, VGDL
Agneta Hummerhielm, FSDB Väst
Wandi Lundgren, FSDB Väst

Sara Lindbom, enhetschef Alternativ telefoni
Tove Wrånge, enhetschef Dövteam och Dövblindteam
Sara Halla, assistent Alternativ telefoni, mötessekreterare
Åsa Mellin, pedagog Dövteam
Lovisa Moberg, kurator Dövteam

Föregående möte

Inga synpunkter. Protokollet läggs till handlingarna.

Anmälda punkter

Teckenspråkskurs via Dövblindteam, FSDB Väst

FSDB Väst lyfter frågan om Dövblindteam kommer att arrangera teckenspråkskurs. Tove Wrånge informerar om att Dövblindteam inte ger undervisning i teckenspråk, men kan erbjuda insatser kring kommunikation vid behov av exempelvis förändrat kommunikationssätt, som övergång från visuellt till taktilt teckenspråk. En gruppverksamhet kan utformas om det finns flera personer med behov som med fördel kan erbjudas i grupp. Det är därför viktigt att den person som har behov av insatser kring kommunikation, utifrån förändrade förutsättningar eller behov i vardagen, vänder sig till Dövblindteamet med en vårdförfrågan. Insatsen kan utformas individuellt eller i grupp.

Caféverksamhet vid Dövblindteam, fokus teknik, avslappning, dövblindinformation, FSDB Väst

FSDB Väst efterfrågar insatser som den caféverksamhet som tidigare erbjudits av social karaktär, med teman som avslappning och teknik. Wandi L förklarar att det som efterfrågas är en social sammankomst som inte behöver ha tema, utan mer fungera som en möjlighet för medlemmarna att prata om vardagliga problem. FSDB:s medlemmarna önskar detta. Föreningen saknar lämplig lokal i dagsläget.

Tove Wrånge förklarar att rent sociala aktiviteter inte ligger inom teamens uppdrag, utan något som istället borde kunna ingå i brukarorganisationernas uppgift. Dövblindteam kommer gärna ut och informerar om teamet och teamets uppdrag och insatser i syfte att kunna underlätta för den som behöver insatser att vända sig till teamet.

Ledarhundsträffar, FSDB Väst

FSDB Väst efterfrågar träffar för ledarhundsförare arrangerade av Dövblindteam. Tove Wrånge berättar att detta tidigare arrangerats ihop med Ledarhundsverksamheten inom Synskadades Riksförbund, och inte något som ligger formellt i Dövblindteams uppdrag. Insatser kring anpassningar utifrån dövblindhet var det som Dövblindteam stod för. Gruppverksamheten är inte något som planeras av Dövblindteam i dagsläget. De personer med ledarhund som har behov av insatser i grupp uppmanas höra av sig till Dövblindteam med vårdförfrågan om insatser kring denna fråga.

Hjälpmedlet Tera, status om beslut om att föra in i hjälpmedelshandbok, HRF Distrikt Västra Götaland

Tove Wrånge informerar om att hjälpmedlet Tera är klassat som medicinskteknisk produkt och frågan om det ska införas som förskrivningsbart hjälpmedel kommer därför lyftas igen på möte i regionens beredningsgrupp för hjälpmedel i mitten av december.

Agneta H, FSDB Väst, frågar om det finns någon annan app som kan översätta ljud till text. Barbro P, HRF Distrikt Västra Götaland, berättar att det finns olika appar med den funktionen som kan laddas ner från Google Play. Harry E, HRF Distrikt Västra Götaland, tipsar om Microsoft Group Transcribe. Den uppfattar ljud bra och sållar bort oljud.

Aktuellt från verksamheten – alternativ telefoni, dövteam och dövblindteam

Informationsträff om 1177.se

Åsa M, pedagog, berättar att informationsträffar planeras gemensamt av Dövteam, Dövblindteam, Alternativ telefoni och Tolk. Träffarna arrangeras på fyra olika platser, Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde under våren. Temat blir e-tjänsten 1177.se och hur man går tillväga för att boka och avboka tolk, lägga till mottagning och logga in på mottagning i systemet.

Föräldragrupp Dövblindteam

Tove Wrånge informerar om att den utannonserade föräldragruppen arrangerad av Dövblindteam ställdes in med anledning av att det kom in för få anmälningar. Teamet kommer göra ett nytt försök till våren.

Föräldragrupp Dövteam

Dövteam har också planerat föräldragrupp, på teckenspråk Åsa M pedagog, och Lovisa M, kurator, håller i dessa träffar. Gruppverksamheten är utformad i linje med hur föräldraträffar inom barnhälsovården ser ut, utifrån materialet En förälder blir till. Teman som kultur, teckenspråk, dövvärlden, vad som är en familj, normer med mera ingår.

CI-träff, Dövblindteam

FSDB Väst har lyft behovet av en informationsträff då Dövblindteam ihop med CI-teamet går igenom CI-processen, förutsättningar för att få CI-utredning och annat. Detta planeras för våren 2023 ihop med CI-teamet. Mer information kommer längre fram.

SMS-påminnelse

Agneta tar upp att det inte kommer SMS-påminnelse vid kommande besök på mottagningen. Tove Wrånge förklarar att det inte har gått att lösa den funktionen utifrån att de regionala teamen har patientbesök på olika mottagningar i regionen och även gör hembesök. Wandi frågar om problemet ligger i befintligt journalsystems funktion. Sara Lindbom berättar att det i dagsläget inte gör det, men att förhoppningen är att det går att lösa när Västra Götaland framöver får ett gemensamt journalsystem. Tove Wrånge berättar om att det finns möjlighet via 1177.se att lägga en påminnelse till sig själv för kommande bokade besök inom hälso- och sjukvården.

Informationsmaterial

Verksamheten har tidigare berättat om arbete med att se över informationen på webben kring Dövteam, Dövblindteam och Alternativ telefoni. Detta arbete pågår. Hörselverksamhet ser också över befintligt informationsmaterial inom verksamheten, både det som finns på webben och skriftligt material. Tove Wrånge förklarar att det är värdefullt att få in synpunkter och önskemål kring de regionala teamens informationskanaler som Facebook och hemsidan såväl som Hörselverksamhetens informationsmaterial.

Aktuellt från brukarorganisationerna

HRF distrikt Västra Götaland

Barbro berättar att föreningen arbetar på olika fronter. I januari bjuds nya politikerna till ett informationsmöte i Vänersborg då HRF planerar att ge information om föreningen och det arbete som bedrivs, hur vanligt hörselnedsättning är och vikten av offentliga ljudmiljöer och tillgängliga hörslingor. Harry berättar om att föreningen även ska lyfta vikten av att även uppmärksamma cochleaimplantatsfrågor i arbetet med det nya nationella vårdförloppet kring grav hörselnedsättning. Många medlemmar har svårt att hantera 1177.se och bank-id och föreningen planerar kurser kring detta nästa år.

HRF distrikt Skaraborg

Agne berättar att det finns en aktiv grupp i lokalföreningen. Föreningen driver syn- och hörselinstruktörsfrågan i Skaraborg, vilket har lett till att några kommuner har ändrat uppfattning och insett vikten av detta i kommunal regi. Föreningen gör fortfarande tester av teleslingor, ljud och akustik i offentliga lokaler, och många är dessvärre inte bra. Efter pandemin har föreningens fokus varit att möjliggöra fysiska träffar vilket varit uppskattat efter den isolering som pandemin medförde. 7 december arrangeras en träff i Mariestad och 100 personer väntas delta. Agne lyfter också dilemmat att många medlemmar som också har en synnedsättning som besöker syncentralen inte får rätt till Dövblindteams insatser då de bedöms se för bra för att ingå i målgruppen. Det handlar då exempelvis om personer som inte kan se eller höra sin tv.

Tove Wrånge berättar att det inte finns några kriterier som bestämmer hur synnedsättningen ska se ut för att man ska ingå i Dövblindteams målgrupp. Däremot krävs det att personen har behov av just dövblindspecifika insatser, de insatser som ges av Dövblindteam. Inom syncentral och audionommottagning och hörselteam ges fördjupade synrehabiliterande och hörselrehabiliterande insatser. Tove Wrånge förklarar att samverkan sker mellan syncentral, audionommottagning, hörselteam och dövblindteam kring de personer som har behov av insatser utifrån syn- och hörselnedsättning i kombination.

Viktigt att medlemmarna tar upp sina behov i kontakt med audionommottagning, hörselteam och syncentral för remiss till dövblindteam när just dövblindspecifika insatser behövs. Tove Wrånge lyfter vidare att dövblindteam gärna besöker brukarorganisationer för att berätta om vilka insatser vi erbjuder. Medlemmar kan självklart också kontakta teamet direkt med sina frågor.

FSDB Väst

Wandi berättar att föreningen arbetat med styrelsebildning ihop med ABF. Den nya styrelsen planerar en kick-off. Aktiviteter för medlemmar planeras för nästa år, bland annat med tema sorg och hemberedskap.

VGDL

Anna berättar att hon är ny i styrelsen och hon är idag på sitt första brukarrådsmöte i den rollen. Hon berättar att VGDL har skapat ett projekt ihop med Tolk för att arbeta med förbättring kring tolkfrågor. Även VGDL har arbetat med styrelsebildning.

Nästa brukarrådsmöte

Tisdag 30 maj klockan 13-15:30.
Plats: Ekelundsgatan 8, Göteborg

Meddela oss gärna i god tid punkter att ta upp på mötet.